Berichten

Dit nieuwe seizoen begon de gemeenteraad met een
presentatie over het 
verkeerscirculatieplan. Een plan die momenteel drie varianten kent en die
tussen de 27 en 30 miljoen kosten. De vraag is welke variant of combinatie van
varianten de gemeenteraad gaat kiezen. In deze blog mijn eerste reactie en de
vraag aan u om te reageren. Als ChristenUnie zullen we bij de verdere behandeling van dit plan in ieder geval pleiten voor voldoende participatie met de inwoners en bedrijven, voordat we het plan als gemeenteraad gaan vaststellen.

Hieronder in het kort de omschrijving van de drie
varianten.

 
Variant 1; 30 km zones
 • autoverkeer bundelen op randwegen door stoplichten slim in te stellen, extra groen voor verkeer op de randweg
 • wegen binnen de randweg (dus ook de singels en de
  meeste hoofdwegen) transformeren naar 30 km straten
 • Extra prioriteit voor voetgangers en fietsers op
  kruispunten binnen de randwegen (waaronder de Kleiwegbrug)
De binnenstad krijgt in deze variant minder gemotoriseerd
verkeer te verwerken en andere verkeerseffecten zijn beperkt. Alle
parkeerplaatsen blijven bereikbaar en er is een goede doorstroming op
hoofdroutes.

Variant 2;
Eenrichtingsverkeer

 • autoverkeer bundelen op randwegen, wegen binnen de
  randweg transformeren naar 30 km straten conform variant 1
 • éénrichtingverkeer invoeren bij de Spoortunnel,
  Blekerssingel, Nieuwe Veerstal, Kattensingel en Burgemeester Jamessingel.
 • Zakpalen op de West- en Oosthaven
 • Parkeerverwijssysteem voor de binnenstad
De binnenstad, singels en de Joubertstraat krijgen
minder verkeer. Bodegraafse Straatweg en de Koningin Wilhelminaweg krijgen ongeveer
20% meer verkeer. Alle parkeerplaatsen blijven bereikbaar en er is een goede doorstroming
op hoofdroutes.
Variant 3;
Sectorenmodel en autoluwe binnenstad
 • autoverkeer bundelen op randwegen, wegen binnen de
  randweg transformeren naar 30 km straten conform variant 1 en 2
Deze variant richt zich voornamelijk door het
toevoegen van een aantal knippen in wegen in de stad. Dit betekent dus er voor
de auto geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. Knippen worden voorgesteld ter
hoogte van:
 1. Veerstal (tussen Oost- en Wethaven)
 2. Fluwelensingel (bij Klein Amerika)
 3. Kattensingel – Spoorstraat
 4. Noord- Zuid relatie bij knooppunt Bodegraafsestraatweg
 5. Tussen Molenmeesterslag en Dijkgraafslag (bij
  Driewegplein)
 6. Graaf Florisweg – Zuidelijke Zwarteweg (linksaf en
  rechtsaf knippen).

Dit model heeft het meest effect op een afname van
verkeer bij de binnenstad, singels, Joubertstraat en Bodegraafsestraatweg. De Koningin
Wilhelminaweg kent juist een toename van 10% autoverkeer. Daarnaast is dit
netwerk minder robuust en zijn bij incidenten minder alternatieve routes
beschikbaar.

Randwegen voldoende capaciteit?

De
presentatie gaf een lange termijn doel weer voor het verkeer in Gouda. Een
verhaal dat goed gepresenteerd werd en met veel overtuiging werd gebracht.
Echter, hoe langer ik over de varianten nadenk, hoe meer vragen ik krijg.
Allereerst gaan alle varianten uit van het zo goed mogelijk benutten van de
randwegen van Gouda. Nu weet ik echter vanuit de praktijk dat deze randwegen
zeker in de ochtend en avondspits eigenlijk het vele verkeer nu al nauwelijks aan
kunnen. Wanneer je dan nog meer verkeer van de stad hierop wilt afwikkelen
lijkt dat niet te gaan werken. Maar laten we er nu even vanuit gaan dat dit
toch kan. Over welke varianten moeten we dan nadenken?

Een eerste
reactie
Ik kan het niet laten een eerste
reactie te geven. Ik zie een verkeersplan die op dit moment te veel uitgaat van
theoretische modellen en weinig rekening houdt met de Goudse praktijk. Er
zitten zeker goede maatregelen in om te komen tot een stad die meer ruimte
geeft voor de fiets, iets wat de ChristenUnie omarmt. Maar is de stad straks
nog wel bereikbaar met uw auto? Terecht wordt gesteld dat variant 3 minder
robuust is. Woont u bijvoorbeeld in de Kadebuurt of Kort Haarlem en u wilt de
stad uit, kunt u alleen nog zuidelijk de stad uit of via Goverwelle. Is dat
wenselijk? Ik ben bang dat deze variant te weinig uitgaat van het feit dat de
meeste inwoners de komende tijd voor o.a. hun werk één of twee auto’s in bezit
hebben die veelal de stad moeten verlaten. Er kan dus de nodige overlast in de
wijken gaan ontstaan. Je kan dan eigenlijk niet meer met de auto het spoor over
naar de andere kant van de stad, behalve op de ringwegen. Ik zie daarom weinig
in knippen 4 tot en met 6 van de derde variant. Wel zie ik een voordeel van de
knippen voor de binnenstad. Hier kan door de knippen Veerstal (tussen Oost- en
Wethaven), Fluwelensingel (bij Klein Amerika) en de knip Kattensingel –
Spoorstraat meer ingezet worden op minder verkeer op de singels en met
bezoekers parkeren aan de randen van de stad. Maar zijn hier knippen voor nodig,
of zou éénrichtingsverkeer op de Singels ook al een verbetering zijn? Daarnaast
kan wellicht een eerste stap naar minder verkeersdrukte gezet worden door het
terugdringen van autoparkeren in de openbare ruimte en het gaan toewerken naar parkeergarages
aan de randen van de binnenstad. Dit maakt een verdere kwaliteitsimpuls van de
binnenstad mogelijk waarbij weer meer de ligging van de binnenstad aan het
water benut kan worden.
Oog voor bereikbaarheid

Van belang blijft dat de visie
ook leidt tot concrete resultaten. Resultaten die we in ieder geval op korte of
middellange termijn als ChristenUnie willen zien, zijn:

 1. Fiets: vlotte doorstroming van
  fietsers op hoofdroutes, rekening houdt met het toenemend belang van (elektrisch)
  fietsverkeer, aanleggen van fietssnelroutes, fietsveiligheid (elk jaar 1
  knelpunt oplossen) en voldoende fietsenstallingen.
 2. Verdere aanleg van
  verkeersveilige schoolzones
 3. Autoluwe singels waarbij gezocht
  wordt naar breed draagvlak bij de stakeholders in combinatie met parkeren aan
  de randen van de stad voor bezoekers en toeristen van de binnenstad (Bijv. bij
  Go-Stores).
 4. Een duurzame transportservice voor bedrijven in de binnenstad en het invoeren van een verbod op vervuilende vrachtauto’s vanaf 2025.
Wat vindt
u een goede variant?
Ik ben benieuwd wat u als lezer vindt van deze
varianten en welke conclusie u trekt? Het zijn deels verregaande maatregelen.
Voorstel waar nu aan gedacht wordt is overigens wel stap voor stap naar
bijvoorbeeld variant 3 te werken. Dit ook gezien de financiën. In die tijd kan
ook draagvlak ontstaan voor met name de knippen in de wegenstructuur. Laat u
een reactie achter? dan kan ik uw reactie meenemen in de afweging van de
ChristenUnie bij het vaststellen van het verkeerscirculatieplan.


Wat mij betreft zijn  we op weg naar een optimaal bereikbaar Gouda met
in ieder geval veel aandacht voor de fiets!

Gouda heeft een aantal jaren
geleden prachtige parkeerplaatsen aangelegd voor campers en de locatie is –
mede door centrale ligging en de lage parkeertarieven – een groot succes. In
toenemende mate wordt er echter ook overlast ervaren, vooral omdat er meer
campers parkeren dan er aan parkeerplaatsen is ingericht. Formeel is er plek
voor 30 campers, maar er staan er regelmatig aanzienlijk meer geparkeerd.

Camperplaats verandert rond kaasmarkt in grote
camping
Ik woon zelf redelijk
dichtbij  de parkeerplaats Klein Amerika
en dus ben ik in de zomer een aantal keren op mijn fiets gaan kijken bij de
camperplaatsen. Dit ook n.a.v. een aantal meldingen van burgers. Wat al snel bleek
was dat de meeste dagen het best aardig ging op de camperplaats. Echter rondom
de kaasmarkt is nu al sprake van een camping. Toeristen die de stad Gouda die
dag willen bezoeken voor de kaasmarkt kunnen hun auto niet meer parkeren. Een
verhaal die we te horen kregen was dat campers meerder parkeerplaatsen bezet
hielden zodat de kinderen konden spelen, terwijl de parkeerplaats vol stond en
mensen niet konden parkeren……. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? En dit
alles zorgt met zeer beperkt toezicht tot bijzondere gesprekken en onbegrip……
  “Goed
voor het centrum en de kaasmarkt elke donderdagochtend in de zomer. Erg
druk echter, met meer dan 100 busjes midden augustus op een
woensdagavond” (17-8-2018)

De vragen
Naar aanleiding van deze
waarnemingen, de opmerkingen van Gouwenaars en de column van Marianka Peters in
de Goudse Post heb ik samen met Theo Krins de
volgende vragen
aan het college gesteld:

 1. In hoeverre is het college het
  met de fractie van de ChristenUnie eens dat er niet actief wordt gehandhaafd op
  het aantal campers dat geparkeerd staat op Klein Amerika? Wordt het beleid op
  korte termijn aangepast?
 2. In hoeverre is het huidige tarief
  voldoende voor extra handhaving en adequaat beheer? Beheer is namelijk nodig
  gelet op de camping achtige taferelen. In hoeverre is kosten dekkendheid
  uitgangspunt en in hoeverre overweegt het college een tariefsaanpassing?
 3. In hoeverre is het duidelijk dat
  het aantal camperparkeerplaatsen is begrensd tot 30 of is parkeren voor campers
  buiten de aangegeven plekken ook toegestaan? Op welke manier is dat dan
  aangegeven voor (buitenlandse) toeristen?
 4. Als campers buiten de aangegeven
  vakken mogen staan: in hoeverre worden campers verplicht te betalen voor het
  aantal parkeerplekken dat ze benutten bij het parkeren?
 5. Wat vindt het college ervan dat –
  aldus de Goudse Post – campers na 72 uur een rondje maken en opnieuw parkeren
  op Klein Amerika? In hoeverre wordt hierop gehandhaafd? In hoeverre zijn er
  cijfers bekend hoe vaak dit gebeurt?
 6. Wat zijn de voorgenomen
  (handhavings)maatregelen als er straks een supermarkt naast de parkeerplaats
  wordt gerealiseerd en de verkeersdrukte en parkeerdruk zal toenemen?
 7. In hoeverre is het college
  voornemens om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden en zo ja, op welke
  locatie(s)?

Tot slot
De ChristenUnie vindt een
camperplaats op Klein Amerika echt een prima toevoeging voor het toerisme in
Gouda, maar het lijkt langzaam te sneuvelen onder zijn eigen succes. We hopen
doordat de juiste maatregelen worden genomen dat nog steeds vele
camperbezoekers de stad zullen bezoeken, maar dat wel binnen de gestelde
randvoorwaarden.
Want anders is er steeds minder plek op Klein
Amerika voor ander verkeer en is er sprake van serieuze concurrentie voor
campings om ons heen en dat lijkt me niet wenselijk.

Inleiding

Opzij opzij, opzij, maak plaats,
maak plaats, maak plaats, we hebben ongelofelijk veel haast. Aan dit liedje van
Herman van Veen moet ik altijd denken als ik ’s ochtends van huis weg rijd. Het
maakt niet uit of dat ik met de auto naar mijn werk ga of dat ik de kinderen
met de fiets naar school breng. Iedereen wil tegelijkertijd en zo snel en
veilig mogelijk naar zijn bestemming komen. Maar kan dat wel in een compacte stad
als Gouda? Daarnaast zal de komende jaren het verkeer snel moeten verduurzamen
om te zorgen dat we ook daadwerkelijk onze duurzaamheidsambities als stad gaan
waarmaken.

Mobiliteitsplan Gouda

Groen licht voor Gouda als fietsstad
Deze onderwerpen kwamen terug in
het mobiliteitsplan die de gemeenteraad op woensdag 20 september jl. heeft
vastgesteld. In dit mobiliteitsplan zit een duidelijke keuze: kies voor de
fiets voor de korte en middellange afstand en kies voor duurzaam vervoer.
Tegelijkertijd werd de ambitie benoemd om doorgaand verkeer door Gouda zoveel
mogelijk te verminderen en dat verkeer gebruik te laten maken van de ringwegen
om de stad.

Dit sluit goed aan bij de idealen
van de ChristenUnie. We kiezen namelijk voor duurzaamheid en Gouda als
fietsstad.

Wegafsluitingen

Het mobiliteitsplan stelde ook
wegafsluitingen voor op de singels rondom de binnenstad, de nieuwe veerstal en
op de Bodegraafsestraatweg ter hoogte van voetbalclub Olympia. Die ambitie
vindt de ChristenUnie onvoldoende onderzocht om nu al steun aan te geven. We
hebben daarom samen met het CDA en andere partijen gewerkt aan een amendement
om de afsluiting op de Bodegraafsestraatweg uit het mobiliteitsplan te halen.
Bij de andere ‘knippen’ hebben we voorgesteld vooral het gesprek aan te gaan
met de stad, dus niet alleen met direct aanwonenden van de singels, maar ook
met de ondernemers en weggebruikers in de binnenstad. Deze groepen maken zich
grote zorgen over de bereikbaarheid.

Bereikbaar blijven kan
bijvoorbeeld door het verbeteren en vergroten van de capaciteit van de N207 ter
hoogte van Westergouwe, waar de ChristenUnie zich al een aantal jaren voor
inzet. Maar dit kan ook door betere afstemming van verkeerslichten. Dit is
trouwens ook een randvoorwaarde om Gouda als fietsstad serieus op de kaart te
zetten. We moeten echt ruimte geven aan de fiets.

Schoolzones

Actie Veilig Verkeer Nederland

De ChristenUnie heeft zich ook
ingezet voor de verkeersveiligheid rondom scholen. In Gouda bestaat bij de
scholen de behoefte dit probleem op te pakken. Naast het aanleggen van
schoolzones in de openbare ruimte, moeten scholen ook met ouders en kinderen
hierover blijvend in gesprek gaan. Wijkteam Plaswijck is al ver met de
voorbereiding voor drie schoolzones en had ook nog budget klaar liggen. We
hebben aan het college gevraagd dit initiatief op te pakken en te zorgen dat
begin 2018 naar tevredenheid de schoolzones zijn gerealiseerd. Tevens hebben we
gezorgd dat het college rond de zomer van 2018 met een plan van aanpak komt
voor schoolzones in de gehele stad, inclusief een financieel dekkingsvoorstel.

Tot slot

Tot slot nog een suggestie voor
het verbeteren van de verkeersveiligheid: het helpt als we ’s ochtends allemaal
iets minder haast hebben en oog hebben voor elka
ar!

