Berichten

In de gemeenteraad van Gouda moesten we op 1 juli 2020 stemmen over een krediet voor het realiseren van het Ecopark, een nieuw afvalbrengstation voor Gouda met circulaire ambities. Als het aan een aantal fracties in de Goudse gemeenteraad had gelegen kwam er alleen een nieuw afvalbrengstation zonder extra ambities. Echter, die draagt niet bij in een goede stap richting een circulaire economie, die nu juist zo hard nodig is. In deze blog meer over het Ecopark en de inzet van de ChristenUnie om de ambities t.a.v. circulair voor het Ecopark bij de verdere uitvoering niet uit het oog te verliezen!


Wat is een Ecopark?
Wat is het verschil tussen een afvalbrengstation en een Ecopark en wat maakt dat verschil? In Almere heb je een goed voorbeeld van een Ecopark met hoge ambities, waar je niet meer over afval spreekt maar over grondstof. Een educatiecentrum, recycleplatforms, een loket voor kringloopwinkels zijn hierin opgenomen. Komt dit ook in Gouda vraagt u zich af? Na jarenlange voorbereiding komt dit ook naar Gouda. Helaas wel in een light variant omdat het voorbeeld in Almere enkele miljoenen euro’s duurder is.

Hoe gaat het eruit zien?
Onderstaand een tweetal afbeeldingen van waar nu aan gedacht wordt. Er is ruimte voor circulaire bedrijfjes. Maar duidelijkheid of er bedrijfjes komen is er niet, hoe het inzamelpunt voor kringloop eruit ziet is er niet en hoe educatie eruit komt ook niet en dat een loket voor herbruikbare goederen komt staat vast, maar hoe? Jammer dat dit in de jaren voorbereiding nog niet duidelijker is.


Voldoende ambitie?
De ChristenUnie steunt van harte de ambitie van een Ecopark, maar wil wel toezien of de zaken die nog nader moeten uitgewerkt en die nu juist zorgen dat het Ecopark een Ecopark wordt, ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Ook worden we als gemeenteraad graag in die nadere uitwerking betrokken, in ieder geval door de gemeenteraad te informeren middels memos over de voortgang maar ook als er toch nog kaders benodigd zijn voor verdere stappen richting circulariteit. We hebben hier met andere partijen een motie over ingediend die is aangenomen. Hierin roepen we het college op:
  1. Haar ambitie voor circulaire economie te bekrachtigen door het Ecopark te zien als een eerste stap naar een circulaire economie; 
  2. Te stimuleren dat bedrijven/initiatieven met een circulair karakter, waaronder een inzamelpunt voor kringloopwinkels, zich op het Ecopark vestigen, en creëren van maatschappelijke functies zoals een educatieve functie op het Ecopark, gericht op bewustwording ten aanzien van circulaire economie, vermindering van afval en door goede scheiding beter benutten van afval als grondstof; 
  3. Het huidige bestemmingsplan voor de locatie van het Ecopark zo snel mogelijk aan te passen; 
  4. De gemeenteraad actief te informeren (eerste helft 2021) en te betrekken bij de verdere planvorming en nadere invulling van de business case Ecopark, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe
En de kosten? 
Veel aandacht ging in de behandeling van de gemeenteraad uit naar de stijging van de kosten van ongeveer €4,- per huishouden om dit nieuwe afvalbrengstation te bekostigen. We hebben namelijk in de gemeenteraad de afspraak dat de afvalstoffenheffing een gesloten systeem moet zijn en als er dus kosten worden gemaakt dit ook verwerkt moet worden in de afvalstoffenheffing. Een amendement van het CDA die we als ChristenUnie ook hebben gesteund zorgt nu in ieder geval voor de eerste jaren dat deze stijging niet doorgaat. Het Ecopark komt net een stukje verder te liggen dan nu het geval is en de gronden waar het huidige afvalbrengstation op liggen worden verkocht. Een deel van de opbrengst van deze verkoop wordt nu ingezet voor kostenverlaging. Op zich terecht dat als je ook opbrengsten genereert aan de verkoop van een stuk grond in hetzelfde project, dit hiervoor ook ingezet kan worden. Daarbij blijft de komende jaren de prijs van afvalverwerking, de prijs van de afvalstoffenheffing zal bepalen. Minder afval is nog altijd de beste oplossing en uitgangspunt moet blijven dat de vervuiler betaald!

