Tag Archief van: AZC

AD, 3 november 2016Op 20 september 2016 heeft de Nationale ombudsman een
kritisch rapport uitgebracht over de wijze waarop de gemeente Gouda heeft
gecommuniceerd rond ontwikkelingen in de PWA kazerne.

“Gemeenten
moeten zich beter voorbereiden op de communicatie met burgers bij omstreden
bestemmingen als een asielzoekerscentrum (AZC). Dat concludeert de Nationale
ombudsman in zijn rapportage ‘Omstreden bestemming’ over de herbestemming van
de leegstaande Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. De ombudsman roept
gemeenten op kennis te nemen van de VNG-handreiking ‘Besluitvorming opvang
asielzoekers en huisvesting statushouders’ van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) en de Participatiewijzer van de Nationale ombudsman.”

Aanleiding

Een aantal bewoners van de wijk
Gouda Noord heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend over de wijze
waarop de gemeente Gouda hen heeft betrokken bij – en geïnformeerd over – de
plannen voor het hergebruik van de Prins Willem-Alexanderkazerne. In eerste
instantie zou hierin o.a. een moskee gevestigd worden. Kort nadat dit plan niet
doorging, gaf de gemeente Gouda aan medewerking te willen verlenen aan de
tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum.

Herkenning

De ChristenUnie fractie is niet
verrast door de uitkomsten van het rapport van de Nationale ombudsman. We
herkennen ons in dit rapport en de aanbevelingen. We moeten van de uitkomsten
leren en de gemeente zal veel actiever in moeten gaan zetten op
burgerparticipatie, met de participatieladder als uitgangspunt.
Onderscheid

Wat de ChristenUnie betreft moet er
wel een onderscheid worden gemaakt tussen de communicatie rond de mogelijke
komst van een islamitisch centrum gecombineerd met de Ark en Gemiva én later
bij de komst van een regulier AZC.
Bij het eerste proces is er van
alles misgegaan, waarbij vooral de rol van de bewoners niet duidelijk was en de
wijze van participatie helder had moeten worden gecommuniceerd en uitgevoerd.AZC

Rond het onderwerp AZC is gepoogd
dit proces beter in te richten, maar kwam het besluit wel erg snel na het niet
doorgaan van het andere plan. De bewoners kregen nauwelijks tijd om op adem te
komen en dat gaf opnieuw onrust. Hoewel de ChristenUnie – net als de meeste
andere fracties in de raad – de komst van een AZC steunt, had ze liever gezien
dat er een adempauze was genomen om eerst te werken aan het herstel van
vertrouwen tussen bestuur en burgers.


Het kan natuurlijk altijd beter,
vooral door de burgerparticipatie als vast onderdeel van het beleid duidelijk
te communiceren, maar inhoudelijk gezien ging het proces een stuk beter.
Rond het opstellen van de
bestuursovereenkomst met het COA zijn namelijk bewoners actief betrokken
geweest en is ook de raad regelmatig geïnformeerd en in de gelegenheid geweest
om input te geven.
Het resultaat mag er ook zijn: Gouda kent de meest uitgebreide bestuursovereenkomst van
Nederland, die met inbreng van bewoners tot stand is gekomen. Zo heeft Gouda
voor het eerst in Nederland een gefaseerde instroom afgesproken, wat een
belangrijke eis van de bewoners was. De gemeente heeft de inbreng van de
bewoners meegenomen en uitgebreid gerapporteerd wat ermee gedaan is.Actieprogramma

Mede door de ervaringen rond de PWA
heeft de ChristenUnie bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie o.a.
ingezet op het onderwerp burgerparticipatie en daarvoor aan de coalitie
partners een concept beleidsplan overhandigd.
In het actieprogramma van het
onlangs geïnstalleerde college is burgerparticipatie ook prominent opgenomen. 
We verwachten van het college dat alles in het werk zal worden gesteld om de
communicatie aan omwonenden straks bij de (mogelijke) komst van het AZC te
verbeteren en dat de aanbevelingen van de ombudsman als leidraad meegenomen
worden.

Een zorgvuldig proces bij de komst
van het AZC, daar is iedereen in Gouda en de mensen die we (mogelijk) mogen verwelkomen in
Gouda, bij gebaat. 
Samen sterk!

