Berichten

Tijdens de raadsvergadering op 10 mei 2017 jl. is door burgemeester Schoenmaker een mondelinge toelichting gegeven op de voortgang van het Integraal
Veiligheidsbeleid in de eerste vier maanden van dit jaar. Deze week kregen we daarvan een schriftelijk overzicht en deze deel ik graag met u!

Positief
Het totaal aantal misdrijven in Gouda is opnieuw
gedaald. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar betrof dit een daling van
19%. Opvallend is de sterke daling van fietsendiefstal (-30%), winkeldiefstal
(-33%) en geweld (-19%). Ook de meldingen door overlast van jeugd zijn flink
dalend (-29%).

Zorgwekkend

Het aantal woninginbraken daalt helaas nog niet. Met name in de maanden
februari en maart van 2017 hebben er veel inbraken plaats gevonden. In april was er
sprake van een afname. 

De aanpak van
woninginbraken blijft hoogste prioriteit en wordt door de Driehoek (Gemeente, Politie en OM) naar eigen zeggen met grote
urgentie aangepakt. 

De grote inzet door de Driehoek en desondanks de slechte resultaten bij inbraken maken veel bewoners in de stad kritisch over de effectiviteit van dat optreden. Zelf heb ik daar ook regelmatig last van. 

Onderzoek

Hoe is het mogelijk dat in zo’n relatief kleine stad, waar de top-60 goed in beeld is, we toch zo bizar veel inbraken hebben en deze alleen maar toenemen? Een sluitend antwoord heb ik daarop nog altijd niet gehoord. Wat mij betreft zou het een extern (rekenkamer)onderzoek rechtvaardigen. Zodat we op basis van de resultaten daarvan een trendbreuk kunnen bewerkstelligen.


Andere aanpak?

Onlangs kregen we een presentatie door Safety First Security die een specifiek beveiligingsaanpak voorstaat die volgens hen succesvol is. 
Ze gaan uit van permanente beveiliging in hotspot gebieden door drietallen: erkend beveiligingsmedewerker, een servicemedewerker en iemand uit de overlastgroep die zijn leven wil beteren. Ze mikken daarbij op mensen in de “kaartenbak” die moeilijk aan werk kunnen komen.

Het bedrijf wil graag een pilot verzorgen in Gouda voor 90 dagen voor € 1.600,- ex BTW per dag. Dat betekent een investering van € 175.000,-.  Daar komen nog kosten voor omscholing en kleding bij. Al met al een behoorlijk kostbaar traject. Jammer was ook dat ze geen duidelijk verhaal hadden over pilots die ze hebben gedaan inclusief concrete resultaten. Wellicht een keer in de herkansing? Maar dan wel met politie en iemand van afdeling veiligheid erbij en ik denk tegen een ander prijskaartje..

Cijfers

De cijfers zijn tot met april 2017 als volgt:
 • 245 inbraken > stijging van maar liefst 29% t.o.v. 2016
 • Het gaat daarbij om 53% poging en 47% geslaagde inbraken
 • De inbrekers hebben het vooral gemunt op koopwoningen (86%) en
 • op de wijken Goverwelle (28%) en Bloemendaal (16%)

Preventie

Naast deze cijfers zien we aan de preventieve kant allerlei initiatieven:

 • Er zijn inmiddels 96 What’s App groepen en tevens zijn 86 beheerders in de gemeentelijke beheerdersappgroep.

Zelf heb ik me ook daarvoor aangemeld, maar ik ontvang weinig tot niets aan informatie of berichten. 
 • Er zijn inmiddels 5.606 inwoners in Gouda die deelnemen aan Burgernet
 • Voor de subsidie regeling Hang- en Sluitwerk zijn inmiddels 420 aanvragen ingediend. Er resteert nog € 16.518,- aan subsidie.

Driehoek

De concrete vraag voor menigeen is: “Wat doen gemeente, politiek en OM nu precies om de veiligheid in Gouda te bovorderen en het aantal inbraken te laten afnemen? 

