Berichten

Verbaas jij je ook dat je papiercontainer elke twee weken weer vol zit en je per week twee zakken met plastic aan de lantaarnpaal hangt? En wat kan daar aan gedaan worden? De ChristenUnie diende in 2019 een motie in om te kijken of we in Gouda tot minder afval kunnen komen  en niet te wachten op maatregelen uit Den Haag. In deze blog meer informatie over minder afval, bijvoorbeeld door invoering ja-ja sticker…..


Waarom minder afval? 
De inwoners van Gouda hebben in 2019 ruim 22 miljoen kg afval geproduceerd. Dit is afval in de klassieke zin van het woord. Alles wat de huishoudens in Gouda weggooien: ongescheiden restafval, oud papier en karton, glas, plastic, metaal en drankpakken, textiel, hout, matrassen, meubels enz. enz.
Dat is een enorme berg afval. Per inwoner is dat ruim 300 kg. Iets meer dan 1/3 daarvan is nog restafval. Dat wil zeggen dat iedere inwoner van 0 tot 100+ per jaar 100 kilo restafval produceert.
De gemeente stuurde een notitie naar de naar aanleiding van de motie. Hier werd de ladder van Lansink benoemd als interessant uitgangspunt. Deze ladder hanteert een duidelijke voorkeursvolgorde hoe je met afval moet omgaan.

Zoals je kunt lezen in de figuur hierboven is voorkomen van afval beter dan scheiden en recyclen. 

Wat kunnen we in Gouda doen?
Nu zal je zeggen, dat is mooi, maar wat kunnen we in Gouda doen voor minder afval. Een aantal opties die we op korte termijn kunnen inzetten:
 1. Campagne minder afval opstarten; Wat wellicht nog het gedrag van bewoners kan beïnvloeden via een doordachte campagne voorlichting geven over de voordelen van vermindering van afval. Natuurlijk is minder afval beter voor de wereld, maar we kunnen proberen het heel klein (lees: persoonlijk) te maken. Bijvoorbeeld een campagne richting voedselverspilling en invoering van een kliekjes dag zodat we minder GFT afval hebben. Ook kan als je een grote tuin hebt gedacht worden aan het maken van eigen compost. Je hebt tegenwoordig bakken die zorgen dat je eerder compost hebt dan als je het GFT afval gewoon laat liggen. De gemeente heeft inmiddels ook een brief gestuurd  aan winkels, om aandacht te vragen voor minder plastic verpakkingen. Op woensdag 14 oktober 2020 stond hierover een mooi artikel in het AD.
 2. Ja ja sticker invoeren; Recentelijk heeft de gemeente Rotterdam een rechtszaak in hoger beroep gewonnen voor de invoering van de ja ja sticker. De gedachte achter de sticker is simpel. Je krijgt geen folders meer door de brievenbus, alleen als je zelf een sticker plakt krijg je de folders nog wel. Inmiddels kan je gemakkelijk via internet de folders vinden die je nodig hebt. Bovendien kan het aanbieden van folders wellicht ook leiden tot minder impuls aankopen en meer gerichte aankopen van producten die je echt nodig hebt. Ik denk overigens dat het wel handig kan zijn een uitzondering te maken voor de huis-aan huis krant, net als bij het huidige systeem.
 3. Omgekeerd inzamelen invoeren; Eerder schreef ik al een blog over omgekeerd inzamelen (blog; geen plastic afval meer op straat). Dit is een systeem dat de grondstoffen met recylcewaarde (plastic, papier en gft) dichtbij huis wordt opgehaald en je restafval weg moet brengen naar afvalcontainers ergens in je wijk. Dit levert gemiddeld een verdere afname op van restafval tot 20 kilo per persoon per jaar. Als er goed gelet wordt op de mitsen en maren bij invoering lijkt dit ook een goed idee om verder op te pakken. Het college zal op basis van draagvlak in de stad in de zomer van 2021 een knoop hakken of dit systeem van afval inzamelen wordt ingevoerd in Gouda.
 4. Herbruikbare goederen (textiel, meubels, enz)beter benutten; In het kader van de bouw van het nieuwe ecopark (afvalbrengstation) zal met de kringlooporganisaties in Gouda bekeken worden hoe inwoners gestimuleerd kunnen worden om meer herbruikbare goederen aan de kringloop aan te bieden.
AD, woensdag 14 oktober 2020
Al met al een aantal maatregelen die we kunnen doorvoeren voor minder afval en een betere wereld. Dan zou het wel fijn zijn dat we dit er ook voor over hebben, want we willen toch allemaal dat de aarde waarop wij leven niet uitgeput raakt?