Theo Krins & Christiaan Quik


Het COA krijgt uit het hele land vragen over de stand van zaken
van bestaande opvanglocaties in de gemeenten en de besluitvorming over nog te
ontwikkelen locaties.
Het COA heeft momenteel te maken met een lagere instroom van
vluchtelingen dan vorig jaar rond deze tijd. De instroom is echter nog altijd hoger
dan voorgaande jaren. Door de verminderde instroom zijn er een aantal lege
plaatsen en zijn er locaties die niet volstromen.
Vanwege de hoge instroom afgelopen jaar heeft het COA op basis
van het Bestuursakkoord (tussen het rijk en de gemeenten) samen met gemeenten
en provincies hard gewerkt aan het zo snel mogelijk realiseren van opvang voor
vluchtelingen. Daar is ook de noodopvang uit voortgekomen.
Ruimte voor kwaliteit
Nu de instroom is gestabiliseerd, heeft het COA de gelegenheid
om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Dat betekent dat ze het
opvangaanbod zo veel mogelijk uit reguliere AZC-plekken gaan laten bestaan en
het aantal noodopvangplekken gaan beperken. Dat betekent maatwerk per locatie,
waarover ze nauw overleg voeren met de betrokken gemeenten.
Maatwerk
Voor de bestaande noodopvang zijn er drie scenario’s: ombouwen
tot AZC, inzetten als buffercapaciteit voor noodopvang of sluiten.
Het COA vindt het wenselijk om een bepaalde buffer aan
opvangplekken achter de hand te hebben die snel kan worden aangewend als de
asielinstroom onverhoopt toch weer toeneemt. 
Ze willen voorkomen dat er weer
een situatie kan ontstaan dat er van sporthallen gebruik gemaakt moet gaan
worden. 
Dat betekent in de praktijk dat er ook behoefte blijft aan nieuwe opvangplekken, zeker
ook omdat er voor diverse noodopvang locaties geldt dat het om een tijdelijke
overeenkomst gaat.
Afwegingskader
Op
dit moment wordt door de Landelijke Regietafel gewerkt aan een afwegingskader
waarmee aan de regionale regietafels (in de provincie) transparant en
weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen. Deze regionale regietafels
staan meestal onder leiding van de Commissaris van de Koning. Naast de
provincie zijn ook de gemeenten (zoals Gouda) en het COA betrokken. Het COA
levert inhoudelijke expertise, maar beslist dus niet. Dat gebeurt door de
regietafel. Al heeft ze uiteraard haar voorkeuren en prioriteiten en zal dat inbrengen
bij de overwegingen. Bij de afwegingen zal gekeken ook gekeken worden naar de
financiën en het maatschappelijk draagvlak.
Gezamenlijk
wordt op basis van alle input aan de regietafel bekeken welke locaties gebruikt
kunnen worden voor het huisvesten van vergunninghouders en daarbij zal er dus
ook worden gekeken naar de locatie in Gouda. Naar verwachting zal in september
duidelijkheid komen of het AZC in Gouda definitief doorgaat.


Angst
Door alle aanslagen van de IS in de wereld wordt de angst voor terroristen in Nederland groter en menigeen vreest dat die mee zullen “liften” als er straks waarschijnlijk vluchtelingen naar Gouda komen.

Een
deel van de Gouwenaars hoopt daarom nog steeds dat het plan niet doorgaat, anderen
willen liever afschalen naar maximaal 300 bewoners (minimum aantal voor een AZC) en er is ook een deel die
zich al volop aan het voorbereiden is en het als een mooie uitdaging ziet om
iets voor deze mensen te mogen betekenen.
Belangrijk
is om ons te realiseren dat we geen noodopvang locatie worden, maar statushouders
gaan opvangen (als de plannen tenminste doorgaan). We mogen (moeten) erop vertrouwen dat er dan afdoende is
gescreend en dat we niet bang hoeven te zijn dat er terroristen meekomen, al zullen we via de bestuursovereenkomst
goed vinger aan de pols houden en moeten we waakzaam blijven!
Laten
we vooral niet vergeten dat de mensen die naar Nederland zijn gevlucht zelf
juist bang zijn voor dat geweld en verlangen naar veiligheid en een nieuwe
toekomst. Laat dat voor ons een uitdaging zijn!
ChristenUnie heeft nog veel aandachtspunten


Op 11 mei heeft de gemeenteraad wensen en bedenkingen kunnen meegeven voor de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Gouda en het COA. De meeste fracties steunen dit: D66, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en SGP. Gouda Positief, VVD en CDA zijn niet tegen de overeenkomst, dus geven daarmee ook steun. SP en Partij voor de Dieren hebben voorwaarden gesteld die waarschijnlijk niet voor de gewenste deadline kunnen worden gerealiseerd en Gouda’s 50+ Partij en GBG zijn tegen de komst van een AZC van deze omvang in de PWA Kazerne.