Ze komen zelf met de volgende opsomming:

 • De eerste beloning
  is uitgekeerd: een heterdaad melding die tot aanhouding en voorgeleiding van een
  inbraakverdachte heeft geleid.
 • Politie zet een
  districtelijk rechercheteam in op daders en hun netwerken. Vanuit ‘blauw op
  straat’ en informatiemedewerkers wordt samen gewerkt aan dossieropbouw.
 • Tent in de Wijk:
  een tent waar preventie tips tegen woninginbraken worden gegeven. Deze tent
  staat iedere week in een hotspotgebied. Dit leidt tot veel positieve reactie
  van bewoners.
 • Particulier
  toezicht wordt wekelijks op de hot-times (4 personen,vrij/za nacht) in de
  hotspots ingezet.
 • Hele jaar door:
  vakantietoezichtservice. Mensen die op vakantie gaan kunnen dit melden bij de
  gemeente. Stadstoezicht en politie nemen deze informatie mee in hun dagelijkse
  werkproces.
 • Er zijn meerdere
  schouwen (o.m. Fugalaan, Marathonlaan, Bgm Martenssingel) geweest in het kader
  van inbraakpreventie.
 • In de Lustenbuurt
  zijn 230 woningen voorzien van extra hang-en sluitwerk (Mozaïek wonen) en
   in de Vogelbuurt (Woonpartners) zijn achterpaden afgesloten en voorzien
  van poortverlichting.
 • Ook bij pilot Buurt Bestuurt Plaswijck is veel
  aandacht voor aanpak inbraken (top 3: poortverlichting, inbraakpreventie en meldingen bij Meldpunt Openbaar Gebied)

Hoe nu verder?

Duidelijk is dat er in Gouda heel veel wordt gedaan op het gebied van veiligheid. We zullen daar mee moeten doorgaan. Daarnaast lijkt het raadzaam om goed te blijven kijken naar de succesverhalen uit andere steden en veel meer in te zetten op preventie in de gezinnen en – zoals vaker gezegd en geschreven – mogelijkheden van een enkelband bij jongeren die in herhaling vallen te onderzoeken en liefst mogelijk te maken.Tijdens de behandeling van het veiligheidsbeleid in januari 2017 is door de burgemeeste toegezegd dat de raad door middel van themasessies geïnformeerd zal worden over een aantal onderwerpen. Eén van de genoemde thema’s was het cameratoezicht. Op 17 mei werden we uitgebreid over dit onderwerp bijgepraat.


Duidelijk werd dat dit middel extra mogelijkheden biedt om inbrekers heterdaad te kunnen betrappen. Het is belangrijk dat deze mogelijkheid goed wordt onderzocht en als het inderdaad goed uitvoerbaar is – middels een financiële prikkel – wordt gestimuleerd!

Kanttekeningen

Rodney de Haan, adviseur bij Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV), attendeerde ons op een aantal kanttekeningen rond cameratoezicht.

 • camera’s zien alles, maar is de dader wel herkenbaar? Dit hangt erg af van de kwaliteit en de plaatsing van de camera(‘s)
 • Camera’s sporen elk misdrijf op, maar dan moet het wel gesignaleerd of gemeld zijn…!
 • Cameratoezicht zorgt voor meer veiligheid, maar dan vergeet men succesvol flankerend beleid. Camera toezicht is niet meer dan een ondersteunend middel.
 • Cameratoezicht is prima als je niets te verbergen hebt. Maar hoe zit het dan met de inbreuk op de privacy

Wanneer noodzakelijk?

Of de inzet van cameratoezicht noodzakelijk is en voldoet aan de eisen van
proportionaliteit en subsidiariteit hangt af van een aantal vragen. 
Van subsidiariteit is sprake als het ingezette middel het lichtste is waarmee het beoogde doel
kan worden bereikt.Het gaat om de volgende vragen:

 • Is de beoogde of genomen maatregel geschikt om het beoogde doel te bereiken?

 • Is de maatregel nodig, onmisbaar om het beoogde doel te bereiken? Is niet een minder ingrijpende, minder belastende methode (zoals inzet toezicht, jongerenwerk

  etc.) voor handen?

 • Weegt het te verwachten resultaat op tegen de nadelen (schending van de privacy) die de maatregelen toebrengen aan andere belangen?

Alleen als aan al deze eisen is voldaan, is sprake van een wettelijke basis om
cameratoezicht toe te passen.Wat is verder belangrijk om te weten?


 • De camera mag niet bewust en uitsluitend gericht zijn op de openbare weg 
 • Het is toegestaan voor een bepaalde tijd (plus evaluatie)

 • Bewaarmaximum (geldt voor particulier en gemeente) van max. 28 dagen; Gouda hanteert 7 dagen)
 • Cameratoezicht in het openbaar gebied moet middels bordjes worden aangegeven
 • Beelden mogen niet (publiekelijk) gedeeld worden. Dit kan alleen als OM toestemming geeft.

