,

Op weg naar een nieuw college in Gouda

Deze week heeft de verkenner Hans Andersson zijn advies uitgebracht over de vorming van een nieuw college in Gouda. Dit advies is gebaseerd op twee gespreksrondes met alle fracties in Gouda. Zijn advies luidt om de vorming van de volgende coalitie ter hand te nemen: D66 – PvdA – Gouda Positief – ChristenUnie en CDA.

De komende weken zal er onder leiding van formateur Ronald van Schelven (burgemeester van Culemborg, voormalig wethouder en raadslid in Gouda) hard gewerkt worden aan de vorming van een college. Doelstelling is nog steeds om in september een nieuwe college te kunnen beëdigen.


Hieronder het verslag van de verkenner:


Op woensdag 17 augustus jl. hebben de griffier en ik met 11 fracties uit de gemeenteraad nadere
gesprekken gevoerd in de tweede ronde van mijn onderzoek.


De dag ervoor hebben we, vanwege een al eerder geplande vakantie, met de VVD een gesprek
gehad. De fractievoorzitters hebben tevoren met de deelname van de griffier ingestemd.


De gesprekken zijn door alle fracties voorbereid aan de hand van de vier gestelde vragen:
– over de meest wenselijke samenstelling van het nieuwe college, 

– over de inhoudelijke
programmapunten, 

– over de condities voor welslagen van een college en 
– over het moment waarop een
politieke formateur aan de slag kan.


In de gesprekken wordt door de meeste fracties eerst gereageerd op mijn analyse naar aanleiding van
de gesprekken in de eerste ronde.
Naast instemming en bijval is er ook kritiek. Bij Gouda Positief is er teleurstelling, men mist de nuance
en daardoor is de analyse eenzijdig vindt die fractie.
De fractie van GroenLinks herkent zich ook het minst in het deel van de analyse gewijd aan Gouda
Positief.
D66 vraagt waarom ik niet ben ingegaan op het innovatieve karakter van de in 2014 gevormde
coalitie. 

De samenstelling van deze coalitie was, in de politieke geschiedenis van Gouda, volstrekt
nieuw. En waarom heb ik niet ook laten zien welke goede resultaten de samenwerking tussen
D66-PvdA-GoPo-VVD-GL opleverde. 

Waarom, vragen de fracties van Gouda Positief en GroenLinks,
is de rol van de VVD in het ontstaan van de crisis niet scherper benoemd.


Ik zeg er thans slechts het volgende over:
“Elke fractie heeft zijn eigen bestuurlijke waarheid en bepaalt die op basis van zijn ideologie en
beoordeling van de situatie.
De crisis was voor de meeste betrokkenen totaal onverwacht. De in Gouda uit de hand gelopen
politieke gebeurtenissen leidden tot een democratisch onbestaanbare bestuurlijke situatie.
Een onderzoek daarnaar roept dieper gelegen emoties en sentimenten uit het verleden op. Daar zul je
vanuit een gezamenlijke politieke verantwoordelijkheid een nieuw antwoord op moeten vinden.
Dat antwoord moet bestuurlijk rationeel kloppen en rekening durven houden met de naar boven
gekomen gevoelens en emoties.”Contouren voor een nieuw college: verschillende perceptiesEén oplossing voor de samenstelling van een nieuw college van B&W waar alle fracties het over eens
zijn – zo bleek mij in de 12 vraaggesprekken – is er niet. Dat hoeft ook niet in een politieke arena. 

D66-PvdA-GoPo-GL willen eigenlijk het liefst door en zien het belang om het CDA en/of de
ChristenUnie uit te nodigen voor deelname in het college.