Op initiatief van de ChristenUnie en mede-indieners PvdA, SP en GroenLinks is een onderzoek gedaan naar omgekeerd inzamelen. Samengevat komt het er op neer dat je je plastic afval bij laagbouw in de grijze container doet en je restafval ergens in de wijk naar een centrale container moet brengen. Het eerste onderzoek wijst uit dat we in Gouda dan nog minder restafval hebben en de kosten voor ons als inwoners afnemen. Maar is er wel voldoende draagvlak voor? In deze blog meer over de voor- en nadelen van dit systeem en waarom de ChristenUnie in Gouda dit een goed idee lijkt. 


Omgekeerd inzamelen 
Nee, het is dus geen omgekeerde container, daar zou je zomaar aan kunnen denken;)
De basisprincipes van omgekeerd inzamelen zijn: 
 1. het aan de bron scheiden van waardevolle grondstoffen; 
 2. een hoge service op waardevolle grondstoffen (GFT, papier en kunststof) en een lagere service op (het laatste beetje) restafval); 
 3. het belonen van gewenst gedrag in geld (lagere afvalstoffenheffing) en comfort; de burger bepaalt het succes; 
 4. duurzamer maar niet duurder 

Vertaald naar maatregelen betekent dit het aan huis inzamelen van de waardevolle grondstoffen GFT (Groen, Fruit en Tuinafval) papier en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons). Hiervoor staan de afvalcontainers dicht bij de woning.
Voor het aanbieden van restafval moeten bewoners meer moeite doen; hiervoor worden ondergrondse containers geplaatst waar bewoners hun kleine hoeveelheid restafval naar toe moeten brengen. Plaatsing van die ondergrondse container gebeurt niet meer aan de hand van loopafstanden, maar meer op basis van logische plekken, zoals bijvoorbeeld bij uitvalswegen aan de rand van de buurt of bij (buurt)supermarkten. In de berekeningen is desondanks rekening gehouden met de plaatsing van 1 ondergrondse container voor 90 woningen. De huidige grijze container bij laagbouw voor het restafval wordt dan gebruikt voor het aanbieden van PMD. 


Voordelen Omgekeerd Inzamelen
Een aantal voordelen op een rij: 
 1. Bij andere gemeente die dit systeem invoeren reduceert dit de hoeveel restafval met 20% wat beter is voor het milieu en hieraan kan jezelf je bijdrage leveren! We zouden in Gouda dan van 7.6000.000 kilo afval terug gaan naar 6.000.000 kilo restafval. Nog steeds veel, maar we willen uiteindelijk naar een circulaire economie zonder restafval! 
 2. Besparing van kosten voor inwoners doordat restafval bij laagbouw niet meer in minicontainers wordt opgehaald en leidt tot minder restafval wat mede door stijgende belastingen alleen maar toeneemt in kosten. 
 3. De plastic afvalzakken verdwijnen uit het straatbeeld. Dus geen waaiende zakken meer over straat of zakken die een week aan een lantaarnpaal hangen.We kunnen de grijze containers namelijk gebruiken voor ons plastic afval welke eens per twee weken worden geleegd. Omgekeerd inzamelen kan dus tot een schonere stad leiden! 

Nadelen Omgekeerd Inzamelen

Het succes van de invoering van dit systeem valt of staat met de medewerking van de inwoners. In de grijze container moet straks nog steeds alleen PMD afval worden aangeboden, kans dat er meer vervuiling op gaat treden met restafval bestaat. Daarnaast leiden ondergrondse containers altijd tot bijplaatsingen van afval. Dit is het beeld in alle gemeenten waar deze containers gebruikt worden. Daarbij maakt het in de praktijk weinig verschil of voor restafval apart betaald moet worden of niet.
De verantwoordelijkheid ligt bij de bewoners. Dit zal blijvend aandacht vragen met behulp van communicatie en handhaving. 
Tot slot is er bij de invoering van het systeem voldoende aandacht nodig voor de ouderen. Voor sommige ouderen kan het invoeren van het systeem lastig zijn. Een aantal aandachtspunten voor een goede invoering zijn verwoord op deze website: hoe-zorg-je-dat-ouderen-ook-omgekeerd-inzamelen.

