Berichten

foto: Marianka Peters

Er is in Gouda – met name in buurtschap Stolwijkersluis – de nodige onrust ontstaan over de nieuwe vestigingslocatie voor de Regionale Ambulancedienst (RAD). Deze wil zich namelijk aan de Gouderaksedijk 1 gaan vestigen.

Aanvankelijk zou de RAD zich op de locatie van Promen vestigen, maar rond 1 juni 2010 heeft Promen gemeld dat zij vanwege eigen huisvestingsnood het betreffende gebouwgedeelte niet meer wil verhuren aan de RAD.
Het college heeft toen met spoed naar een alternatieve locatie gezocht en deze gevonden aan de overzijde van de rotonde, aan de Gouderaksedijk 1.
De locatie valt echter in het buitengebied en heeft een groenbestemming. Hierdoor is in principe geen nieuwe bebouwing toegestaan. In het provinciaal streekplan is echter – zo meldt het college – een uitzondering opgenomen voor hulpdiensten, waardoor een ambulancepost door middel van projectbesluit mogelijk kan worden gemaakt.
De bewoners van het buurtschap vrezen geluidsoverlast en storen zich er ook aan dat de locatie heel dicht op de woningen komt te staan. Ze willen mogelijk wel meewerken voor zover het om een tijdelijke oplossing gaat, in afwachting van het gereedkomen van de Zuidwestelijke Randweg, maar er zijn misschien ook nog wel alternatieve locaties te vinden.
Op dit moment is de ambulance post gevestigd aan de Fluwelensingel, maar op verzoek van de Raad, waarbij vooral de ChristenUnie en de PvdA een belangrijke rol hebben gespeeld, is later toegezegd dat het hier om een tijdelijke vestigingsplaats zou gaan.
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de RAD maar tijdelijk naar de Fluwelensingel zou gaan, maar deze wilde – i.v.m. aanrijtijden – zich graag daar definitief vestigen en de gemeente zocht toen in eerste instantie in 2008 naar inpassingsmogelijkheden om de RAD tegemoet te komen.
Opvallend is overigens dat B&W – voor bovenstaande discussie met de Raad – een helder besluit heeft genomen op 23 september 2008: “Een ambulancepost van de RAD is, vooruitlopend op een definitieve vestiging nabij de zuidwestelijke randweg, vanaf januari 2008 tot oktober 2010 tijdelijk gevestigd in een gemeentepand in het zuidelijk plangebied.”
Daarnaast heeft Ben van der Vlist Adviesbureau in oktober 2009 een rapport opgeleverd met locatie onderzoek en daar staan interessante zaken in:
1. opdracht: inventariseren van de aanwezige en beschikbare ruimten in de nabijheid van de Zuidwestelijke Randweg.
2. randvoorwaarde: vestiging langs de nieuwe ZWR. Niet in of nabij een woonbuurt i.v.m. geluidsoverlast.
3. conclusie: in het rapport worden drie locaties genoemd die geschikt zijn, waarbij de voorkeur wordt uitgesproken voor vestiging op het sluiseiland. Het CDA heeft inmiddels artikel 38 vragen gesteld over het besluit van het college en wijst terecht ook op deze locatie.
Overigens wordt de Gouderaksedijk niet als optie genoemd!

Het is nu wachten op de beantwoording van de vragen door het college, maar het lijkt me verstandig als het college nu kiest voor een voorlopige vestigingsplaats en daarna zo snel mogelijk aan de slag gaat om de ambulancepost op het Sluiseiland te realiseren.