De ChristenUnie vindt wel dat een aantal zaken goed moeten worden geregeld en we zijn niet tevreden hoe vooral het begin van het proces is verlopen. 

Zie verder mijn raadsbijdrage:

Risico
“Voorzitter, in de zomer van 2015
heeft het COA vrij snel na het raadsbesluit over de bestemming van de PWA
Kazerne contact gezocht met het college voor het vestigen van een regulier AZC
voor de duur van maximaal 10 jaar.
Het college in Gouda heeft direct
positief gereageerd en heeft met die voortvarendheid een risico genomen
richting de omwonenden.
Wat ons betreft had er vorig jaar
beter even een rustpauze kunnen worden ingelast om in die periode te werken aan
herstel van vertrouwen met de omwonenden.
Door de communicatie voortvarend ter
hand te nemen, inloopavonden te organiseren, een bekwame projectleider aan te
stellen en de wensen van de bewonersgroep en organisaties als inzet voor de onderhandelingen
voor het bestuursakkoord mee te nemen, is de komst van het AZC tot nu toe
gelukkig geen splijtzwam in de Goudse samenleving geworden.
Wat de fractie van de ChristenUnie
betreft zijn asielzoekers van harte welkom in Gouda. Het is goed dat wij als
stad op deze manier omzien naar mensen die in nood zijn en op zoek zijn naar
veiligheid en geborgenheid.


Bestuursovereenkomst
De ChristenUnie is voorstander van
kleinschalige opvang en 500 bewoners is wellicht op landelijke schaal bezien
redelijk, spreiding was idealiter beter geweest. We snappen echter ook dat een
plan financieel haalbaar moet zijn en dat we door de wat grotere omvang nu betere
faciliteiten krijgen.
De ChristenUnie heeft zich eerder een
voorstander getoond van geleidelijke instroom en het is mooi dat het bij de
onderhandelingen is gelukt om dit te realiseren. Door deze aanpak kunnen we de
opvang beter regelen en is bijsturing – indien noodzakelijk – nog mogelijk. We
hopen dat de geleidelijke instroom bij zal dragen aan betere acceptatie van
onze nieuwe bewoners.”
Extra toelichting: De geleidelijke instroom is een uitdrukkelijke wens van het bewonersplatform geweest. Dit is een echter een kostbare wens en dat heeft ertoe geleid dat een kleinere groep asielzoekers (financieel) niet haalbaar is. Ervan uitgaande dat de bestaande voorzieningen overeind moeten blijven. De wens voor minder asielzoekers (300) is in mijn ogen daarom niet verstandig, omdat dit ten koste zal gaan van voorzieningen binnen het AZC en daarmee wordt de druk op de wijk groter…!
“We steunen het voornemen van het
college om de bestuursovereenkomst te ondertekenen.
De ChristenUnie is dankbaar dat Gouda
op deze manier de naastenliefde handen en voeten geeft.
We willen echter nog wel een aantal aandachtspunten meegeven aan het
college.
Veiligheid
De veiligheid en leefbaarheid
bij het AZC zal heel veel aandacht moeten blijven krijgen. 
De omwonenden hebben hier veel zorgen
over geuit en daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan.
Ambities
We zijn tevreden met de toezegging
dat de diverse ambities uit de bestuursovereenkomst structureel worden
meegenomen bij de evaluaties. In dit verband geldt ook voor ons ‘Eerst zien dan
geloven
’.
We willen daarom als fractie zo
spoedig mogelijk een overzicht van de uitgewerkte ambities ontvangen.
Kijk ook nog eens goed met de betrokkenen
naar de verschillende begrippen in de bestuursovereenkomst, zodat deze zo
helder mogelijk worden gedefinieerd.