Maatwerk nodig, bijvoorbeeld voor de binnenstad 
Voor een aantal gebieden zal nog steeds maatwerk nodig zijn, zo moet goed nagedacht worden over de binnenstad. In een deel van de binnenstad wordt restafval nog met de betaalde gele afvalzak ingezameld. Als loopafstand minder belangrijk is, kan er ook voor worden gekozen restafval in de binnenstad alleen nog via de bestaande ondergrondse afvalcontainers in te zamelen en dus niet meer met de gele afvalzakken. Dit leidt tot minder afval op straat en lagere inzamelkosten.
PMD zakken worden op dit moment bijna overal in Gouda dagelijks op straat gezet of opgehangen. Met name in het kernwinkelgebied is het daarom van groot belang dat de inzameling van PMD met zakken wordt beëindigd. Ook hier worden dagelijks zakken op straat aangeboden, terwijl PMD maar op één dag per week wordt ingezameld. Er wordt veel extra inzet gepleegd om die zaken zakken dagelijks te verwijderen. Alleen met die extra inzet kan aan de gewenste beeldkwaliteit van dit gebied worden voldaan. Alle reden dus om ook daar niet meer met zakken in te zamelen.
Stoppen met zakkeninzameling betekent voor inwoners van de binnenstad dan ook dat zij hun PMD niet meer voor de deur kunnen aanbieden, maar dat ze dit naar ondergrondse containers moeten gaan brengen. De afstand naar die containers is soms meer dan 300 meter.
Bijkomend voordeel van dit systeem is dat er minder zware vuilnisauto’s door de straten van de binnenstad hoeven te rijden. 


Draagvlak; wat is uw mening? 
Het college wil na de zomer van 2021 met een voorstel komen om het systeem van omgekeerd inzamelen te gaan invoeren. Wel is draagvlak van inwoners daarbij essentieel. Ik verwacht zelf dat draagvlak valt of staat met de afstand waarop je het restafval kan wegbrengen. Een klein stukje lopen vanuit je huis naar een container is denk ik niet zo erg, maar ik zie nog niet iedereen bij zijn wekelijkse boodschappen zijn restafval op de fiets wegbrengen bij een centrale container. daarnaast lijkt het me raadzaam ook de hoeveelheid afval die je weg kan brengen te verkleinen. Ik heb zelf in twee weken tijd vaak maar een 10 liter zakje afval, die wil ik echter wel graag wegbrengen, zeker bij warm weer. Ik hoor graag hoe u als inwoner tegen het invoeren van dit systeem aankijkt en of u nog ideeën heeft! Mailt u me gerust of laat een reactie achter onder deze blog. 

Tot slot
Mij lijkt het persoonlijk wel wennen maar ik zou het met gewenst maatwerk en Oog voor Gouda wel voor willen gaan. Dan kunnen we met elkaar zorgen voor nog minder restafval en een kleinere milieubelasting. Daarnaast verdwijnen de plastic zakken weer uit het straatbeeld! En zo kunnen we dichtbij huis ons samen inzetten voor het klimaatprobleem en een betere en duurzamere wereld voor ons en voor onze kinderen!

In de gemeenteraad van Gouda moesten we op 1 juli 2020 stemmen over een krediet voor het realiseren van het Ecopark, een nieuw afvalbrengstation voor Gouda met circulaire ambities. Als het aan een aantal fracties in de Goudse gemeenteraad had gelegen kwam er alleen een nieuw afvalbrengstation zonder extra ambities. Echter, die draagt niet bij in een goede stap richting een circulaire economie, die nu juist zo hard nodig is. In deze blog meer over het Ecopark en de inzet van de ChristenUnie om de ambities t.a.v. circulair voor het Ecopark bij de verdere uitvoering niet uit het oog te verliezen!


Wat is een Ecopark?
Wat is het verschil tussen een afvalbrengstation en een Ecopark en wat maakt dat verschil? In Almere heb je een goed voorbeeld van een Ecopark met hoge ambities, waar je niet meer over afval spreekt maar over grondstof. Een educatiecentrum, recycleplatforms, een loket voor kringloopwinkels zijn hierin opgenomen. Komt dit ook in Gouda vraagt u zich af? Na jarenlange voorbereiding komt dit ook naar Gouda. Helaas wel in een light variant omdat het voorbeeld in Almere enkele miljoenen euro’s duurder is.

Hoe gaat het eruit zien?
Onderstaand een tweetal afbeeldingen van waar nu aan gedacht wordt. Er is ruimte voor circulaire bedrijfjes. Maar duidelijkheid of er bedrijfjes komen is er niet, hoe het inzamelpunt voor kringloop eruit ziet is er niet en hoe educatie eruit komt ook niet en dat een loket voor herbruikbare goederen komt staat vast, maar hoe? Jammer dat dit in de jaren voorbereiding nog niet duidelijker is.


Voldoende ambitie?
De ChristenUnie steunt van harte de ambitie van een Ecopark, maar wil wel toezien of de zaken die nog nader moeten uitgewerkt en die nu juist zorgen dat het Ecopark een Ecopark wordt, ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Ook worden we als gemeenteraad graag in die nadere uitwerking betrokken, in ieder geval door de gemeenteraad te informeren middels memos over de voortgang maar ook als er toch nog kaders benodigd zijn voor verdere stappen richting circulariteit. We hebben hier met andere partijen een motie over ingediend die is aangenomen. Hierin roepen we het college op:
 1. Haar ambitie voor circulaire economie te bekrachtigen door het Ecopark te zien als een eerste stap naar een circulaire economie; 
 2. Te stimuleren dat bedrijven/initiatieven met een circulair karakter, waaronder een inzamelpunt voor kringloopwinkels, zich op het Ecopark vestigen, en creëren van maatschappelijke functies zoals een educatieve functie op het Ecopark, gericht op bewustwording ten aanzien van circulaire economie, vermindering van afval en door goede scheiding beter benutten van afval als grondstof; 
 3. Het huidige bestemmingsplan voor de locatie van het Ecopark zo snel mogelijk aan te passen; 
 4. De gemeenteraad actief te informeren (eerste helft 2021) en te betrekken bij de verdere planvorming en nadere invulling van de business case Ecopark, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe
En de kosten? 
Veel aandacht ging in de behandeling van de gemeenteraad uit naar de stijging van de kosten van ongeveer €4,- per huishouden om dit nieuwe afvalbrengstation te bekostigen. We hebben namelijk in de gemeenteraad de afspraak dat de afvalstoffenheffing een gesloten systeem moet zijn en als er dus kosten worden gemaakt dit ook verwerkt moet worden in de afvalstoffenheffing. Een amendement van het CDA die we als ChristenUnie ook hebben gesteund zorgt nu in ieder geval voor de eerste jaren dat deze stijging niet doorgaat. Het Ecopark komt net een stukje verder te liggen dan nu het geval is en de gronden waar het huidige afvalbrengstation op liggen worden verkocht. Een deel van de opbrengst van deze verkoop wordt nu ingezet voor kostenverlaging. Op zich terecht dat als je ook opbrengsten genereert aan de verkoop van een stuk grond in hetzelfde project, dit hiervoor ook ingezet kan worden. Daarbij blijft de komende jaren de prijs van afvalverwerking, de prijs van de afvalstoffenheffing zal bepalen. Minder afval is nog altijd de beste oplossing en uitgangspunt moet blijven dat de vervuiler betaald!

Reserveringsysteem
Een motie van de VVD over het onderzoeken naar een reserveringssysteem om zo wachttijden te verminderen en de bereikbaarheid van de bedrijven aan de Goudkade te verbeteren, hebben we als ChristenUnie mede-ondertekend. Erg fijn als je straks langs gaat niet zo lang in de rij hoeft te staan. Er zijn goede ervaringen bij het Ecopark in Alphen aan den Rijn. 

Tot slot
De ChristenUnie is blij dat er nu een Ecopark komt en zal toezien dat het ook daadwerkelijk een Ecopark wordt en geen afvalbrengstation 2.0! We zien het Ecopark als een eerste stap naar een circulaire economie, maar we moeten weten dat we er alleen hiermee zeker nog niet zijn! 
Op maandag 11 november werd het afvalbeleid van Gouda, afval scheiden loont, in de gemeenteraad besproken. Naast een verhoging van de afvalstoffenheffing van in totaal maar liefst €45,-, was er ook een voorstel om tot verbeteringen te komen. In deze blog uitleg over de tariefsverhoging, de verbeteringen vanuit het college en de verbetervoorstellen vanuit de ChristenUnie om tot minder (rest)afval te komen.
 