Extra mogelijkheden

Op dit moment worden door beperkte capaciteit niet alle camera beelden permanent bekeken. Dat is in het kader van het heterdaad kunnen betrappen van bijvoorbeeld inbrekers jammer. Om dit probleem (deels) op te lossen is er een oplossing: koppel de private camera’s aan een particuliere alarmcentrale (PAC). Deze kan vervolgens de beelden direct doorzenden naar meldkamer van de politie. De ChristenUnie heeft al eerder bij de burgemeester erop aangedrongen om na te gaan welke koppelingen er mogelijk zijn en opnieuw hebben we hem verzocht hier werk van te maken. 


Subsidie

Mocht dit daadwerkelijk een efficiënt middel zijn, dan zou het mooi zijn als naast de subsidie voor hang- en sluitwerk ook voor deze camera’s er een subsidie beschikbaar wordt gesteld. Belangrijk is dan uiteraard wel dat er opvolging na een melding komt, anders verliest dit middel al snel draagvlak.


We wachten de ontwikkelingen vanuit het college af, maar zullen nadrukkelijk de vinger aan de pols houden!
Begroting 2017-2019
Nadat het college is gevallen hebben de ambtenaren een “technische” begroting opgesteld, maar daarbij wel de uitgangspunten van Kadernota meegenomen, omdat deze door de nieuwe coalitie worden gesteund.
De punten van het Actieprogramma, opgesteld door de nieuwe coalitie, moeten nog worden verwerkt. Daarvoor komt begin 2017 een begrotingswijziging naar de raad.
Hieronder volgt de begrotingsbijdrage van de ChristenUnie:
“Voorzitter,
na een paar turbulente maanden hebben we nu weer een college en er kan weer op
volle kracht worden bestuurd.
We zijn
blij dat de speerpunten uit de Kadernota integraal zijn meegenomen en we zo een
aantal belangrijke zaken kunnen gaan realiseren, zoals o.a. huisvesting voor De
Ark en Gemiva, streven naar lastenverlichting, lagere eigen bijdrage in het
sociaal domein en wijkontwikkeling.
We hebben
als fractie nog wel een aantal specifieke ambities, maar die komen aan de orde
als we het Actieprogramma en de financiële consequenties daarvan gaan
bespreken.

We zijn
blij dat de schulden afnemen, het leningenplafond is verlaagd en het
weerstandsvermogen op orde is. Financieel gezien liggen we dus op koers, maar het
blijft kwetsbaar.

Ook zijn de
lasten voor de burgers in vergelijking met anderen gemeenten hoog en het
overschot op de begroting voor 2017 is dun. Het komt dus de komende tijd aan op
zorgvuldig manoeuvreren, waarbij we steeds zullen moeten laveren tussen ambitie
en aandacht voor de samenleving enerzijds en beschikbare financiën anderzijds.
Sociaal Domein
Zoals
gezegd zijn we dus genoodzaakt om zorgvuldige afwegingen te gaan maken. In dat
licht zijn we blij dat de gelden voor het sociaal domein ook echt in dat domein
blijven, omdat we daar de komende tijd willen investeren in een levensbrede
aanpak en een aanpak die vooral de mens centraal stelt.
Het college
moet wat ons betreft op het terrein van de zorg vooral durven loslaten en
vertrouwen
hebben in de professional die laagdrempelig ondersteuning of zorg
kan bieden, en geloof hebben in zowel eigen kracht als eigen regie van burgers.
Daarnaast heeft de overheid uiteraard ook de verantwoordelijkheid voor een goed
vangnet als er geen eigen kracht is. We zien uit naar een succesvolle
transformatie na een wat moeizame transitie.
Culturele instellingen
De
ChristenUnie draagt cultuur een warm hart toe.
We maken
ons echter zorgen over de financiële situatie bij de bibliotheek, schouwburg met
bioscoop en de Garenspinnerij. Het is een goede zaak dat dit jaar en volgend
jaar extra gelden voor deze instellingen worden vrijgemaakt om de continuïteit
te waarborgen, maar we rekenen op een actieve inzet van het college om in 2017 met
de culturele instellingen tot een goede businesscase voor de toekomst te komen,
waarbij deze instellingen ook zelf werken aan het vergroten van hun inkomsten.”

De wethouder heeft toegezegd dat in mei 2017 de cultuurnota aan de orde komt
en dan ook de businesscase aan de orde komt met een voorstel voor structurele oplossingen.
 