Elke ochtend en avond is het weer zover. De N207
ter hoogte van Westergouwe staat dan muurvast. In de ochtendspits is dit al
gauw van 7 uur in de ochtend tot soms wel 9.30 uur. In de avondspits is het
vaak vanaf 16 uur tot 18.30 uur een gekkenhuis. Tijd voor een oplossing! 
Foto; Theo Krins, juni 2017

Aanleiding

Al sinds 2015 vraagt de ChristenUnie naar een oplossing voor deze congestie. Steeds meer Gouwenaren
ondervinden grote hinder en veel vertraging om de stad uit te komen. Het
verkeer loopt vast doordat de rotonde N457/ N207 de verkeersstromen niet
aankan. De vertraging kan soms flink oplopen. De vertraging loopt ook verder op
doordat veel regionaal vrachtverkeer van deze route gebruik maakt en deze
moeilijker kunnen invoegen op de drukke rotonde. 

Westergouwe

Op dit moment wordt de wijk Westergouwe gebouwd.
Deze wijk ontsluit ook direct op de N207. Het is soms al lastig bij drukte
de wijk uit te rijden. Naar twee kanten toe is er dan al langzaam
rijdend verkeer. Hoe ziet dat eruit als de wijk steeds verder uitbreid en er
steeds meer inwoners in de wijk komen wonen? Er moet dus snel een oplossing komen voor dit probleem. 

Artikel 38 vragen

Dit is de
reden dat de ChristenUnie vragen gesteld heeft aan het college. De
SGP en SP dienen deze vragen mede in. De vragen die gesteld zijn, zijn
de volgende:

 1. Welke acties heeft het
  college de laatste jaren ondernomen om dit probleem op te lossen?
  Wij ontvangen graag een in de tijd
  gerangschikt overzicht.
 2. Zijn er in dat kader ook al
  gesprekken gevoerd met de provincie? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst?
 3. Op welke manier gaat het
  college zich verder inspannen dit probleem op korte termijn op te lossen?
 4. Aan welke concrete
  scenario’s wordt gedacht om de doorstroming van het verkeer te verbeteren? Wat
  is de voorkeursvariant van het college en van de andere betrokken partijen?
 5. In hoeverre houdt het
  college bij de keuze van de oplossing ook rekening met de toename van verkeer
  van de nieuwe bewoners uit Westergouwe? Hoe ziet de groei van inwoners in
  Westergouwe er de komende 5 jaar precies uit en tot hoeveel extra
  verkeersbewegingen gaat dat naar verwachting leiden?
   

We zijn benieuwd naar de beantwoording van het
college van burgemeester en wethouders. Aangezien het politiek reces is, kan het
antwoord nog wel enkele weken op zich laten wachten.

Op vrijdag 30 oktober 2015 was het dan eindelijk
zover. De eerste paal werd geslagen voor de woningbouw in Westergouwe fase 1,
de nieuwe woonwijk in Gouda die ongeveer 4.000 woningen gaat tellen. Hierdoor
groeit Gouda van 72.000 inwoners nu naar zo’n 85.000 inwoners. In deze blog heb
ik aandacht voor dit moment. Maar ook aandacht voor de problemen die n moeten
worden opgelost zoals de bereikbaarheid. Tevens moet er volgens de ChristenUnie
meer aandacht komen voor duurzaam bouwen, zo snel als mogelijk, maar in ieder
geval bij de start van de 2e fase.
1e
paal; 30 oktober 2015

Ik woonde deze feestelijke bijeenkomst bij,
gezamenlijk met vele anderen. Op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum was
een feesttent opgebouwd en alle nieuwe bewoners waren uitgenodigd.
Ook oud-minister Peijs die in 2004 groen licht had gegeven voor de bouw van deze woonwijk was bij het slaan van de eerste paal voor een huis aan de Burgemeester van Dijkesingel.
Na vele toespraken van o.a. deze oud-minister de projectleider en een
3D film met een presentatie van wethouder Tetteroo kwam het moment dat iedereen naar
buiten ging. De paal was voorzien van handtekeningen van de eerste bewoners.
Nadat de paal geslagen was, werd er nog met confetti geschoten en was er nog
een borrel. Goed om zo’n punt te markeren, zeker als je weet dat men sinds 1976
al over deze nieuwe woonwijk spreekt. 