Reserveringsysteem
Een motie van de VVD over het onderzoeken naar een reserveringssysteem om zo wachttijden te verminderen en de bereikbaarheid van de bedrijven aan de Goudkade te verbeteren, hebben we als ChristenUnie mede-ondertekend. Erg fijn als je straks langs gaat niet zo lang in de rij hoeft te staan. Er zijn goede ervaringen bij het Ecopark in Alphen aan den Rijn. 

Tot slot
De ChristenUnie is blij dat er nu een Ecopark komt en zal toezien dat het ook daadwerkelijk een Ecopark wordt en geen afvalbrengstation 2.0! We zien het Ecopark als een eerste stap naar een circulaire economie, maar we moeten weten dat we er alleen hiermee zeker nog niet zijn! 


Een idee van de ChristenUnie om
een kringloopwinkel toe te voegen aan het nieuwe afvalbrengstation (Ecopark) wordt
werkelijkheid. In informatie van het college van burgemeester en wethouders
begin oktober 2017 is in beide scenario’s waaruit de raad moet gaan kiezen een
kringloopwinkel benoemd. Een goede zaak! 
Terugblik
In juli 2015 hebben we bij de
behandeling van de kadernota onder andere het volgende ingebracht:
Ons idee is bij het afval
brengstation van Cyclus een kringloopwinkel te openen in de leegstaande
ruimten. Op deze manier geef je producten die worden weggegooid en nog prima
zijn, een tweede leven. Verder levert het ook nog banen op.
We kregen toen van wethouder Niezen te horen dat het afvalbrengstation
volledig vernieuwd moest worden en het idee van een kringloopwinkel bij deze
nieuwe ontwikkeling werd betrokken. Meer over dit idee en een toelichting kan
gelezen worden in de blog;
Afvalbrengstation Gouda samen met kringloopwinkel?.
De scenario’s
In de recente toelichting van het
college begin oktober 2017 staat het volgende:
“Het
huidige afvalbrengstation aan de Goudkade is aan vervanging toe. De gemeente
heeft daarom onderzoek laten doen naar de opzet van een Ecopark. Een
afvalbrengstation nieuwe stijl waar afvalscheiding en (lokaal) hergebruik
centraal staan. Daarmee wordt verder vorm gegeven aan de
duurzaamheidsdoelstellingen van afvalscheiding, maar ook van CO2-reductie en
verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Uit de verkenning komen twee opties
naar voren die verder uitgewerkt moeten worden. In het eerste scenario wordt
ruimte gereserveerd voor toekomstige samenwerking met kringloopbedrijven
,
waardoor de afvalscheiding en kringloopeconomie op termijn gestimuleerd en
gecombineerd kunnen worden. In het tweede scenario wordt van meet af aan de
samenwerking gezocht met kringloopbedrijven,
die dan ook betrokken worden
bij het ontwerp van het Ecopark.
Het toevoegen van
kringloopbedrijven zijn dus onlosmakelijk verbonden met een nieuw
afvalbrengstation. Voorbeelden in bijvoorbeeld Veenendaal. Ik heb in 2015 ook
een interessante reportage hierover gezien bij een Duitse televisiezender hoe
dat daar goed functioneert en het de kringloopeconomie bevordert. 
Tot slot
De gemeenteraad wordt nu om een
voorbereidingskrediet gevraagd. We moeten uiteraard nog goed naar het
financiële plaatje kijken. We hebben daar op dit moment nog geen gegevens over.
De ambitie voor een Ecopark met een Kringloopwinkel kan in ieder geval op de sympathie
van de ChristenUnie rekenen.

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces is de kadernota voor de jaren 2016-2019 behandeld. Dit is een financieel doorkijkje over de jaren heen.
In de kadernota werd duidelijk dat, doordat het kantoor van Cyclus nu verhuisd
is naar een nieuwe locatie in Gouwepark, ruimte leeg staat. Dit kost de gemeente
€125.000 euro per jaar. Dit was de aanleiding voor de ChristenUnie om aandacht
te vragen om een andere invulling te geven aan dit gebouw.