 


Lege kerkgebouwen
“Om als
binnenstad aantrekkelijk te zijn moeten we streven naar zo min mogelijk
leegstand. Daarbij kan herbestemming aan de orde zijn.
We maken
ons daarbij in het bijzonder zorgen over de lege kerkgebouwen.
Ten aanzien
van de Turfmarktkerk is het inmiddels een verloren zaak. Sloop is helaas
onvermijdelijk.
We roepen
het college op er alles aan te doen dat dit met de Gouwekerk niet gaat gebeuren.
We vernemen graag wat de ambities van het college hiervoor zijn.”
Direct na onze bijdrage verscheen er een bericht van het AD dat de kerk is verkocht. Er komt een hotel met congrescentrum. Dit was voor de raad en het college een volslagen verrassing.
Veiligheid
“We moeten constateren
dat het aantal inbraken nog altijd verontrustend hoog is en er nog altijd veel
overlast is. Inzet op preventie en handhaving blijft dus essentieel.
We vinden het  daarom een
goede zaak dat het vorige college heeft besloten om € 100.000,- subsidie
vrij te maken voor het stimuleren van beveiliging van woningen. Bewoners kunnen
op dit terrein echter wel een duwtje in de rug gebruiken. Uit de praktijk
blijkt dat een buurt actiever gaat beveiligen wanneer een buurtbewoner vrijwillig
als coördinator optreedt. Onze oproep is dat dit vanuit de gemeente wordt
gestimuleerd. Graag vernemen we van de portefeuillehouder of hij zich hiervoor
wil inzetten.”
De burgemeester steunt ons voorstel en neemt het mee voor Actieplan 2017. Daarnaast zullen er regelmatig bijeenkomsten met de raad worden georgansieerd, waarbij input voor het veiligheidsbeleid kan worden geleverd. 
Sociale Huurwoningen
“Onze fractie vindt het een goede ontwikkeling dat het
college ruimte ziet om meer sociale huurwoningen toe te voegen aan
Middenwillens. We roepen het college op om zich in te spannen om ook op andere
nieuwbouw locaties extra sociale huurwoningen te realiseren.”

Het college spant zich in om  waar mogelijk extra betaalbare huurwoningen te realiseren.

Groene Energie
“De ChristenUnie vindt het van groot belang dat we duurzaam
leven en uitgaan van het principe: people, planet, profit.
De ChristenUnie wil graag dat overheden het goede voorbeeld
geven. Daarom is het van belang om al onze acties te toetsen aan het effect op
ons leefmilieu, ook op de langere termijn. Dit geldt ook voor de inkoop, zoals
van energie. Daarom zal de ChristenUnie met diverse andere fracties een motie indienen om samen met andere
gemeenten Groene Energie in te gaan kopen.”

De motie is met 30 stemmen voor en 1 tegen aangenomen.
Omgevingsvisie
“De ChristenUnie ziet uit naar het concrete plan van aanpak
voor de invoering van de omgevingswet en het opstellen van een omgevingsvisie,
mede gezien het feit dat de ruimtelijke structuurvisie van Gouda sterk is verouderd.
Gouda verdient een integrale visie die aangeeft welke richting we met de stad
op willen op het gebied van o.a. ruimte, wonen, economie, gezondheid en
duurzaamheid. Maak daarbij gebruik van de energie die al aanwezig is bij het
opstellen van zo’n visie, zoals bijvoorbeeld bij Goudasfalt, Platform
Binnenstad en haar randen en Historische Vereniging Die Goude.”

In 2017 wordt dit door het college opgepakt en zullen de inwoners actief bij dit proces worden betrokken.
Griffie
“De afgelopen turbulente periode was het niet eenvoudig om de
raad goed te laten functioneren en we zetten vanavond daarom graag de
spotlights op onze griffier Eleonore Karman en haar team. Veel dank voor jullie
inzet.
Wijsheid

Voorzitter,
alles overziende stellen we vast dat het college aan de slag is gegaan met
ambitieuze doelstellingen en zich inspant om het goede voor onze stad te doen.
We wensen het college veel inspiratie, vreugde en Gods zegen toe bij het
uitvoeren van het beleid in onze prachtige stad
!”


Inbrekers mijden wijken met whatsapp-alarm

© AD.