De ontstane bestuurscrisis heeft echter zijn prijs en dat betekent mijns inziens dat er voor de vorming
van een nieuwe stabiele coalitie aan vier soorten eisen zal moeten worden voldaan:

 1. Er zullen nieuwe verbindingen tot stand moeten worden gebracht tussen de tot heden bestaande coalitie- en oppositiepartijen
 2. Er zal een getalsmatig ruime meerderheid in de raad moeten kunnen worden gevormd, gebaseerd op stabiele coalitiepartners
 3. Zoveel mogelijk politieke stromingen, waaronder ook de lokale partijen, zullen in het college vertegenwoordigd moeten zijn
 4. Er zullen programmatisch inhoudelijk en qua bestuursstijl in een nieuwe coalitie nieuwe bestuursafspraken moeten worden gemaakt.
“Streef in een open proces naar een college met ook nieuwe partijen en enkele nieuwe mensen op de
wethoudersposities”, zo concludeerde ik in mijn eerste bevindingen.
Gezien de uitkomst van de gesprekken in de tweede ronde is dit mogelijk.

CDA en ChristenUnie
zijn, onder nieuwe programmatisch inhoudelijke en politiek procesmatige
voorwaarden, bereid te gaan deelnemen in een nieuw college.

Deze partijen zien D66 en PvdA als basis voor continuïteit. Zij zijn ook bereid tot nadere gesprekken
met GoPo. Om te bekijken of er met elkaar een voldoende vertrouwensbasis voor samenwerking in
een nieuwe coalitie is te vinden.


De meeste kleinere partijen uit de voormalige oppositie SGP – 50+ – GBG – SP – PvdD steunen
deelname van de twee christelijke partijen CU en CDA.

Deelname van GroenLinks aan zo’n college met een mix van bestaande en nieuwe partijen levert héél
verschillende percepties op.GroenLinks


D66-PvdA-GoPo zien graag een college met GL erin, hoewel eenieder beseft dat een nieuw coalitie
met 6 partijen niet moet leiden tot ook 6 wethouders. Na de bestuurscrisis is naar de bevolking van
Gouda niet uit te leggen dat de kosten van het dagelijks bestuur van de gemeente weer met 100.000
euro zouden moeten toenemen.


CDA-CU-SP-VVD-SGP-G50+-GBG zien geen noodzaak tot deelname van GL, omdat het getalsmatig
maar om 2 zetels gaat en ideologisch de PvdA op links een voldoende sterke bestuurlijke rol vervult.
Enkele van deze partijen geven als argumentatie dat ze de bestuurlijke bijdrage van GL in het
afgelopen college niet sterk vonden.VVD

Objectief is een feit dat, als de VVD in een nieuw college niet terugkeert op de rechterflank, deelname
van GL op links minder noodzakelijk is om in het college zelf een bestuurlijk evenwicht te creëren.
Gezien de aanleiding voor de crisis en de eigen keuze van de VVD om deelname aan de vorige
coalitie op te zeggen, ligt het niet voor de hand dat de VVD nu weer mee zou gaan doen.

Veel partijen geven echter aan dat, mocht dit nodig zijn, zij er geen doorslaggevend bezwaar tegen
hebben als er met de VVD opnieuw over deelname in het college zou worden gesproken.


Als er programmatisch inhoudelijk goede nieuwe bestuursafspraken kunnen worden gemaakt én als er
in een open proces van coalitievorming een nieuwe samenstelling van een college tot stand komt,
moet het mogelijk zijn dat meerdere partijen uit de raad het college gedoogsteun verlenen. Inhoudelijk
moet een dergelijk college die programmapunten dan duidelijk agenderen en waarmaken.

En op markante momenten vraagt het ook de juiste wisselwerking tussen college en raad, de
gedoogfracties moeten dan een wezenlijke invloed hebben op het dagelijks bestuur.Alternatieven


In de hier geschetste contouren van een nieuw college lijkt het alsof er maar één en de beste
samenstelling naar voren komt. Hoezeer dat in beginsel ook zo is, er zijn alternatieven.

 • Een alternatief is er in de vorm van alleen het CDA nieuw erbij, niet de CU en bijvoorbeeld toch GL in
  het college. Die oplossing heeft het bezwaar van voortzetting van de oude coalitie, waarbij de VVD voor één
  nieuwe partij wordt ingewisseld. Dat heeft het nadeel dat er niet echt geleerd wordt van de crisis, niet echte veranderingen worden
  doorgevoerd en dat er niet echt met meerdere partijen nieuwe bestuursafspraken worden gemaakt.
 • Een ander alternatief is dat er in plaats van GoPo als lokale partij wordt gedacht aan de combinatie
  van GBG met gedoogsteun van 50+. Deze combinatie levert 1 zetel minder dan GoPo, maar het belangrijkste bezwaar is dat nog maar
  moet blijken of dit een echte stabiele aanwinst voor het college is.
 • Tenslotte zijn er natuurlijk andere alternatieven denkbaar zoals een college zonder een lokale partij,
  zoals bijvoorbeeld: D66-PvdA-CU-CDA-VVD. Daarmee torn je echter aan één van de wezenlijke uitgangspunten dat zoveel mogelijk politieke
  stromingen, waaronder de lokale politieke, in het college vertegenwoordigd moeten zijn.