Tariefsverhoging afvalstoffenheffing
Niemand vind het leuk om meer te betalen voor
afvalinzameling, zeker niet omdat we net begonnen zijn met afval scheiden
loont. Naast het milieu is het ook leuk voor de portemonnee. Dit laatste valt
tegen. Hoe komt dat?
 
Het heeft twee hoofdoorzaken, de marktwerking en de
stijging van de verbrandingsbelasting. De prijzen voor verwerking van
huishoudelijke afvalstromen met name voor restafval en GFT zijn fors gestegen.
Tegelijkertijd brengen oud papier en PMD minder op dan voorheen.
 
Het beleid van het Rijk is er op gericht om afval
scheiden te bevorderen. Daarvoor gebruikt het Rijk met name het instrument van
de verbrandingsbelasting. Deze belasting wordt geheven over het restafval dat
in de verbrandingsoven belandt. De belasting is per 1 januari 2019 verhoogd van
€ 13,21 per ton naar € 32,12 per ton. Mede door de verbrandingsbelasting is
restafval de duurste afvalstroom en loont het nog meer om afval goed te
scheiden. Hierdoor is een verhoging van €45,- noodzakelijk.
 
Verdere investeringen nodig
De totale afvalstoffenheffing stijgt tot circa €50,- door verder te investeren in het
systeem ‘afval scheiden loont’. Hierin is door het college gekozen om verder door te pakken en te
investeren in:
 1. ondergrondse (pers)containers plaatsen voor PMD bij hoogbouwlocaties;
 2. Vervangen van trommels (inworpopening) door kleppen bij de nieuwe GFT verzamelcontainers nadat deze met bewoners is getest; geen afval op je tenen meer.
 3. Uitbreiden van het aantal 30 liter trommels in de ondergrondse restafvalcontainers; een wens die meermaals door bewoners is uitgesproken.
 4. Inzetten van extra middelen voor communicatie voor 2020 en 2021 om
  afvalscheiding verder te bevorderen en ontwijkgedrag te beperken. Meer uitleg
  kan leiden tot betere scheiding van de afvalstromen en beter bruikbaar
  materiaal voor recyclen.
Komen tot minder afval
Afval dat niet bestaat is de beste oplossing voor het
milieu. Zo begint de motie over minder afval van de ChristenUnie en PvdD die
met ruime meerderheid is aangenomen. De motie vraagt om het volgende:
 1. per afvalstroom onderzoek te doen naar mogelijkheden om tot afvalreductie te komen bij inwoners en bedrijven in Gouda en te bezien of het werken met streefwaarden voor afvalreductie mogelijk is.
 2. de onderzoekresultaten uiterlijk 1e kwartaal 2020 met de gemeenteraad te delen.
 3. de onderzoeksresultaten te betrekken bij de vervolgcommunicatie over ‘afval scheiden loont’ en hoe we in Gouda nog meer kunnen doen om het milieu en onze portemonnee te sparen.
We zien dit als oplossing waar we ook zelf mee aan de
slag kunnen in Gouda. Binnenkort zal ik hier meer over schrijven en op zoek
gaan naar goede ideeën.
 
Omgekeerd inzamelen
Een tweede motie van de ChristenUnie gaat om het
onderzoeken naar invoering van omgekeerd inzamelen. Dit ook omdat de kosten
voor verwerking van restafval de hoogste kostenpost met zich meebrengt. In 2025
is de landelijke doelstelling 30 kg restafval per persoon, dit is voor Gouda nu
nog 118 kg. Bij omgekeerd inzamelen breng je je restafval weg naar centrale
containers in de buurt, waardoor bijvoorbeeld plastic afval op termijn
opgehaald kan worden in de minicontainers van het huidige restafval. Hierdoor
kunnen we zorgen dat op termijn de plastic afvalzakken weer uit het straatbeeld
verdwijnen. Dit systeem laat goede resultaten zien in verschillende gemeenten
om tot een vermindering van restafval te komen. Het is in ieder geval interessant
om te weten hoe dit systeem in Gouda zou kunnen worden ingevoerd, bijvoorbeeld
gebiedsgericht zoals
in Amersfoort
, op welke termijn dat zou kunnen en wat dit met de
kosten van het systeem van afval gaat doen en hoe vervuiling van andere
afvalstromen, voornamelijk van PMD, zoveel als mogelijk kan worden
voorkomen. Deze motie is ook met brede steun aangenomen en we zijn
benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.
 
Tot slot
Ik heb namens de ChristenUnie geprobeerd verder te kijken
en met ideeën te komen om tot minder afval, minder overlast van zwervende
plastic zakken en hopelijk ook tot lagere kosten te komen. Het belangrijkste
blijft echter dat we verbeteringen zoeken voor afvalvermindering, om zo zelf
bij te dragen aan een verdere afname van onze ecologische voetafdruk in de
wereld. Een beter milieu begint bij jezelf!

In het najaar van 2019 gaan we als
gemeenteraad eindelijk spreken over verbeteringen voor Afval Scheiden Loont in
Gouda. Voor sommige inwoners komen deze verbeteringen wellicht wat laat, voor
mij in ieder geval wel. De overlast van zakken plastic afval die af en toe door
de stad waaien zijn een doorn in het oog. Zeker voor iemand die van ons mooie
stad Gouda houdt. Maar laten we ook de doelen en resultaten zeker niet
vergeten! 

Onderzoek anders inzamelen plastic afval
De gemeenteraad heeft al in oktober 2018
het college gevraagd een aantal varianten te onderzoeken voor het inzamelen van
plastic afval. In die bijeenkomst was duidelijk geworden dat sinds de invoering
van Afval Scheiden Loont ruim 2,5x zoveel PMD (Plastic, Metalen en
Drankkartons) apart aangeboden wordt dan in voorgaande jaren. Het grootste – in
ieder geval meest zichtbare – knelpunt is de grote hoeveelheid zakken die elke
week op straat wordt aangeboden. Zeker als het om PMD gaat is er nog wat te
verbeteren. Van een aantal suggesties die de diverse partijen hadden
voorgesteld, worden nu een aantal scenario’s door de gemeente en Cyclus nader
onderzocht:
·        
Naast het één keer per week inzamelen met
zakken, ook meer verzamelcontainers plaatsen zowel boven- als
ondergronds; 
·        
PMD niet meer inzamelen met zakken maar
alleen nog met minicontainers en boven en ondergrondse
verzamelcontainers. 
·        
twee keer per week inzamelen met zakken.
De eerste twee scenario’s hadden we als
ChristenUnie ook aangereikt. Bovendien wordt hierin het idee van ons meegenomen
voor het toevoegen van perscontainers, welke meer plastic afval in één keer aan
kunnen. We zijn benieuwd naar de uitkomsten hiervan, maar tot die tijd vinden
we als ChristenUnie dat de inzameling toch ook al beter moet. We zijn
daarom benieuwd hoe de gemeente op dit moment omgaat met het zwerven van
plastic afval en hebben hierover vragen gesteld.

Vragen gesteld aan college
De laatste tijd staan sociale media vol met
foto’s van plastic afvalzakken in de openbare ruimte die daar niet thuis horen.
Daarbij is de vraag of er net zo adequaat wordt ingegrepen bij overtredingen
van verkeerd aanbieden als na de invoering van afval scheiden loont. Toen werd
er mijn inziens alerter gereageerd en hadden we als gemeenteraad ook meer geld
beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving. Het is zonde als het draagvlak
afneemt doordat een aantal inwoners zich niet netjes houdt aan de afspraken van
plastic afval inzamelen. Zaak is goed te blijven handhaven bij verkeerd aanbieden.
Dit is de reden dat ik namens de ChristenUnie een aantal vragen heb gesteld aan
het college.

Technische vragen

De vragen die ik heb gesteld zijn de
volgende:

 • Hoe wordt een melding over losse of verkeerd aangeboden plastic zakken
  (PMD) afgehandeld? 
 • Hoeveel meldingen van verkeerd aangeboden PMD-zakken zijn er sinds 1
  januari 2019 binnengekomen? 
 • Zijn er afspraken binnen welke termijn plastic afval zakken na een
  melding van straat moeten zijn gehaald? 
 • Wat is er tot nu toe gedaan met de verbeterpunten die zijn genoemd in
  de bijeenkomst in 2018? Als er verbeteringen op basis daarvan zijn
  doorgevoerd, heeft dit tot verbetering van de situatie geleid?
Tot slot
Ik ben benieuwd naar de antwoorden en hoop
snel dat we minder overlast gaan ervaren van zwervende plastic afvalzakken in
de stad. En vergeet natuurlijk niet, ziet u iemand zich vergissen met het afval
aanbieden op de verkeerde dag, spreek iemand daar dan ook op aan. Zo hebben we samen
Oog voor Gouda.