2e
fase Westergouwe
Terwijl de eerste paal de grond in verdween, boog
ik me al over de exploitatie van de 2e fase Westergouwe. Die moest
nu immers al worden vastgesteld door de gemeenteraad, wil je straks na de realisatie van de 1e
fase weer woningen kunnen aanbieden. De cijfers waren geheim en vandaar dat ook
een deel van deze vergadering en de besluitvorming met gesloten deuren plaats
vond. We hebben o.a. extra vragen gesteld over hoe de exploitatie eruit ziet en
hoe de risico’s ingeschat zijn naar de toekomst toe. Ook hebben we onze zorgen
geuit over de filevorming op de N207. Dit is de hoofdontsluitingsweg voor
Westergouwe. Elke ochtend staat het verkeer hier alvast terwijl er nog een
woonwijk gebouwd moet worden. In het voorjaar werd ons verteld door het college
dat hieraan gewerkt werd. Dit begrepen we niet, toen werd vermeld dat de
provincie pas in 2021 van plan is zogenaamde turborotondes aan te leggen. Aangezien
dit probleem dus provinciaal moet worden opgelost hebben we in het debat een
motie hierover aangekondigd. Dit resulteerde in een toezegging van de wethouder
zich hiervoor in te spannen. We hopen binnen enkele maanden van hem goed nieuws
te vernemen. 
Duurzaam
bouwen
Als ChristenUnie vinden we duurzaam bouwen een belangrijk onderwerp. In Westergouwe willen we dit graag zien in een ambitie die verder gaat dan de voorgeschreven regels uit de wet. Heeft Westergouwe straks een robuust watersysteem voor
zoveel mogelijk droge voeten, ontbreekt het straks aan innovatie en
duurzaamheid als het gaat om de woningen. Ook hiervoor hadden we een motie
aangekondigd. Ons leek het goed GPRgebouwen te gebruiken om hogere
doelstellingen
te verwezenlijken. GPR-gebouwen kijkt naar duurzaamheid in de breedte,
namelijk naar de onderdelen energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en
toekomstwaarde en werkt met scores.
Als je volgens de wettelijk normen bouwt, scoor je rond de 6 met dit systeem. We hadden voorgesteld om te gaan voor een score van een 7,5 (onderscheidend duurzaam) met de ambitie naar de 8 (hoog niveau van duurzaam). 
Nu bleek bij het indienen van de motie dat veel partijen de nadruk legde op het woord duur i.p.v. duurzaam. Ik vond dit bijzonder, want zelfs marktpartij en bouwer Heijmans vermeld op hun site duurzamer te willen bouwen en een GPRscore van een 7,5 als minimale norm te gebruiken. Het kan dus wel

De wethouder gaf daarnaast aan het systeem GPR-gebouwen  als opgelegde regeltje te zien die het doel voorbij gaan. Het zou veel te veel arbeidsuren en andere kosten met zich meebrengt. Een woning wordt wel €6.000 tot 12.000 duurder, werd gesteld. Daarbij werd echter niet verteld dat de energiekosten en onderhoudskosten de jaren daarna wel veel lager liggen en een woning bouwt die vele malen duurzamer is! Bovendien vallen de kosten en inzet van uren erg mee, de woning moet immers toch al gecontroleerd en berekend worden.
  
Tot slot kon je volgens de wethouder met GPR de woningen niet beter verkopen. Dat klopt, GPR meet namelijk duurzaamheid en is niet voor marketing bedoeld. Je kan de uitkomsten daarentegen wel als marketing gebruiken. Kopers willen graag een duurzame woning met lage energierekening en weinig onderhoud. 
Door  onduidelijkheid die over de motie ontstond en een andere kijk en uitleg van de
wethouder
, hebben we de motie aangehouden. We gaa
n nu
kijken hoe we meer aandacht kunnen krijgen voor duurzaam  bouwen, niet alleen in Westergouwe maar ook
in de rest van de stad. Over enkele weken behandeld de gemeenteraad de
woonvisie. Op dat moment zullen w
e waarschijnlijk terug komen met een motie voor duurzaam
bouwen die uitgaat van stimuleren en waarvan voor ons als raad de resultaten
ook meetbaar zijn of meetbaar gaan worden. Wordt vervolgd!