Berichten


Vanuit de St.-Janskerk zijn we via social media geattendeerd op het feit dat er op Bevrijdingsdag opnieuw geen vlag uithing op deze kerk en dat de gemeente Gouda hiervoor verantwoordelijk is. Naar aanleiding daarvan heeft de fractie van de ChristenUnie een aantal vragen aan het college gesteld. Deze vragen zijn nu beantwoord.

1. In hoeverre klopt het dat de gemeente verantwoordelijk is voor het uithangen van de vlag op de St.-Janskerk?

2. Indien dat zo is: wat is de reden dat op Bevrijdingsdag al meerdere malen de vlag op de St.-Janskerk niet is uitgehangen door de gemeente?

3. Wat gaat de gemeente doen om vanaf nu ervoor te zorgen dat op Bevrijdingsdag en andere belangrijke momenten waarop de vlag wordt uitgehangen, de vlag op de St.-Janskerk wordt uitgehangen?

Antwoorden college

1. De toren van de Sint Janskerk is van de gemeente. Om die reden is het vlaggen van de Sint Janstoren opgenomen in het vlaggenprotocol van de gemeente Gouda. 

In het vlaggenprotocol is vastgelegd waarom de gemeente vlagt, waar, wanneer en met welke vlag. Het vlaggenprotocol is vorig jaar door het college van B en W vastgesteld. Daarvoor gold de uitvoeringsagenda van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (voorheen van Cyclus). De uitvoeringsagenda is 1 op 1 overgenomen in het vlaggenprotocol. De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente Gouda is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vlaggenprotocol en heeft dit uitbesteed aan een externe aannemer.

2. Volgens het vlaggenprotocol van de gemeente Gouda (en voorheen de uitvoeringsagenda van BOR) wordt alleen in de lustrumjaren op 5 mei vanaf de Sint Janstoren gevlagd. In het lustrumjaar 2020 is vanwege corona niet uitgebreid gevlagd.

3. Het vlaggenprotocol wordt dit jaar onder de loep genomen. De wens om ieder jaar op 5 mei vanaf de toren van de Sint Janskerk te vlaggen zal meegenomen worden. Uitbreiding van het vlaggenprotocol kan een verhoging van de uitgaven betekenen.

Eenvoudige oplossing

Het college heeft veel woorden nodig om e.e.a. uit te leggen, maar het is en blijft vreemd dat op basis van het huidige protocol op Bevrijdingsdag de vlag maar 1x per 5 jaar wordt uitgehangen vanaf de toren van de St. Janskerk. 

Ik zou als college snel tot afspraken komen met de kerk zelf en volgens mij kan dan eenvoudig worden geregeld dat ze zelf ieder jaar de vlag uithangen. Probleem opgelost en terechte irritatie ook en tevens geen extra kosten..!