Kortom, mijn conclusie uit deze tweede ronde luidt: start met politieke onderhandelingen onder leiding
van D66 met verder aan tafel om te beginnen PvdA- GoPo – CDA – CU.

Steek daarbij alle energie in de voorwaarden om dit college werkelijk van de grond te brengen: qua
condities en programmatisch inhoudelijk.Condities: bestuurlijke ratio en emotieBestuurlijk rationeel lijken er zich voor de nieuwe collegevorming – op grond van onze gesprekken met
de 12 fracties – duidelijke contouren af te tekenen.
De hiervoor geschetste mogelijkheden zijn binnen handbereik. Bepalend voor het welslagen van een
stabiel college zijn de condities voor de samenwerking en de mix van de huidige en nieuwe personen
in de politieke hoofdrollen.Hierna put ik voor dit onderdeel van het advies ruimhartig uit de inbreng van de CDA fractie in de
Tweede ronde.


Allereerst geldt dat voor de vorming van een breed samengesteld college met ‘bestaande’ en nieuwe
coalitiepartners het van cruciaal belang is dat er een veranderopgave ligt die gezamenlijk tot een
nieuwe ambitie leidt. Wat worden de nieuwe afspraken over het programma en de bestuurscultuur van
het nieuwe college van B&W?

De basiscondities voor een succesvol samenwerkingsverband in een nieuw te vormen college zijn in
het kort opgesomd:Vertrouwen

Als basisvoorwaarde: vereist dat bestaande en nieuwe partners elkaar het nodige gunnen én dat
GoPo + CDA/CU in een soort van mediation workshop elkaar op alle twijfels diepgaand ontmoeten. Verbinding
Tussen bestaande en nieuwe partijen in het college, naar alle fracties in de raad en naar de stad via
alle portefeuilles van het nieuwe college.Continuïteit en vernieuwing

Moeten in het nieuwe college in balans zijn: Gouda daagt uit, Kadernota, en nader te bespreken
programmapunten en bestuursstijl zijn daarvoor de ankers.


Herkenbaarheid
Van de politiek naar de Goudse bevolking, gunt elk van de partijen elkaar zijn ideologie en
programmapunten om zich te profileren.Bestuurskracht

Is het team van wethouders in staat in een open bestuursstijl naar de Goudse bevolking collectief
daadkracht te tonen en in het algemeen belang – ook onpopulaire – beslissingen te nemen. Collegevorming
Zijn betrokken partijen bereid een open discussie te voeren over de programmapunten, bestuursstijl,
portefeuilleverdeling en gezamenlijk afspraken te maken over de uitvoering van het collegebeleid. Snelheid

Zien allen de noodzaak om op korte termijn tot een nieuw college te komen en vlot afspraken te
maken cq. tot compromissen te komen in het belang van het te bereiken resultaat en daarmee de
stad.


Gemeenteraad

Zijn betrokken partijen bereid in de coalitievorming, de overige partijen te informeren en actief mee te
nemen in het politieke proces van collegevorming.


Emoties en vertrouwen in het politieke proces komen direct voort uit de handelwijze van de betrokken
politici.– De opdracht voor de tot voor kort zittende wethouders luidt daarbij om naast bestuurlijk rationeel gedrag, zich vooral op te stellen met een luisterend oor, open te staan voor kritiek, bereid te zijn tot intervisie en volgend gedrag naar de nieuwe partijen in een coalitie.


– Breng als nieuwe – potentieel toetredende partijen – de wijsheid op om deskundige + ervaren wethouders van buiten de directe Goudse politieke arena voor te stellen.


– Kies bij de collegevorming voor een onafhankelijk formateur in een zo open mogelijk proces met enkele nieuwe partijen en nieuwe mensen op de wethoudersposities.


Programmatisch inhoudelijk


Bestuurlijke continuïteit kan programmatisch worden bereikt door enerzijds uit te gaan van de
beleidsafspraken van D66-PvdA-GoPo in Gouda Daagt Uit.De bestuurlijk financiële afspraken kunnen worden gemaakt aan de hand van de concept kadernota
2017-2020.Anderzijds moet door alle partijen aan de onderhandelingstafel goed geluisterd worden naar de
wensen van de nieuw toetredende partijen CDA en CU.

         
Het CDA heeft als belangrijkste programmapunten:

 • –  Vernieuwing bestuursstijl (introductie van het werkprogramma ‘kracht van de samenleving’)

 • –  Lastenverlichting voor de Gouwenaar (o.a. gezinnen met kinderen met middeninkomens)

 • –  Impuls voor de zorg (‘eigen bijdrage’)

 • –  Investeren op sport en scouting (verenigingsleven)

 • –  Versterken burgerschap en integratie

 • –  Versterken veiligheid (‘Rotterdamwet’ en camera in beeld’)

 • –  Géén uitbreiding van koopzondagen
  –  Géén gereguleerde wietteelt in Gouda. De ChristenUnie brengt als specifieke punten in:

 • –  Burgerparticipatie en burgerinspraak vast onderdeel van beleidsvoornemens maken

 • –  Géén uitbreiding koopzondagen en géén steun voor raadsinitiatieven hierover

 • –  Géén experimenten met wietteelt door de gemeente.

 • –  Integrale voortzetting van Actieprogramma Economie met Gouda Onderneemt
  –  Bij Sociaal Domein is transformatie leidend: gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goede zorg i.p.v. marktwerking en controle

In de onderhandelingen kunnen deze punten ook tot nieuwe accenten voor D66-PvdA-GoPo leiden.
Tevens hebben deze partijen eigen wensen naar aanleiding van de huidige omstandigheden in
Gouda. Voorbeelden hiervan zijn D66 die géén nieuwe bezuinigingen op Cultuur wil òf in de
economische agenda géén verlies van werkgelegenheid wil toelaten. De ervaringen met de
decentralisatie van het Sociaal Domein leiden er toe dat het CDA de focus graag verlegd wil zien van
het te zeer financiële accent naar méér sociale en individuele aandacht voor de burgers.
Als ernaar wordt gestreefd GL als gedoogpartij bij de collegevorming te betrekken, zal dit ook tot
specifieke programma inhoudelijke programmapunten moeten leiden. Hetzelfde kan het geval zijn op
de meer rechterflank ten aanzien van de SGP.


Voorkomen moet worden dat zich op principiële punten van het nieuw te vormen collegebeleid in de
raad door raadsinitiatieven, amendementen en dergelijke opnieuw politieke problemen voordoen.
Daarvoor is het nuttig om duidelijke afspraken te maken over fractiediscipline en de belangrijkste
zogenaamde vrije kwesties in de raad. 


Volgende stappen in formatieproces


Zoals blijkt uit de gesprekken met de fracties in de Tweede ronde, zijn allen ervan doordrongen dat de
formatie van een nieuw college van B&W thans met spoed ter hand dient te worden genomen.
Daarbij is het logisch dat het voortouw weer komt te liggen bij D66 als de partij die de grootste
verkiezingswinst heeft behaald én de grootste partij is geworden bij de laatste gehouden
raadsverkiezingen in 2014.De meeste fracties dringen er, gezien de eerder opgedane ervaring én de ontstane politieke
bestuurscrisis op aan, de onderhandelingen te laten plaatsvinden onder leiding van een
onafhankelijke formateur óf een externe procesbegeleider. Als hier voor de betrokken partijen de juiste
deskundige en gezaghebbende persoon wordt aangetrokken, staat deze borg voor de kwaliteit, het
tempo en het goede resultaat van de onderhandelingen.Wat betreft het tempo waarin de komende stappen naar een nieuw college zijn te zetten is de PvdA
heel optimistisch en gaat uit van 1 à 2 weken onderhandelingsgesprekken, zodat een politiek
formateur, die daadwerkelijk het college gaat samenstellen, in de week van 5 september van start
kan gaan. Het zou in dat geval inderdaad mogelijk zijn omstreeks 15 september in Gouda een nieuw
college van B&W te hebben. Dit is een streefdatum die eerder door vele fracties is genoemd.