Woninginbraken komen helaas ook in Gouda veel voor. Een inbraak veroorzaakt niet alleen materiële schade, maar vaak ook emotionele schade. Ben ik nog wel veilig in mijn eigen huis? Kan ik nog wel iemand vertrouwen? Een woninginbraak kan dus een grote impact hebben.
Het is dus van belang dat we met elkaar ervoor zorgen dat de kans op een woninginbraak kleiner wordt en dat we ons veiliger kunnen gaan voelen in Gouda.

Actieplan Veiligheid


“Het aantal woninginbraken is in 2015 hoog geweest in Gouda. In de afgelopen 3 jaar zijn
er gemiddeld 638 woninginbraken per jaar gepleegd. Gouda kent daarnaast een hoog
woninginbrakenrisico per 1.000 woningen en stond tevens hoog in de AD-misdaadmeter.
Woninginbraak is een high impact crime omdat de weerslag op bewoners die hier slachtoffer van
worden groot is. Gemeente en politie werken intensief samen in het nemen van maatregelen
hiertegen 

De
keuze is gemaakt om de Appgroepen in Gouda te stimuleren en de voucherregeling om goed hang-en
sluitwerk aan te kunnen schaffen, verder vorm te geven.”

(Actieplan Veiligheid) 

Bij het Actieplan Veiligheid voor 2016 kwam het onderwerp inbraken nadrukkelijk aan de orde en het college focust daarbij nadrukkelijk op het bevorderen van WhatsApp groepen, zodat bewoners informatie met elkaar kunnen delen en een melding kan worden gedaan aan elkaar als er verdachte omstandigheden worden gesignaleerd.

WhatsApp

De vraag is in hoeverre WhatsApp nu echt effectief is of vooral een gevoel van veiligheid bevordert.
In Tilburg hebben ze hier uitgebreid ervaring mee opgedaan en uit onderzoek door de Universiteit van Tilburg blijkt dat inbrekers massaal buurten mijden waar bewoners elkaar via Whatsapp waarschuwen.


Volgens de onderzoekers worden inbrekers afgeschrikt door dit fenomeen. Als de (vaak lokale) inbrekers weten dat er een WhatsApp-groep actief is haken ze af. Daarnaast worden bewoners actiever en bellen ze sneller 112 bij verdachte omstandigheden.Minder inbraken

In de 35 onderzochte buurten in Tilburg daalde het gemiddelde aantal woninginbraken van 60 naar 30 per maand. Voorwaarde voor dit soort resultaten is wel dat er per wijk genoeg mensen meedoen en dat de gemeente de whatsapp-groepen strak coördineert.


Werkwijze


Wie iets verdachts ziet, moet eerst 112 bellen! Daarna stuurt de persoon een beschrijving van de verdachte situatie aan de whatsapp-groep. Andere inwoners kunnen dan reageren. Die berichten worden ook doorgezet naar de politie. Alleen al in Tilburg zijn op die manier zo’n tien inbrekers op heterdaad betrapt of op een later moment aangehouden.


Enthousiast


De Nationale Politie is enthousiast. ,,Niet alleen in Tilburg, maar op meer plekken in het land maken buurtbewoners gebruik van whatsapp-groepen voor de veiligheid in hun wijk,” zegt Sybren van der Velden, landelijk coördinator woninginbraken. ,,Deze groepen fungeren als extra ogen en oren in de wijk. Op deze manier kan snel veel informatie worden verzameld die de politie kan helpen bij het sneller opsporen van verdachten.”


Gouda


In Gouda zijn er nu zo’n 40 WhatsApp-groepen actief en de gemeente probeert daarin een rol te nemen. Voor mij blijft het tot op heden nog onduidelijk – ondanks diverse vragen daarover – hoe de gemeente dit precies faciliteert en hoe ze bevordert dat er steeds meer deelnemers komen bij de bestaande groepen en nieuwe groepen worden geïnitieerd.


De gemeente mag wat mij betreft hierin veel duidelijker de regie nemen en de coördinatie ter hand nemen! Daarnaast is het een gemiste kans dat meldingen die bewoners doen niet direct naar de politie gaan. 
In Tilburg heeft dit namelijk aantoonbaar gewerkt!


Kortom, mooi dat er zoveel WhatsApp-groepen ontstaan, maar er is nog genoeg werk aan de winkel.

Toezegging


We zijn wel blij dat het college op verzoek van de ChristenUnie heeft toegezegd volgend jaar in beeld te brengen in hoeverre het aantal inbraken in 2016 is verminderd in gebieden waar WhatsApp-groepen actief zijn.