Berichten


Deze week stond de begroting voor 2018 centraal  De fractie van de ChristenUnie heeft daarmee ingestemd, maar ook een aantal duidelijke accenten gezet!

Hierbij de integrale tekst van onze bijdrage:

“Verder gaan betekent niet dat je vergeet.
Het betekent alleen dat je accepteert wat plaatsvond en besluit door te gaan
met leven.”
Vanavond bespreken we de
laatste programmabegroting van deze bestuursperiode. Na een roerige periode in
2016 zijn we al weer ruim een jaar constructief met elkaar in de Goudse raad en
college aan de slag. En dat is goed, goed voor de stad en goed voor de Goudse
politiek.
Doordat er de afgelopen jaren geen grote investeringen zijn gedaan en er
de nodige meevallers zijn geweest, staan we er financieel gezien een stuk beter
voor dan een aantal jaren geleden. In deze laatste periode is er daardoor weer
ruimte om wat te kunnen investeren en daar zijn we blij mee! 
Investeringen
In de programmabegroting
2018-2021 maakt het college onder andere geld vrij om extra te investeren in
preventie en de aanpak van woninginbraken, om een buurtservicecentrum op de
Lekkenburg mogelijk te maken en om een sporthal te realiseren naast het Groenhovenbad.
Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan de initiatiefnemers van de Cheese
Experience, worden er voorbereidingen in gang gezet voor de vervanging van het
bestaande afvalbrengstation door een duurzaam Ecopark en gaan we van start met
de
pilot Preventie
Interventie Team
Ook investeert het
college in ondersteuning van kwetsbare inwoners, de Stadspas alsmede preventie
van armoede en schulden. Daarnaast verlaagt het college de OZB voor huishoudens
met 1 miljoen euro extra vanaf 2018 en stelt eenmalig 0,9 miljoen euro
beschikbaar om de stijging van de rioolheffing te beperken. Terwijl de schuldenpositie
ondanks deze lastenverlichting in 2018 verder afgebouwd tot onder de 290
miljoen euro.
We moeten de komende
jaren overigens financieel wel bij de les blijven, want de begroting geeft niet
veel ruimte voor tegenvallers. Verder vormen de forse uitgaven voor onder meer
jeugdhulp, energietransitie en verbetering van de huisvesting van scholen een
forse uitdaging voor het nieuwe college.
Sociaal Domein
De ChristenUnie vindt
het gezien de forse uitgaven voor jeugdhulp een goede zaak dat er ontschotting
plaats gaat vinden van de budgetten Jeugd en WMO en zou graag zien dat deze
ontschotting wordt uitgebreid tot Participatiewet.
De ChristenUnie vindt
het overigens belangrijk dat er in het sociaal domein niet alleen oog is voor
budgetten, maar eerst en vooral voor kwaliteit en voor een integrale benadering.
De ChristenUnie is daarom blij dat de gemeente Gouda de schuldhulpverlening in
eigen hand gaat nemen.
We maken ons ook zorgen over capaciteit van de
sociaal teams. Naar we begrijpen zijn deze nu voldoende bemenst, maar we vragen
het college dit periodiek te blijven toetsen.Duurzaamheid

De ChristenUnie is blij met de resultaten van de
monitoring restafval. Deze monitoring laat zien dat bewoners nu al een stuk
beter afval scheiden! Er wordt 77% meer plastic afval ingezameld en 10% minder
restafval. Een mooi resultaat, maar pas een eerste stap om de doelstelling van
100 kilo restafval per inwoner in 2020 te halen.

Naar we hebben begrepen wordt
binnenkort voor de 1e keer de Groenprijs uitgereikt. We zijn
blij dat het college dit initiatief van de ChristenUnie heeft opgepakt en zijn
benieuwd wie de eerste winnaar zal zijn.

Cultuur 


De ChristenUnie vindt het jammer dat de verbreding van de Chocoladefabriek met
het Filmhuis niet lijkt te gaan lukken. De ChristenUnie ziet graag dat het
college actief mee denkt over herhuisvesting van het Filmhuis gezien de heel
eigen positie die het Filmhuis inneemt in Gouda. 

Werk en inkomen

Met het college is de ChristenUnie van mening dat het ten onrechte verstrekken
van bijstandsuitkeringen moet worden tegen gegaan. De ChristenUnie krijgt
echter regelmatig signalen dat bijstandsuitkeringen niet worden verstrekt
terwijl de aanvragers op dat moment verstoken zijn van inkomsten. Wat ons
betreft moeten mensen niet in de kou komen te staan. Als onduidelijk is of
iemand recht heeft op een uitkering, bijvoorbeeld omdat er mogelijk een
voorliggende voorziening is, dient desnoods Leenbijstand te worden
verstrekt.  