Bijdrage
kadernota
In onze bijdrage hebben we aandacht gevraagd voor het
thema duurzaamheid bij het college voor de komende jaren. Dit hadden we als
volgt verwoord:

De afgelopen tijd heeft een
werkgroep van de raad gewerkt aan een  maatschappelijke vergroeningsagenda. De
ChristenUnie hoopt dat de uitwerking ertoe zal leiden dat we één van de
duurzaamste gemeentes in Nederland worden. We vragen ons als fractie
wel af of alleen een agenda kan zorgen dat deze ambitie gehaald kan
worden. We rekenen erop dat het college de komende periode
doelgericht gaat werken aan “SMART” geformuleerde opgaven. We willen
daarbij als ChristenUnie fractie ook al een
duurzaamheidssuggestie meegeven.
Ons idee is bij het afval
brengstation van Cyclus een kringloopwinkel te openen in de
leegstaande ruimten. Op deze manier geef je producten die worden
weggegooid en nog prima zijn, een tweede leven. Verder levert het ook nog
banen op.
Afbeeldingsresultaat voor afvalbrengstation kringloopwinkel veenendaal
Concept in de gemeente Veenendaal voor kringloopwinkel bij afvalbrengstation
Een goed voorbeeld is te vinden in de gemeente Veenendaal. Hierin hebben ze met succes al een kringloopwinkel toegevoegd aan het afvalbrengstation. Restore Kringloop is een  kringlooporganisatie met o.a: 3 winkels, 5 brengpunten, 2 magazijnen, een fietswerkplaats,
sorteerafdeling, logistieke afdeling, kleding- en textielcontainers op
54 plekken, 28 betaalde krachten, 76 vrijwilligers en 30 leerwerknemers.Wellicht biedt dit concept naast banen ook goede kansen voor betere kledinginzameling in Gouda en de regio. De inzameling van kleding was overigens een onderwerp waar ik kort voor het zomerreces ook aandacht voor vroeg.

Afvalbrengstation
verhuisd
In een mondelinge reactie gaf wethouder Niezen aan het
toevoegen van een kringloopwinkel aan het afvalbrengstation een goed idee te
vinden. Ze wilde de mogelijkheden zeker onderzoeken en betrekken bij plannen
voor een nieuwe locatie van het afvalbrengstation. Dit is overigens een opmerkelijk
nieuwtje, aangezien zelfs in de communicatie van Cyclus van afgelopen vrijdag
over de verhuizing naar Gouwepark vermeld staat dat het afvalbrengstation niet
verhuisd. De redenen die door de wethouder voor verhuizing werd aangegeven was
dat het afvalbrengstation aan een opknapbeurt toe is en het kantoor al verhuisd
is. Ik ben erg benieuwd of dit de enige redenen zijn. Je kan mijn inziens een
bestaande locatie prima opknappen en een kringloopwinkel toevoegen, zodat ook
het bestaande pand weer is her bestemd. Daarbij lijkt het me dat de huidige
locatie helemaal niet verkeerd. De locatie ligt op een plek waar niemand er
last van heeft en ook nog redelijk centraal ligt in Gouda. Ik ben benieuwd naar
de echte beweegredenen van een mogelijke verhuizing van het afvalbrengstation.
Zit samenwerking met een buurgemeenten en het delen van 1 afvalbrengstation in
het verschiet? Komt die dan ook op Gouwe Park en delen we de faciliteit met de
gemeente Waddinxveen? Wat mag dat kosten? We wachten deze ontwikkeling maar
weer even af om tot een slotoordeel te komen. Of is dit een afweging die Cyclus
zelf mag maken en staan we als gemeenteraad buitenspel…..

Afbeeldingsresultaat voor cyclus gouda
Nieuwe locatie Cyclus Gouwepark
Oplossing oude
locatie
Dit alles zorgt echter dat nog steeds geen oplossing
is gevonden voor de vrijkomende kantoorruimte bij het huidige
afvalbrengstation. We hebben doorgevraagd of onze oplossing, die gericht was op
de huidige locatie, ook daarvoor een optie is. De wethouder gaf echter wederom aan
dit idee mee te nemen bij de nieuwe locatie-ontwikkeling. 

Tot slot
We hopen in ieder geval dat het college snel een
huurder vind voor de leegstaande ruimte bij het huidige afvalbrengstation. De €125.000
per jaar is anders weggegooid geld. Dan kan je er beter een kringloopwinkel in
vestigen, doe je in ieder geval nog wat goeds voor het milieu door hergebruik
en wellicht kunnen een aantal mensen aan een baan geholpen worden en kan een
deel van de huur worden vergoed…… Een goed idee toch?