BerichtenEr komt geen asielzoekerscentrum (azc) in de PWA-kazerne in Gouda. Het COA heeft aan de
gemeente Gouda laten weten geen toestemming te krijgen om het azc in Gouda door te zetten.
Door de afgenomen toestroom van vluchtelingen naar Nederland zijn er voldoende goede
opvanglocaties beschikbaar.In juli had ik contact met het COA en toen bleek al dat het onzeker was of het AZC in Gouda door zou gaan. Door de verminderde instroom zijn er minder locaties nodig en uiteindelijk is aan de landelijke regietafel besloten dat er in Gouda geen ACZ gaat komen. Uitdaging voor de vestiging in Gouda was natuurlijk dat er een kostbare verbouwing moest plaatsvinden die in 10 jaar terugverdiend moest worden en dat zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij de afwegingen die er zijn gemaakt. 


Een deel van de omwonenden zal opgelucht zijn dat na een “nee” voor het islamitisch centrum er nu ook een “nee” is voor de komst van een AZC in de PWA-kazerne.

AD, 1 november 2016Er zijn echter ook bewoners in onze stad die volop bezig zijn geweest met allerlei voorbereidingen om straks een warm welkom te bieden aan de asielzoekers in de PWA.
Deze vrijwilligers kunnen zich nu gaan inzetten voor de vluchtelingen die via de zogenaamde taakstelling in Gouda (komen) wonen. Dat schijnen er al een paar honderd te zijn. Heel wat bewoners zijn overigens al actief voor deze mensen.


Naar de toekomst toe is het cruciaal dat het college zich actief inzet voor het herstel van het vertrouwen met de buurtbewoners en ze hen actief betrekt bij het vinden van andere gebruiksmogelijkheden. De herbestemming van de PWA kazerne is een mooie casus om burgerparticipatie concreet handen en voeten te geven.


De gemeente heeft een persbericht laten uitgaan en de tekst daarvan luidt:


De gemeente beseft dat de komst van een azc naar Gouda veel heeft losgemaakt in onze
samenleving. Zowel positief als negatief. Ook de voorgeschiedenis met betrekking tot de
herbestemming van de PWA-kazerne heeft hierin een rol gespeeld. Er is echter ook veel bereikt: er
lag een goede basis in de vorm van een solide bestuursovereenkomst tot stand gekomen met de inzet
van betrokken inwoners.


Dank en waardering


Het college, betrokken ambtenaren alsook het COA hebben waardering voor de bijdrage van de
Goudse gemeenschap en met name die van omwonenden aan de discussie rond de opvang van
vluchtelingen. Ook de betrokkenheid van scholen, bedrijfsleven en zeker ook de vrijwilligers is niet
onopgemerkt gebleven. Het college dankt een ieder voor zijn of haar bijdrage.


PWA-kazerne


Het feit dat het azc niet doorgaat betekent ook dat er nog geen nieuwe bestemming is voor de PWA-
kazerne. Zoals bekend is de PWA-kazerne geen eigendom van de gemeente Gouda, maar van het
Rijksvastgoedbedrijf. Het is aan de eigenaar om te bepalen wat zij met het pand wil gaan doen. De
gemeente gaat wel in overleg met de eigenaar van het pand om te bespreken wat de ideeën zijn
rondom de toekomst van het gebouw.Toekomst opvang vluchtelingen


Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwacht met de huidige opvang in ieder geval tot
eind 2017 voldoende capaciteit te hebben. De ontwikkeling van de asielinstroom blijft echter onzeker.
Gouda heeft eerder uitgedragen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen nemen om
mensen in nood opvang te bieden. Mocht de instroom weer toenemen en er opnieuw een beroep op
Gouda worden gedaan, dan zal op dat moment worden bekeken of en hoe de gemeente daaraan kan
en wil bijdragen.In gesprek met de wijk


Het college hecht er aan in gesprek te gaan en te blijven met de buurt over de wijkontwikkeling in de
meest brede zin. Daarbij zal de gemeente de onlangs uitgebrachte adviezen van de Nationale
Ombudsman gaan toepassen ten aanzien van de participatiewijzer. Nog dit jaar wordt meer bekend
over de manier waarop het college hier invulling aan gaat geven. 

Persbericht gemeente Gouda
1 november 2016
Reactie Bewonersplatform Gouda Noord:

Als Bewonersplatform hebben we
bewust en intensief meegewerkt
aan het opstellen van een solide
bestuursakkoord. Nu bekend is geworden dat er geen asiel­
zoekerscentrum komt, blijven wij
actief de plannen voor de PWA­
kazerne volgen.

Als stichting Bewonersplatform
Gouda Noord, met een ervaren
bestuur van betrokken bewo­ners, streven wij naar een breed
draagvlak in de wijk, een heldere
en objectieve communicatie, het
afwegen van alle belangen en
zorgvuldige besluitvorming. 

Wij
zijn onafhankelijk, maar streven
wel naar blijvend constructief
overleg.


Jothijs van Gaalen 

Bewonersplatform Gouda Noord 
www.bewonersplatformgoudanoord.nl