Voorzitter omwonenden overleg
Voor een goede communicatie en
draagvlak bij omwonenden is het belangrijk dat niet het COA of de gemeente,
maar een bewoner voorzitter is van het omwonenden overleg wordt. We zijn
blij dat meegenomen gaat worden richting het COA en vertrouwen erop dat onze
suggestie wordt overgenomen.
Onderwijs
De ChristenUnie vindt het een goede
zaak dat het onderwijs aan de kinderen in het AZC nadrukkelijk aandacht krijgt
en op deze wijze wordt gewerkt aan een goed toekomstperspectief voor deze
groep.
We vinden taalonderwijs
hierbij cruciaal, onder andere in Voor en Vroegschoolse Educatie.
Vrijwilligers
Het is mooi dat veel Gouwenaren zichzelf beschikbaar stellen
als vrijwilliger voor de asielzoekers. Dit vraagt om een goede regie. Het is
essentieel dat vraag en aanbod van de vrijwilligersorganisaties goed in beeld
wordt gebracht. Ook een goede website met een overzicht van activiteiten en
beschikbare organisaties is belangrijk.
Religie, respect en radicalisering
Een groot aantal asielzoekers is
gevlucht voor religieus geweld in hun thuisland. Het is daarom van belang te
voorkomen dat het geweld of de onderdrukking hier in Nederland en in het AZC
doorgaat.
Respect voor elkaars religieuze
overtuiging is daarom essentieel. Dat geldt ook voor iemands seksuele
geaardheid.

Het college geeft aan dat COA
specifieke aandacht heeft voor de veiligheid van kwetsbare groepen. We willen
het graag wat scherper formuleren:
we vragen van het COA om nadrukkelijk
oog te hebben voor mogelijke religieuze spanningen tussen de asielzoekers en we
zijn van mening dat bij een conflict de bescherming van slachtoffers het
uitgangspunt moet zijn.
Wees tevens alert op mogelijke
radicalisering en treedt bij constatering krachtdadig op. Kiest een asielzoeker
voor intolerantie of geweld dan is hij wat ons betreft niet welkom.
Huisvesting
in Gouda
Wat ons betreft wordt het jaarlijkse quotum in Gouda voor de
huisvesting van statushouders gedurende de periode dat het AZC operationeel is,
geheel benut wordt voor bewoners uit het AZC. Dat bevordert immers de
integratie.
Tenslotte
Voorzitter, tot nu toe is het proces
over het algemeen goed verlopen. Veel waardering voor de bewoners en
onderhandelaars die zich voor dit resultaat hebben ingezet
De gekozen aanpak heeft van ons als
raad, maar ook van de bewoners lange tijd terughoudendheid gevraagd en dat was
niet altijd eenvoudig.
Wat ons betreft is het belangrijk dat
nu snel van start wordt gegaan met de verbouwing van de PWA Kazerne en alle
andere noodzakelijke voorbereidingen, zodat Gouda straks goed voorbereid de
asielzoekers kan gaan opvangen.

We wensen alle verantwoordelijken
veel wijsheid en tact toe bij het realiseren van het AZC in Gouda.”

Onlangs heb ik in Bodegraven de indrukwekkende voorstelling  “Talent op de vlucht” gezien en voor
mij was meteen duidelijk dat ik die voorstelling naar Gouda wilde halen. Ik was
daarom erg blij dat de directeur van de Goudse Schouwburg, Nel Oskam, zich
direct bereid verklaarde zich hiervoor te willen inspannen en samen met
Verzetsmuseum Zuid-Holland hebben ze deze voorstelling naar Gouda
gehaald. 

Er is een eenmalig optreden op 7
april om 20.30 uur.
U kunt via deze link kaarten bestellen! Kaarten kosten € 10,–
per persoon.

In Gouda wordt veel gezegd en geschreven
over vluchtelingen en de komst van het AZC in 2017. Maar hoeveel mensen weten
wat de vluchtelingen zelf doormaken en wat hen drijft? Praten we vaak niet over
hoe wij naar vluchtelingen kijken, wat dat voor ons betekent, maar luisteren we
weinig of niet naar hun eigen verhaal?

Syrische vluchtelingen 

Het eenmalige optreden van de negen
Syrische vluchtelingen vindt plaats in de Kleine zaal, die de de Schouwburg en
het Verzetsmuseum inclusief de technici ter beschikking stellen voor dit
bijzondere project. Een mooi gebaar!

‘Talent op de vlucht’ is een indringende
voorstelling waarin de dramatische verhalen van negen Syrische vluchtelingen
worden verteld. De spelers, zeven amateur-acteurs en twee professionals uit
Syrië, leven samen met meer dan 1100 anderen in de noodopvang in de gevangenis
van Alphen aan den Rijn. 
In die opvang, het AZC, heeft elk mens
zijn eigen verhaal. Negen daarvan zijn verwerkt in de voorstelling ‘Talent op
de vlucht’. De monologen zijn in het Arabisch, maar dankzij het intensieve spel
van de acteurs, komen de dramatische scènes onontkoombaar tot leven.


Ontstaan van de voorstelling

Ahmad al-Herafi en Ramez Basheer, beide
gelauwerd acteur in Syrië, ontmoetten elkaar op hun vlucht uit Syrië in
Turkije. Samen legden zij de rest van de reis af en kwamen uiteindelijk terecht
in de noodopvang in Alphen aan den Rijn. Daar namen zij, na de zelfmoord van
een medebewoner, het initiatief de verhalen van hun lotgenoten te verwerken tot
een toneelstuk. Om een positieve bijdrage te leveren aan het beeld dat over
vluchtelingen bestaat. 

Wij zijn mensen met verhalen en dromen. We willen
alleen maar een veilig bestaan, voor onszelf en onze gezinnen
”, 
vertelt
Ahmad Al-Herafi. 

Samen met Ramez Basheer, nog zeven
amateuracteurs en enkele crewleden maakte hij het indrukwekkende ‘Talent op de
Vlucht’. 
De voorstelling reisde inmiddels naar
diverse theaters in het land. 

De groep heeft overigens ook een naam: Fada Theatre.

Komt u ook op 7 april? Het
is absoluut de moeite waard!
Haalbaarheidsonderzoek AZC Gouda afgerond
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een asielzoekerscentrum (AZC) in de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne. 
Op basis van het onderzoek, de uitgangspunten van het COA en de randvoorwaarden van de gemeente komt het COA tot de conclusie dat de PWA-kazerne geschikt te maken is als AZC. Wel zal er op de bunker moet worden gebouwd om totaal 530 (!) asielzoekers te kunnen huisvesten.
Uitgangspunten onderzoek
Uitgangspunt voor het COA was om te onderzoeken of de PWA-kazerne een geschikte locatie zou zijn voor het vestigen van een asielzoekerscentrum voor 500 asielzoekers voor 10 jaar. Het COA heeft hierbij onder andere gekeken naar aspecten als kwaliteit, functionele bouw, architectuur, techniek en financiën. In het onderzoek zijn de randvoorwaarden ook meegenomen, die de gemeente en het bewonersplatform hebben meegegeven voor een goede inpassing in de wijk, zoals: een kwalitatief goede huisvesting, veel aandacht voor leefbaarheid en veiligheid en aandacht voor dagbesteding op het eigen terrein.
1e verdieping


Galerijwoningen

Het COA kiest voor een verbouwing waarbij het pand goed blijft aansluiten op de bestaande gebouwstructuur en (vlucht)trappenhuizen en de woonunits via een externe galerij te bereiken zijn. 
Doordat de woonunits langs de buitenzijde bereikbaar worden is er wel meer kans op geluidsoverlast en dat wordt een extra punt van aandacht!
Het pand zal van binnen volledig vernieuwd worden en de gevels zullen deels vernieuwd worden.
Er komen appartementen voor acht personen, met twee slaapkamers voor drie bewoners en één voor twee personen, een woonkamer en eigen sanitair. Vooral op de begane grond komen voorzieningen als een kinderspeelruimte, leslokaal, ruimte voor gezondheidszorg en kantoren voor onder andere COA-medewerkers. Op het buiten terrein worden sportvoorzieningen en speeltuintjes aangelegd. 
Meer dan 500 bewoners
Op basis van de tekeningen kom ik uit op 530 bewoners en dat is meer dan het afgesproken maximum van 500!

Begane grond: 19 Eerste verdieping: 120 + 80 op de bunker
Tweede verdieping: 120
Derde verdieping: 120
Vierde verdieping: 71Bouwen op bunker
COA gaat uit van een variant waarbij de bunker niet gesloopt zal worden. Op de bunker zal nieuwbouw worden gerealiseerd om de capaciteit van 530 bewoners te kunnen realiseren. Het is nog niet definitief dat de verbouwing van de PWA-kazerne op deze manier zal plaatsvinden. Het COA en de gemeente gaan nader met elkaar in gesprek over de gekozen variant. Ook het haalbaarheidsonderzoek vormt onderdeel van de onderhandelingen die plaatsvinden tussen de gemeente en het COA.
Motie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer

Minder bewoners
De gekozen variant is opvallend! Duidelijk is dat de bestaande bebouwing niet groot genoeg is om 500 asielzoekers te kunnen huisvesten en daarom extra bebouwing noodzakelijk is. 
In het licht van de (landelijke) discussie, waarbij steeds luider wordt geroepen om kleinere locaties, had het meer voor de hand gelegen om niet te kiezen voor het bouwen op de bunker. Zonder deze woningen kunnen er nog altijd 450 asielzoekers worden gehuisvest. Wat mij betreft is dit een serieus punt van onderhandeling bij de bestuursovereenkomst!
De bunker kan dan gewoon blijven staan en het dak kan door een “groene inrichting” een aantrekkelijke aanvulling voor de geplande verbouwing worden. Bij het oorspronkelijke plan voor de Ark, Gemiva en ouderenwoningen was dit ook het plan.Senioren

Het pand zal voor 10 jaar dienen als AZC en kan daarna bijvoorbeeld worden benut voor senioren woningen. De vraag naar deze woningen zal de komende jaren alleen maar toenemen al is het wel de vraag of de huidige opzet voldoet aan de eisen die er dan aan dergelijke woningen worden gesteld.


ProcedureDeze maand  starten gemeente Gouda en het COA de onderhandelingen met de bedoeling die eind maart te hebben afgerond. Na het sluiten van de bestuursovereenkomst wordt de verbouwing van de PWA-kazerne Europees aanbesteed, omdat het totale bedrag van de verbouwing meer dan 5 miljoen euro is. 
De verwachting is dat dit traject ongeveer zes maanden duurt. De verbouwing zelf neemt ongeveer  twaalf maanden in beslag. De oplevering vindt dan plaats in de tweede helft van 2017.

Eind december heb ik namens de fractie van de ChristenUnie samen
met een aantal bewoners uit Gouda Noord, collega Arjan Versteeg (SGP),
delegatie vanuit het college en de projectleider van het AZC, een bezoek
gebracht aan het reguliere AZC in
Utrecht, dat daar al sinds 1990 is
gevestigd (!).
In het centrum zitten 400 bewoners en in de noodopvang vlakbij
nog eens 467 bewoners.
Vandaag deel 2 van mijn terugblik
Algemeen
In het AZC in Utrecht zitten 33 verschillende nationaliteiten. Het merendeel
komt uit Syrië.
Er wordt gebruik gemaakt van telefonische tolken en er wordt
gecommuniceerd via de wereldtaal Engels.
De bewoners zitten gemiddeld 8-9 maanden in de opvang.
Als ze een status hebben verkregen kunnen ze uitstromen en
idealiter lukt dat 3-4 maanden na het verkrijgen van een status.

Gedragsregels
Het AZC geeft huisregels mee inclusief regels hoe je je gedraagt
buiten het AZC. Verder wordt er Nederlandse les gegeven en wordt maatschappij
kennis gegeven en komt huisvesting aan de orde. Uiteraard komen ook normen en
waarden zoals die in Nederland gelden aan de orde. De regels moeten ook worden
ondertekend!
Deze regels worden opgesteld in de eigen taal, zodat het COA
zeker weet dat deze goed begrepen zijn.
Niet naleving leidt tot sancties, bijvoorbeeld financieel (ze
hebben € 58,- weekgeld). Het is ook mogelijk dat er met politie bepaalde
afspraken worden gemaakt.
In de praktijk leidt niet gelijk tot sancties, maar ligt de
focus op voorlichting en het nogmaals uitleggen.

Integratie
250 bewoners van het AZC in Utrecht mogen werken en kunnen
daardoor investeren in hun eigen toekomst.
Incidenten in het AZC gebeuren vooral rond gezinnen met kinderen
(geluidsoverlast) en er zijn natuurlijk gewone ruzies.
Het AZC is er al sinds 1990 en is volledig geïntegreerd. Men
weet in de buurt soms niet eens waar het AZC is gevestigd…
Melddag
Eén keer per week is er een centrale en verplichte melddag. Op deze dag zie je in het AZC alle bewoners. De rest van de week is het rustiger, mede
doordat de bewoners vrij in en uit kunnen gaan en voor een groot deel aan het
werk zijn.
Draagvlak en overlast
Om argwaan in de buurt wat weg te nemen adviseert het COA om rond
de opening in Gouda een Open Dag te organiseren. Laat zien dat het geen
gevangenis is! 
Daarnaast blijkt in de praktijk er zowel weerstand te zijn bij
de opening als de sluiting..
Je moet vanuit de overheid en COA investeren in draagvlak!