Onderwijs

De ChristenUnie is blij met de aandacht voor Onderwijshuisvesting. Wij vinden
het belangrijk dat schoolgebouwen die niet meer voldoen, worden opgeknapt of
vervangen, zodat kinderen een fijne schooltijd kunnen beleven in een goed
onderhouden school, die voldoet aan de huidige kwaliteitsmaatstaven. 

Veiligheid

We juichen
het toe dat er van alles wordt gedaan om het aantal inbraken te laten afnemen
en dat er extra gelden naar veiligheid gaan. Het is goed dat er een onderzoek
plaatsvindt naar de huidige aanpak en het effectief kunnen gebruiken van de beschikbare
data. Voor een succesvolle aanpak is het slim benutten van data en inzet van de
juiste instrumenten namelijk essentieel.  We overwegen een motie om op te roepen
jaarlijks de effectiviteit van het gevoerde beleid te evalueren.

Daarnaast willen we graag dat het college, in lijn met het regeerakkoord, zich inzet voor een betere verbinding van zorg en veiligheid. Denk daarbij aan aandacht voor verwarde mensen en het serieus werk maken van het bestrijden van mensenhandel. 

Voorzitter
ik rond af. We zijn blij dat het huidige college ambitieus is en er de
resterende periode tot aan de verkiezingen nog flink tegenaan gaat.

We wensen
hen daarbij veel vreugde, wijsheid en zegen toe.
Begroting 2017-2019
Nadat het college is gevallen hebben de ambtenaren een “technische” begroting opgesteld, maar daarbij wel de uitgangspunten van Kadernota meegenomen, omdat deze door de nieuwe coalitie worden gesteund.
De punten van het Actieprogramma, opgesteld door de nieuwe coalitie, moeten nog worden verwerkt. Daarvoor komt begin 2017 een begrotingswijziging naar de raad.
Hieronder volgt de begrotingsbijdrage van de ChristenUnie:
“Voorzitter,
na een paar turbulente maanden hebben we nu weer een college en er kan weer op
volle kracht worden bestuurd.
We zijn
blij dat de speerpunten uit de Kadernota integraal zijn meegenomen en we zo een
aantal belangrijke zaken kunnen gaan realiseren, zoals o.a. huisvesting voor De
Ark en Gemiva, streven naar lastenverlichting, lagere eigen bijdrage in het
sociaal domein en wijkontwikkeling.
We hebben
als fractie nog wel een aantal specifieke ambities, maar die komen aan de orde
als we het Actieprogramma en de financiële consequenties daarvan gaan
bespreken.

We zijn
blij dat de schulden afnemen, het leningenplafond is verlaagd en het
weerstandsvermogen op orde is. Financieel gezien liggen we dus op koers, maar het
blijft kwetsbaar.

Ook zijn de
lasten voor de burgers in vergelijking met anderen gemeenten hoog en het
overschot op de begroting voor 2017 is dun. Het komt dus de komende tijd aan op
zorgvuldig manoeuvreren, waarbij we steeds zullen moeten laveren tussen ambitie
en aandacht voor de samenleving enerzijds en beschikbare financiën anderzijds.
Sociaal Domein
Zoals
gezegd zijn we dus genoodzaakt om zorgvuldige afwegingen te gaan maken. In dat
licht zijn we blij dat de gelden voor het sociaal domein ook echt in dat domein
blijven, omdat we daar de komende tijd willen investeren in een levensbrede
aanpak en een aanpak die vooral de mens centraal stelt.
Het college
moet wat ons betreft op het terrein van de zorg vooral durven loslaten en
vertrouwen
hebben in de professional die laagdrempelig ondersteuning of zorg
kan bieden, en geloof hebben in zowel eigen kracht als eigen regie van burgers.
Daarnaast heeft de overheid uiteraard ook de verantwoordelijkheid voor een goed
vangnet als er geen eigen kracht is. We zien uit naar een succesvolle
transformatie na een wat moeizame transitie.
Culturele instellingen
De
ChristenUnie draagt cultuur een warm hart toe.
We maken
ons echter zorgen over de financiële situatie bij de bibliotheek, schouwburg met
bioscoop en de Garenspinnerij. Het is een goede zaak dat dit jaar en volgend
jaar extra gelden voor deze instellingen worden vrijgemaakt om de continuïteit
te waarborgen, maar we rekenen op een actieve inzet van het college om in 2017 met
de culturele instellingen tot een goede businesscase voor de toekomst te komen,
waarbij deze instellingen ook zelf werken aan het vergroten van hun inkomsten.”