De nuchterheid gebiedt echter te zeggen dat gezien alle voorwaarden en condities die er voor een
nieuw college noodzakelijk zijn, dit tijdpad niet haalbaar is, ook al houd je een hoog tempo aan.Bij de inbreng in de Tweede ronde had de SGP een mooi procesvoorstel voor de komende stappen.
Hierna volg ik dit voorstel en maak er een geactualiseerd draaiboek van.


Week 35


–  Start onderhandelingen door D66-PvdA-GoPo-CDA-CU onder leiding van onafhankelijk formateur, aangezocht door D66 in nauwe afstemming met alle potentiële deelnemende fracties.
– Er vinden eerste verkennende gesprekken plaats aan de hand van de eerdere akkoorden,
concept kadernota en de nieuwe programmatische inbreng van elk der partijen.

– Er worden afspraken gemaakt en uitgevoerd over verdiepende gesprekken tussen GoPo en
CDA/CU onder leiding van een ‘mediationachtige’ deskundige.

– Partijen geven nog in dezelfde week aan welke max. 3 punten uit die bestaande akkoorden
kunnen en welke max 3 punten die zij er graag in willen hebben

– Heikele kwesties worden in petit comité voorbereid en vlot uit onderhandeld, betreffende partijen
doen daarbij gelijktijdig een tekstvoorstel.Week 36


– Doorloop van de afspraken in week 35.
– Starten met vergelijkbare werkwijze concept Kadernota.
– Idem ten aanzien paragraaf over open bestuursstijl en burgerparticipatie.
– Streven naar voorlopige schriftelijke vastlegging van programma, financiën, bestuursstijl en burgerparticipatie in concept akkoord.


Week 37


–  Bespreken concept akkoord met individuele partijen en met eventuele gedoogpartijen.
–  Voorstellen/ondervragen kandidaat wethouders.
–  Benoeming en beëdiging wethouders.
–  Bespreking coalitieakkoord met ruimte voor amendering en aanpassingen


Week 38


–  Doorloop van de afspraken in week 37.
–  Vaststellen coalitieakkoord en Kadernota.Dit draaiboek gaat er vanuit dat er omstreeks 22 september een nieuw college kan aantreden.
Nog steeds is dit mijns inziens een optimistisch scenario.
Goed om naar te streven, niet goed om na te jagen als er daardoor onnodige risico’s en nieuwe
problemen in het politieke proces van collegevorming ontstaan.Gouda verdient het om na de bestuurlijke crisis een vertrouwenwekkend en politiek stabiel nieuw
college van B&W te krijgen. 
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

30 antwoorden
 1. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Wat betreft de variant met GBG / 50+ daar kan ik voor zijn.

  Die partijen hebben inhoudelijk goede inbreng gehad in de debatten en hadden altijd hun stukken goed voorbereid. Een must. Dat de suggestie is om GoPo terug te mogen laten komen in het college met geld- en tijdverslindende mediation en een ronduit negatieve houding naar een deel van de burgerij; dat slaat de plank mijns inziens mis. Die partij liet aan het begin van 2014 willens en wetens de politieke allianties in de steek, en heeft voldoende tijd gehad zichzelf te verbeteren. Geen nieuwe rond voor deze mensen; wat mij betreft.

  Verder werkte CU op onderdelen al samen met het PvdA, dacht ik; dus dat is niet zo vernieuwend als dat hier naar voren komt.

  Beantwoorden
 2. J. van de Water te G.
  J. van de Water te G. zegt:

  CU Theo Krins.