De laatste tijd is er veel behoefte aan noodopvang en dat verliep
in 2015 door de grote toestroom minder zorgvuldig dan wenselijk en mede
daardoor ontstond er ook overlast. 
Bij de reguliere AZC’s gaat het procedureel
heel zorgvuldig en volgens het COA zijn er geen problemen bij deze locaties.

Gouda

Op het vorige verslag zijn weer heel veel (helaas vooral anonieme..) reacties gekomen en er is veel wantrouwen en zorg naar de toekomst toe. Door alles wat er in de wereld gebeurt is dat te begrijpen en het zal een hele opgave worden om in Gouda alles rustig te laten verlopen. Niet alleen bij de start, maar ook daarna.
Wat dat betreft is het een interessante suggestie van de bewonerscommissies om te starten met 150 bewoners en dat – mits alles goed verloopt – stapsgewijs uit te breiden.

Wordt vervolgd!


Eind December heb ik namen de fractie van de ChristenUnie samen
met een aantal bewoners uit Gouda Noord, collega Arjan Versteeg, delegatie vanuit het college en de
projectleider van het AZC, een bezoek gebracht aan het reguliere AZC in Utrecht,
die daar al sinds 1990 is gevestigd (!).
In het centrum zitten 400 bewoners en in de noodopvang vlakbij
nog eens 467 bewoners.
Samen met collega Arjan Versteeg (SGP)
Vandaag deel 1 van mijn terugblik
Veiligheid
Bij een deel van de bewoners leven er vragen over de veiligheid
en daarom waren we benieuwd naar de ervaringen in Utrecht.
De betrokken wijkagent (zelf afkomstig uit de wijk waar het AZC
is gevestigd) geeft aan dat de politie bijna geen bemoeienis heeft met het AZC.
Er is nauwelijks overlast en de incidenten zijn op één hand te tellen.
Als er een incident is, dan gaat het vaak om een ernstig feit
gerelateerd aan bijvoorbeeld een uitzichtloze situatie waardoor iemand een
wanhoopsdaad doet. Op deze locatie zijn geen vechtpartijen geweest.
Vanuit de politie is er een goede relatie opgebouwd met het COA
en er lopen korte lijntjes naar de locatie manager. De wijkagent is elke dag
even op het terrein aanwezig en houdt zo de vinger aan de pols en hij heeft
maandelijks een regulier overleg met de locatie manager.

Wijkbewoners
Een deel van de wijk is “elitair en autochtoon” en in die buurt
was er veel verzet bij de start. Nu gaat het echter al jaren goed. Volgens de
politie had je hier echt te maken met het fenomeen “onbekend maakt onbemind”.
Als er wat speelt neemt het COA zelf initiatief naar de wijkbewoners
om het te bespreken en het gaat niet gelijk via politie. Op deze manier blijft
er een goede communicatie en het blijkt ook te helpen.
Er is natuurlijk wel eens sprake van kleine problemen met
kinderen vanuit het AZC die willen voetballen op een veldje als ook kinderen
uit de wijk daar willen spelen. Op zo’n moment wordt gelijk het gesprek
aangegaan en het escaleert nooit.
Ook vanuit de scholen, die er vlakbij zijn gevestigd, komen geen
meldingen van overlast.

Al met al krijgen we een beeld mee dat het AZC in Utrecht, dat
midden in de wijk is gevestigd, vlakbij huizen en scholen, volledig is
geaccepteerd in de wijk en er is nauwelijks sprake van enige overlast.

Keulen
Door de walgelijke gebeurtenissen in Keulen ligt het dossier van de asielzoekers weer onder een vergrootglas en wordt er zelfs gesproken over een keerpunt in de discussie over dit onderwerp. De tijd zal leren of dat zo is, maar bovenstaande verhaal staat ook. 
Aan ons de uitdaging om de feiten onder ogen te zien, zowel in Keulen als in Utrecht, maar daarbij ons hoofd koel te houden.