De wethouder heeft toegezegd dat in mei 2017 de cultuurnota aan de orde komt
en dan ook de businesscase aan de orde komt met een voorstel voor structurele oplossingen.
 
 


Lege kerkgebouwen
“Om als
binnenstad aantrekkelijk te zijn moeten we streven naar zo min mogelijk
leegstand. Daarbij kan herbestemming aan de orde zijn.
We maken
ons daarbij in het bijzonder zorgen over de lege kerkgebouwen.
Ten aanzien
van de Turfmarktkerk is het inmiddels een verloren zaak. Sloop is helaas
onvermijdelijk.
We roepen
het college op er alles aan te doen dat dit met de Gouwekerk niet gaat gebeuren.
We vernemen graag wat de ambities van het college hiervoor zijn.”
Direct na onze bijdrage verscheen er een bericht van het AD dat de kerk is verkocht. Er komt een hotel met congrescentrum. Dit was voor de raad en het college een volslagen verrassing.
Veiligheid
“We moeten constateren
dat het aantal inbraken nog altijd verontrustend hoog is en er nog altijd veel
overlast is. Inzet op preventie en handhaving blijft dus essentieel.
We vinden het  daarom een
goede zaak dat het vorige college heeft besloten om € 100.000,- subsidie
vrij te maken voor het stimuleren van beveiliging van woningen. Bewoners kunnen
op dit terrein echter wel een duwtje in de rug gebruiken. Uit de praktijk
blijkt dat een buurt actiever gaat beveiligen wanneer een buurtbewoner vrijwillig
als coördinator optreedt. Onze oproep is dat dit vanuit de gemeente wordt
gestimuleerd. Graag vernemen we van de portefeuillehouder of hij zich hiervoor
wil inzetten.”
De burgemeester steunt ons voorstel en neemt het mee voor Actieplan 2017. Daarnaast zullen er regelmatig bijeenkomsten met de raad worden georgansieerd, waarbij input voor het veiligheidsbeleid kan worden geleverd. 
Sociale Huurwoningen
“Onze fractie vindt het een goede ontwikkeling dat het
college ruimte ziet om meer sociale huurwoningen toe te voegen aan
Middenwillens. We roepen het college op om zich in te spannen om ook op andere
nieuwbouw locaties extra sociale huurwoningen te realiseren.”

Het college spant zich in om  waar mogelijk extra betaalbare huurwoningen te realiseren.

Groene Energie
“De ChristenUnie vindt het van groot belang dat we duurzaam
leven en uitgaan van het principe: people, planet, profit.
De ChristenUnie wil graag dat overheden het goede voorbeeld
geven. Daarom is het van belang om al onze acties te toetsen aan het effect op
ons leefmilieu, ook op de langere termijn. Dit geldt ook voor de inkoop, zoals
van energie. Daarom zal de ChristenUnie met diverse andere fracties een motie indienen om samen met andere
gemeenten Groene Energie in te gaan kopen.”

De motie is met 30 stemmen voor en 1 tegen aangenomen.
Omgevingsvisie
“De ChristenUnie ziet uit naar het concrete plan van aanpak
voor de invoering van de omgevingswet en het opstellen van een omgevingsvisie,
mede gezien het feit dat de ruimtelijke structuurvisie van Gouda sterk is verouderd.
Gouda verdient een integrale visie die aangeeft welke richting we met de stad
op willen op het gebied van o.a. ruimte, wonen, economie, gezondheid en
duurzaamheid. Maak daarbij gebruik van de energie die al aanwezig is bij het
opstellen van zo’n visie, zoals bijvoorbeeld bij Goudasfalt, Platform
Binnenstad en haar randen en Historische Vereniging Die Goude.”

In 2017 wordt dit door het college opgepakt en zullen de inwoners actief bij dit proces worden betrokken.
Griffie
“De afgelopen turbulente periode was het niet eenvoudig om de
raad goed te laten functioneren en we zetten vanavond daarom graag de
spotlights op onze griffier Eleonore Karman en haar team. Veel dank voor jullie
inzet.
Wijsheid

Voorzitter,
alles overziende stellen we vast dat het college aan de slag is gegaan met
ambitieuze doelstellingen en zich inspant om het goede voor onze stad te doen.
We wensen het college veel inspiratie, vreugde en Gods zegen toe bij het
uitvoeren van het beleid in onze prachtige stad
!”