  Met de natte deken van het politiek handelen wordt het conflict zo het naar buiten kwam gesmoord. Niet voor niet vraagt men opperregelaar van Schelven met zijn sporen in de stad, Carriere belangen vanuit D66 aanpak. Geregeld lijkt te worden: over de hoofden van de burgers en kiezers heen een nieuwe college en pseudo nieuwe (getalsmatige, kadernota, verschuivingen op het pluche en inkomen)verhoudingen.
  Deze analyse van de verkenner is er een van van de inside(partij politieke elites en hun kongsis in bedrijven, opleidingen tot in de kerken aan toe) politiek en doet geen recht aan de verhoudingen onder de stemmers en de al lang niet meer stemmers in Gouda(en vaak ook daar buiten als je kijkt naar de partijen, wie er de macht hebben, hoeveel mensen lid zijn en dat lidmaatschap ook actief beleven).
  Het worden zo ziet het er naar uit "schuivende panelen en een herhalings voorstelling tussen de schuifdeuren met nieuwe spelers"'Poppetje gezien… etc.. Zoals het er nu uitziet gaat het om de reparatie van de bestuurbaarheid en het snel krijgen van een nieuw college. De huidige.. burgemeester te ontlasten. Het ziet er naar uit dat de politiek bestuurlijke elite onvoldoende leergeld heeft gehaald uit de crisis(en voorgaande crisissen in de Goudse Politiek. Vervroegde verkiezingen en kader nota uitstellen tot na de verkiezingen. Dan wordt nog helderder waar het in Gouda omgaat: pluche en bestuurbaarheid, zeteldansen, geknakte politieke carrieres of om transparantie in de politiek en heldere waar te maken realistische keuzen voor de inwoners, bedrijven, instellingen, vestigingsklimaat, natuur en omgang met elkaar.

  J. van de Water te G.

  Beantwoorden
 3. Anoniem
  Anoniem zegt:

  De nieuwe bestuursstijl zal er naar ik hoop toe leiden dat ook moeilijke dossiers open worden besproken in debatten met de Raad.

  Eem mediation-proces met GoPo en de Christelijke partijen komt me bijna therapeutisch over, en dat is m.i. niet wenselijk in de politiek. Het is nu tijd voor rationaliteit en daadkracht en niet voor allerlei emoties.

  Beantwoorden
 4. Henri
  Henri zegt:

  De eerste reactie: stop, in hemelsnaam, met 'uitdagen'. "Gouda daagt uit"' maakt in drie woorden duidelijk waar het oude college voor stond: agressief uitdagen.

  Dat was het. Voor de rest zeer tevreden, je merkt dat Gouda langzaam los komt uit de rigide greep van de oude machtshebbers. Heerlijk.

  Prettig weekend.

  O ja, en doe niet alles in de achterkamertjes.

  Beantwoorden
 5. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Mijnheer Krins,

  U heeft om U moverende redenen er voor gekozen moderatie toe te gaan passen op de ingestuurde reacties op de blog.

  Ik begrijp dat U recht heeft om dat te doen, maar U vlakt daarmee wel de discussie volledig af en dat vind ik zeer schadelijk. Het is ook onnodig, want U had er ook voor kunnen kiezen om extreme reacties (en dat waren er niet veel) te verwijderen. Dan was er ook een oplossing geweest.

  In vergelijking tot reacties op twitter vind ik dat vrijwel alle reacties op de blog gematigd te noemen waren.

  Hoogachtend,

  M.T. te B. en M.F. te R.

  Beantwoorden
 6. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Als observator van de Goudse politiek zie ik een soort rituele dans, waarmee partijen weer "on speaking terms" kunnen komen en de christenen snel kunnen aanschuiven. Voor de vorm, zoals Andersson het in feite stelt, moeten er 2 nieuwe partijen bij, om het geloofwaardig te maken dat er iets verandert. Snap de bijdrage van Van de Water.

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat CDA en CU erg graag willen. Voor lief wordt vooralsnog genomen dat alle grote partijen uit het oude college blijven zitten. Die hadden toch een belabberde bestuursstijl? Wat is de verandering? Voor de vorm wordt GroenLinks eruit gemikt, is mij beeld (Theo met alle respect hoor, ik bedoel het niet rot, ik analyseer).

  Onduidelijk blijft voorlopig m.n.:
  1. Waarom mediation moet met GoPo. Het is voor een politieke leek zelfs duidelijk dat er geen vertrouwen is. Waarom dan nog langer elkaar besnuffelen en elkaars twijfels bespreken? Er is daadkracht nodig en dat lukt alleen als er echt vertrouwen is. Kies voor GBG en 50 plus, evt. met gedoogsteun van andere kleine partijen.

  2. Waarom zit in iedere variant van Andersson de PvdA? Die partij had fors verloren in 2014 hoor. En had een wethouder die veel kwaad bloed in de stad heeft gezet. Raar. Iets anders dan PvdA dominantie gedurende 60 jaar is ook weleens goed.

  3. Waarom geen VVD? De VVD breekt, dus betaalt. Maar had geen slechte bijdrage in het gevallen college, behalve dat Weeger geen VVD profiel trok, maar als de VVD wil, kiezen ze toch een andere wethouder.

  En als uitsmijter, waarom geen oppositie plus VVD? Vind ik nog steeds, evt met D66, een goeie optie. Dan pas echt vernieuwing, zeker als de kiezer ze gunt om in 2018 door te gaan.

  Beantwoorden
 7. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Ik heb deze drastische maatregel genomen omdat het soms echt te bont werd en ik niet steeds in de gelegenheid ben om de reacties actief te volgen. De toonzetting valt tot nu overigens mee 🙂 We gaan dus de goede kant op.

  Laat in ieder geval iedereen op zijn minst ervoor kiezen om niet anoniem te reageren.

  Beantwoorden
 8. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Theo, ik vind het heel jammer dat je aandringt om niet anoniem te reageren. Want je weet heel goed dat er moverende en belangwekkende redenen zijn van mensen anoniem te reageren. Voor mijn indruk is één reactie (was daar iets onwelgevoegelijks aan?) al niet geplaatst.

  Groeten en goed weekend!

  Liever anoniem.

  Beantwoorden
 9. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Jammer dat er zo weinig meer wordt gereageerd.

  P.S. Wat vreemd dat er zo veel aandacht aan de rol van Gouda Positief wordt geschonken. Ik vind dat er te veel energie in wordt gestoken om ze "aan boord" te houden. Is dat wel terecht, vraag ik me af.

  Marinus Ferdinand

  Beantwoorden
 10. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Martinus Ferdinand,

  Er wordt wel gereageerd, maar er wordt gecensureerd bij anonieme postings. Jammer. Wan t ik had ten bate van de burgerij gevraagd om een mailadres van de heer van Schelven, en vermoed dat het gewoon voornaam.achternaam@gouda.nl is; maar kennelijk mag de vraag van de gewone burger niet meer worden gesteld.

  Fnuikend, want er was hier altijd een levendige discussie!

  Met reden anoniem.

  Beantwoorden
 11. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Als een van de grootste partijen in Gouda, en de grootste lokale partij lijkt me dat wel terecht. Je moet er niet aan denken dat ze weer in de oppositie terechtkomen zoals in 2010-2014. Dan maken ze weer gehakt van de andere politici en worden ze nog groter.

  Jan Willem

  Beantwoorden
 12. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Beste mensen, voordat er weer allerlei beelden ontstaan: ik ben nu moderator van de berichten om daarmee wat meer controle te krijgen over de reacties. Dat heeft overigens nog nauwelijks tot "ingrijpen" geleid. Het is nu gewoon rustiger met de reacties.

  Volgens mij heeft Roland van Schelven geen mailadres, maar als iemand hem iets wil meegeven adviseur ik naar onze griffie te mailen: griffie@gouda.nl

  Beantwoorden
 13. Anoniem
  Anoniem zegt:

  De heer Andersson zegt in de Goudse Post dat de relaties hersteld moeten worden tussen de Christelijke partijen en Gouda Positief.

  Echter de VVD heeft gezegd dat ze de consequenties van hun eigen gedrag (breken met de coalitie) aanvaarden. Dat vind ik erg sterk van de VVD. Zo hoort het.

  Beantwoorden
 14. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Volgens mij kijkt Theo zeker niet weg. Hij communiceert ook vaak als eerste (misschien soms zelfs als enige) in de Goudse politiek over wat speelt en wij kunnen daar ook nog op reageren.

  Waarmee ik het huidige politieke proces niet idealiseer. De grote partijen PvdA, D66 en GoPo lijken elkaar vast te houden en brengen hun "oude" wethouders straks weer in. Vind ik geen recept voor verandering. Dan krijgen CU en CDA op een paar punten hun zin, zoals koopzondagen, en verder? Ik mis de eensgezinde oppositie, die samenwerking had ik wel vertrouwen in.

  Beantwoorden
 15. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Ook ik vind niet dat de heer Krins wegkijkt van de problemen!

  De inbreng van de CU en CDA tezamen kan m.i.wel goed werken. Maar ze zullen goed moeten samenwerken en stevige eisen moeten stellen,of anders niet mee doen.

  P.S. Waarom toch niet de blog weer volledig open zetten en geen moderatie? Ik begrijp dat het wel een risico van grotere hectiek met zich mee kan brengen.De rol van deze blog vind ik zeer positief(ondanks wat nadelen),daarom heb ik veel waardering voor de heer Krins.

  Beantwoorden
 16. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Inhoudelijk vind ik het belangrijk dat de CU niet teveel naar de PvdA helt. In Gouda bijv. is het echt belangrijk dat we aantrekkelijk blijven voor de hogere inkomens en ondernemers; die brengen ontwikkeling in de stad, gaan voor mooie koopwoningen en maken de gemeente rijker. Als je zoals PvdA wilt alleen maar op sociale woningen wilt inzetten, trek je juist de doelgroepen aan die je liever niet teveel in je gemeente hebt. Dat wordt dweilen met de kraan open qua probleemgevallen.
  Intussen zet Rotterdam het liefst de aso's in hun gemeente de stad uit…

  Beantwoorden
 17. Anoniem
  Anoniem zegt:

  "Goudse Raad langer op reces".

  De burgemeester heeft het zwaar, want de wethouders zijn naar huis gestuurd, maar hij knipt wel om de haverklap lintjes!

  Vind u het heel erg dat ik dit allemaal niet begrijp?

  P.S.Ben zeer benieuwd of dit gepubliceerd wordt. Wat zijn eigenlijk de criteria,Theo?

  Beantwoorden
 18. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Middenin een woonwijk een AZC neerzetten en dan ook nog heel duur verbouwen, terwijl er zat andere en geschiktere locaties zijn, ik blijf het onnodig en onverantwoord vinden. Uit de Goudse politiek heb ik nog geen overtuigend verhaal gehoord, waarom dit op deze plek goed gaat werken.

  Intussen boeiend om te lezen hoe de moskee-soap zich voortzet. De chaos is compleet. Of en hoe de gemeente meewerkt aan een islamitisch centrum voor 2500 aan de Antwerpseweg, is nog steeds niet duidelijk.

  PS. Ik krijg de indruk dat sommige bijdragen niet worden geplaatst zonder dat daar een duidelijke reden voor is. Als het niet onfatsoenlijk wordt, dan moeten bijdragen toch gewoon kunnen?

  Beantwoorden
 19. Anoniem
  Anoniem zegt:

  De locale bestuurders, ook in Gouda, hebben het moeilijk en schieten te kort: dat is overduidelijk. Maar het COA geeft ook onvoldoende duidelijkheid, en daardoor is het een complexe zaak.

  Waar is het duidelijke beleid vanuit Den Haag? Den Haag moet de contouren van het beleid schetsen, en dat doet ze niet, of niet voldoende. Daardoor krijgen locale bestuurders de hele wereldproblematiek op hun bord, en daarvoor zijn ze niet geschikt…

  Beantwoorden
 20. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het was heel simpel, en nog steeds glashelder.

  Volgens informatie op de website van het COA is het 'nee' als een gemeente 'nee' zegt. Hier was een College en een burgemeester die bij voorbaat "ja΅ zeiden.

  Beantwoorden
 21. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Gouda heeft een krachtig en duidelijk beleid nodig, anders krijgen we hier ook Poelenburgse toestanden.

  Wanneer is die nieuwe coalitie er nou? Het is vandaag 15 september!!!

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie