,

Omstreden bestemmingOp 20 september 2016 heeft de Nationale ombudsman een
kritisch rapport uitgebracht over de wijze waarop de gemeente Gouda heeft
gecommuniceerd rond ontwikkelingen in de PWA kazerne.

“Gemeenten
moeten zich beter voorbereiden op de communicatie met burgers bij omstreden
bestemmingen als een asielzoekerscentrum (AZC). Dat concludeert de Nationale
ombudsman in zijn rapportage ‘Omstreden bestemming’ over de herbestemming van
de leegstaande Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. De ombudsman roept
gemeenten op kennis te nemen van de VNG-handreiking ‘Besluitvorming opvang
asielzoekers en huisvesting statushouders’ van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) en de Participatiewijzer van de Nationale ombudsman.”

Aanleiding

Een aantal bewoners van de wijk
Gouda Noord heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend over de wijze
waarop de gemeente Gouda hen heeft betrokken bij – en geïnformeerd over – de
plannen voor het hergebruik van de Prins Willem-Alexanderkazerne. In eerste
instantie zou hierin o.a. een moskee gevestigd worden. Kort nadat dit plan niet
doorging, gaf de gemeente Gouda aan medewerking te willen verlenen aan de
tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum.

Herkenning

De ChristenUnie fractie is niet
verrast door de uitkomsten van het rapport van de Nationale ombudsman. We
herkennen ons in dit rapport en de aanbevelingen. We moeten van de uitkomsten
leren en de gemeente zal veel actiever in moeten gaan zetten op
burgerparticipatie, met de participatieladder als uitgangspunt.
Onderscheid

Wat de ChristenUnie betreft moet er
wel een onderscheid worden gemaakt tussen de communicatie rond de mogelijke
komst van een islamitisch centrum gecombineerd met de Ark en Gemiva én later
bij de komst van een regulier AZC.
Bij het eerste proces is er van
alles misgegaan, waarbij vooral de rol van de bewoners niet duidelijk was en de
wijze van participatie helder had moeten worden gecommuniceerd en uitgevoerd.AZC

Rond het onderwerp AZC is gepoogd
dit proces beter in te richten, maar kwam het besluit wel erg snel na het niet
doorgaan van het andere plan. De bewoners kregen nauwelijks tijd om op adem te
komen en dat gaf opnieuw onrust. Hoewel de ChristenUnie – net als de meeste
andere fracties in de raad – de komst van een AZC steunt, had ze liever gezien
dat er een adempauze was genomen om eerst te werken aan het herstel van
vertrouwen tussen bestuur en burgers.


Het kan natuurlijk altijd beter,
vooral door de burgerparticipatie als vast onderdeel van het beleid duidelijk
te communiceren, maar inhoudelijk gezien ging het proces een stuk beter.
Rond het opstellen van de
bestuursovereenkomst met het COA zijn namelijk bewoners actief betrokken
geweest en is ook de raad regelmatig geïnformeerd en in de gelegenheid geweest
om input te geven.
Het resultaat mag er ook zijn: Gouda kent de meest uitgebreide bestuursovereenkomst van
Nederland, die met inbreng van bewoners tot stand is gekomen. Zo heeft Gouda
voor het eerst in Nederland een gefaseerde instroom afgesproken, wat een
belangrijke eis van de bewoners was. De gemeente heeft de inbreng van de
bewoners meegenomen en uitgebreid gerapporteerd wat ermee gedaan is.Actieprogramma

Mede door de ervaringen rond de PWA
heeft de ChristenUnie bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie o.a.
ingezet op het onderwerp burgerparticipatie en daarvoor aan de coalitie
partners een concept beleidsplan overhandigd.
In het actieprogramma van het
onlangs geïnstalleerde college is burgerparticipatie ook prominent opgenomen. 
We verwachten van het college dat alles in het werk zal worden gesteld om de
communicatie aan omwonenden straks bij de (mogelijke) komst van het AZC te
verbeteren en dat de aanbevelingen van de ombudsman als leidraad meegenomen
worden.

Een zorgvuldig proces bij de komst
van het AZC, daar is iedereen in Gouda en de mensen die we (mogelijk) mogen verwelkomen in
Gouda, bij gebaat. 
Samen sterk!

Theo Krins & Christiaan Quik

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

17 antwoorden
 1. Anoniem
  Anoniem zegt:

  De crux van het rapport is, dat zowel de keuze voor het islamitisch centrum (moskee is zéer eufemistisch in dit verband!) als voor het AZC niet inhoudelijk zijn verantwoord door het College van B&W te Gouda. Dat is onder andere het verwijt van de NO. Dat de raad in het 'debat' klakkeloos genoegen nam met een antwoord van de burgemeester die één gesprek had gevoerd met de NO geeft te denken. Waarom wordt het gesprek met de buurt (vertrouwen is immers nog altijd níet hersteld!) afhankelijk gemaakt van de vraag of de NO de aanvragers van het oordeel van de NO met de burgemeester hebben gesproken? Er hoort gewoon een wijkbijeenkomst voor de hele wijk te worden georganiseerd; waarbij íedereen zijn inbreng heeft. De heer van Heffen had, tijdens zijn inspreken; gelijk!

  Verontruste burger Gouda Noord.

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Beste Theo,

  Helaas lijkt er nog weinig te zijn geleerd. Onduidelijkheid blijft de hoofdmoot. Wanneer vindt er overleg plaats met de regietafel, is er nog een noodzaak voor 500 of kan het toch kleiner en beter inpasbaar. Wat gaat de volgende stap zijn mocht het azc niet doorgaan. Door de vele plannen rondom de PWA blijft er veel onrust en onduidelijkheid. Als er nu al duidelijkheid was wat vervolgstappen zijn bij niet doorgaan, dus niet perse wat maar wel een proces blijft de regie bij het college en burgemeester. Dus tijd voor duidelijkheid en regie!

  Beantwoorden
 3. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Toch wordt er nog altijd met smart gewacht op seniorenwoningen.
  De beloften stammen intussen uit eind 2013.

  Er is met bewoners gesproken over de randvoorwaarden voor het AZC.
  Inhoudelijk mocht er geen feedback worden gegeven.
  Dat kwam de BGM de eerste avond onder leiding van Lars Pijlman, een ingehuurde ZZP-er; alvast vermelden. Wat mij betreft rammelt de blog dan ook qua inhoud.

  Verkuijl zou het woord misleiding niet meer gebruiken………..

  Beantwoorden
 4. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Geef de PWA een andere bestemming zoals appartementen voor Gouwenaars Dan is de maatschappelijke onrust van de kazerne af In Harderwijk is de kazerne ook omgebouwd tot appartementen Vergeet niet dat deze kazerne midden in een woonwijk staat

  Beantwoorden
 5. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Bijna 31 oktober! Dan weten we in ieder geval of het een AZC gaat worden, tenzij de beslissing toch weer wordt uitgesteld. Anders zou inderdaad het verstandig zijn om zsm tot een plan te komen voor de PWA zonder maatschappelijke onrust. Anders blijft deze soap eindeloos doorgaan

  Beantwoorden
 6. Jeroen
  Jeroen zegt:

  Ik wil graag reageren op het verhaal van de burgemeester 12 oktober nav het ombudsmanrapport.
  Ik en met mij andere bewoners, zijn diep geraakt door de onheuse bejegening. Hieronder een aantal voorbeelden. Er is veel meer aan de hand dan de regie kwijt zijn of slechte communicatie. Een zeer hautaine* houding richting bewoners en oppositie in de gemeenteraad! Eén en ander is natuurlijk al begonnen in oktober 2014, toen wethouder Bergman toezegde de gemeenteraad te volgen. Slechts één week later, toen bleek dat de raad koos voor De Ark/Gemiva/zorgwoningen, het toch niet doen, maar zeggen: “wij gaan door met het proces”. Over democratie gesproken! Het is dan ook niet vreemd dat bewoners zich hebben verzet en uiteindelijk een klacht hebben ingediend bij de nationale ombudsman. Publieke excuses zijn wat mij betreft op zijn plaats.

  Voorbeelden (niet uitputtend):
  – Tijdens de avond in Le Patapouf (6 nov 2014) werden we door wethouder De Laat uitgescholden voor racisten. Publieke excuses zijn alleen hiervoor al op hun plaats.
  – De uitlatingen van De Laat dat gesprekken er niet zijn om het besluit tegen te houden, maar te helpen faciliteren, de zogenaamde klankbordgroep. De bewoners zijn zo behandeld als instemmingsvee.
  – Het college vroeg zelf om een gespreksverslag van 3 maart 2015. Daar heb ik veel moeite en tijd ingestoken. De enige reactie van het college was dat er niet inhoudelijk op zou worden gereageerd. Puddon? Zo mag je niet met burgers, in casu mij omgaan!
  – Toen in maart 2015 de hele zaak vastliep besloot het college een nieuw proces in te gaan waarbij alle mogelijkheden voor de PWA weer open zouden liggen. Belofte maakt schuld. Toen zou er een mediator gezocht worden. Uit de opdracht voor de mediator bleek maar één mogelijkheid: doorzetten van vestiging van het islamitisch centrum. Hoezo geen misleiding?
  – 3 maal de beslissing uitstellen, als het dreigt mis te gaan. Oktober 2014, december 2014 en maart 2015.
  – Op 1 juli 2015 zegt wethouder Tetteroo toe in gesprek te gaan met de buurt om de relatie te herstellen. Goed plan en nodig ook, maar is nooit gebeurd. In plaats daarvan kwam er in september 2015 een brief dat het een AZC zou worden. Belofte maakt schuld. Nu nog steeds.
  – Achteraf is antwoord op gemeenteraadsvraag 102 is ook erg interessant: “De handelwijze van het college is consistent. Vertrouwen wordt pas geschaad als partijen hun standpunten wijzigen.” Volgens de ombudsman niet dus!
  – Na de verkenning door Van Hout en Feiter kwam er een rondetafelgesprek. Daar waren slechts 7 bewoners voor uitgenodigd. Vijf van hen voorstander van het plan. En dat terwijl uit de verkenning bleek dat de overgrote meerderheid van de wijk tegen was. Kwade opzet of minachting van de omwonenden?
  – In het informatiepakket van 5 februari 2015 werd een bunkerbezoek in het vooruitzicht gesteld. Op 7 maart een verzoek daarvoor gedaan. Toen helemaal geen antwoord gekregen.
  Ons verzoek hebben we herhaald op 21 maart. Daarop reageerde dhr Oet, de woordvoerder van de gemeente, dat we onze vraag aan de dames procesbegeleiders moesten voorleggen.
  Hun reactie was dat zij er niet over gaan en waarom we dat aan hen vragen. Dat is dus bewust het verzoek ontwijken, van een aanbod dat het College zelf heeft gedaan!
  – De burgemeester vraagt mij zelfs op 12 oktober 2016 na afloop van de vergadering: “Waarom nou die klacht bij de ombudsman?” Een grapje volgens hem.
  – En de ergste van allemaal: dat de kwetsbare kinderen en cliënten van De Ark en Gemiva werden gedwongen een grote buurman op het terrein te accepteren want anders werkt het college niet mee met de abc-doorverkoop, zoals verwoord in de memo oktober 2014. Geen kwade opzet?

  * hautain oftewel: aanmatigend, arrogant, hoogmoedig, hovaardig, hooghartig, laatdunkend, niet nederig, neerbuigend, trots, uit de hoogte, verwaand, zelfgenoegzaam, zelfingenomen

  Beantwoorden
 7. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Beste Jeroen, dat er rondom de PWA van alles (communicatief) is misgegaan is duidelijk. Jouw voorbeelden duiden ook in die richting. De Nationale ombudsman vindt dit en ik heb daar in diverse blogs destijds ook op gewezen.
  Rondom de mogelijke komst van een AZC is het m.i. al veel beter gegaan en vanaf nu zal er nauwlettend op worden toegezien dat burgerparticipatie serieus vorm gaat krijgen.
  Laten we niet steeds achterom blijven kijken, maar nu vooral vooruit kijken, want het verleden is niet meer terug te draaien.

  Beantwoorden
 8. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Geachte heer Theo Krins,

  Het is waar dat het verleden niet terug te draaien is, en dat we vooruit moeten kijken. Maar daden hebben wel consequenties. Daarom vind ik dat Jeroen gelijk heeft als hij aandringt op publieke excuses.

  Goed betaalde professionals die steeds zeggen dat ze er weer wat van gaan leren, is te goedkoop!!!

  T. de Krijger.

  Beantwoorden
 9. Jeroen
  Jeroen zegt:

  Nogal makkelijk om te zeggen dat we vooral vooruit moeten kijken. De vraag is niet of we verder gaan, maar hoe. Ik noemde de voorbeelden om juist aan te geven dat dat niet zomaar gaat. Een nieuwe wethouder betekent niet dat we het onder het tapijt kunnen vegen en doen alsof er niks gebeurt is. Hoe graag ik dat ook zou willen….

  Ik reageerde op de burgemeester die wilde weten waarom de klacht was ingediend en wat er moet gebeuren om het vertrouwen te herstellen. Hierbij dan dus de oproep aan het college: Ga maar eens in op de punten die ik hierboven noem.

  Beantwoorden
 10. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Gedane zaken nemen geen keer. Dat is waar, maar de schade verdwijnt niet vanzelf. Er zal bewust aan gewerkt moeten worden om de schade te herstellen, anders blijft de schade door rotten en zal de toekomt ook weer negatief kleuren…

  Dat mag niet gebeuren. We hebben veel te verliezen, want we hebben hier in Gouda veel moois opgebouwd!

  Succes Gouda.

  Beantwoorden
 11. Adriana
  Adriana zegt:

  ik probeer het nog een keer. U schrijf dat de communicatie rondom het ACZ beter is gegaan. Ik was zelf op de vergadering dat de komst van een Moskee niet door ging. Er werd direct gezegd, geen Moskee dan krijgen jullie een AZC. Dus wat u bedoeld dat de communicatie rondom het ACZ direct beter is gegaan dat is niet waar. De burgemeester beweer dat er contact gezocht is maar bewoners daar niet op in gegaan zijn. Onze burgemeester wil kost wat kost een AZC al is het maar voor zijn eigen imago krijg ik het idee. Er zal nog heel wat moeten gebeuren wil het college het vertrouwen van de burgers van Gouda terug krijgen en zeker van Gouda Noord En dat gaat niet zomaar met niet achterom kijken maar voorruit kijken. Eerst moet de hoge arrogantie bij heel veel leden van het college naar beneden moeten. Openheid en transparantie dat moet er komen naar de burgers toe. Sorry maar ik voel mij net een tweede rangs burger.

  Beantwoorden
 12. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Beste Theo,

  Ik heb de reactie van Jeroen gelezen en jouw reactie daarop. Het is niet aan de politicus of het stadsbestuur voorbehouden wat mij betreft te bepalen 'of we niet achterom mogen kijken'.

  Het is zeer begrijpelijk dat het wantrouwen in het stadsbestuur nauwelijks is veranderd. Het stadsbestuur heeft er geen blijk van gegeven zich meer om Gouda Noord te bekommeren dan op het moment dat zij aantraden in 2014. Sterker nog; 4 falende wethouders zitten er 'gewoon' weer.

  Rehabilitatie zou simpelweg op de plaats zijn. Maar wie komt daarmee?

  Groeten, bewoner Gouda Noord.

  Beantwoorden
 13. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Geen AZC in PWA!

  Het zou nu aan de eigenaar zijn om te bepalen wat de bestemming is van de PWA. Weer het hetzelfde formalisme rond het eigendomsrecht. Laat de gemeente niet dezelfde denkfout maken als eerder…

  Ik ben benieuwd naar het strategische communicatiebeleid van de nieuwe wethouder.

  T. de Krijger

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie