, ,

Nieuwe ondernemersenquête in Gouda

Op 15 mei is er weer een memo verschenen vanuit de gemeente Gouda met informatie over de stand van zaken rondom de Goudse crisisaanpak Corona. Zo bent u weer op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Handhaving
Beeld
De meeste hotspots (m.n. jeugd) zijn rustig gebleven. Aandacht voor de hotspots blijft. Overtredingen zijn steeds meer uitzondering en is vaak gevolg van onbewust gedrag. Mensen zijn over het algemeen goed aanspreekbaar. Enkele kleine groepjes vormen hierin een uitzondering. Doordat het sporten sinds maandag 11 mei jl. weer toegestaan is, zien we hier een stijging in groepen op (sport)velden. De 1,5 meter regel wordt hierbij door de sporters goed in acht genomen. 

Markt en binnenstad
Tijdens zaterdagswarenmarkt op 9 mei jl. is voor de eerste keer éénrichtingsverkeer toegepast op de markt. Borden en pijlen waren geplaatst en stadtoezicht heeft extra inzet gedaan op de opvolging hiervan. Het was in het begin wennen, maar naar mate de tijd vorderde en het drukker werd, ging het steeds beter. De maatregel heeft er voor gezorgd dat, ondanks dat het redelijk druk werd, de afstand van 1,5 m goed gehandhaafd kon blijven. Het eenrichtingsverkeer op de markt is alleen van toepassing tijdens de zaterdagswarenmarkten.
Sinds 11 mei zien bezoekers van de Goudse binnenstad ook nieuwe borden en gele pijlen in/op de winkelstraten in het kernwinkelgebied. De pijlen en borden vormen looproutes waardoor iedereen zich aan de afstand kan houden en zoveel mogelijk rechts blijft lopen. Op die manier kan er op een verantwoorde wijze een bezoek aan winkels worden gebracht. Hierdoor kan rekening gehouden worden met de gezondheid van iedereen. Natuurlijk blijft het verstandig om alleen de stad in te gaan als dat echt nodig is, je verblijfsduur daar te beperken en rekening te houden met drukte. Ga niet funshoppen.
Dienstverlening
1,5-meterregel ondersteuning
De komende tijd vinden er verdere versoepelingen plaats in de regels rondom het coronavirus. Gemeente Gouda wil ondernemers, organisaties en instellingen die specifieke vragen hebben over de 1,5-meterregel helpen. 

De verantwoordelijkheid voor de waarborging van de 1,5-meterafstandsregel ligt bij de bedrijven en instanties zelf. Eerste aanspreekpunt voor vragen zijn de koepelorganisaties. Mochten er nog specifieke vragen onbeantwoord blijven, dan biedt de gemeente Gouda de mogelijkheid om mee te denken over praktische problemen rondom de 1,5-meter regel. 

Ondernemers, organisaties en instellingen kunnen met concrete vragen over de toepassing van de 1,5 meter terecht bij gemeente@gouda.nl.(Zelfstandig) Ondernemers

Tijdelijke stimuleringsregeling zelfstandig ondernemers 
De Tozo biedt financiële steun voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers die door de corona-maatregelen plotseling geen of veel minder inkomsten meer hebben. De regeling bestaat uit twee onderdelen: 
1) aanvullende inkomensondersteuning tot bijstandsniveau gedurende drie aaneengesloten maanden in het tijdvak tussen 1 maart en 31 augustus; en 
2) de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal (tegen een rente van 2%) bij acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. 
De AMvB Tozo is op 21 april gepubliceerd en werkt terug tot 1 maart.

Overdracht uitvoering van RBZ naar gemeente
Goudse ondernemers konden in het tijdvak tussen 18 maart en 3 april 2020 bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen te Rotterdam een spoedaanvraag doen onder de ‘versoepelde’ voorwaarden van de Bbz, en van 3 tot en met 8 april 2020 de Tozo aanvragen. 
Vanaf 25 maart 2020 bood de gemeente Gouda een broodnoodregeling (voorschot op de Tozo binnen 1 week op de rekening). 
Sinds 9 april 2020 handelt de gemeente Gouda op verzoek van het RBZ (dat binnen zeer korte tijd werd geconfronteerd met meer dan 20.000 aanvragen) zelf de Tozo-aanvragen af.  Om alle aanvragen zo snel als mogelijk af te handelen zijn 8-10 medewerkers vrijgemaakt. 
Meteen is aan RBZ verzocht de Goudse aanvragen door te sturen naar Gouda. De betreffende ondernemers zijn via o.a. mail benaderd om hen te informeren over de loketwijziging en over de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen  De eerder bij RBZ ingediende aanvragen zijn deels later dan verwacht op 11 mei overgedragen aan de gemeente Gouda. 

Cijfers
Op 14 mei 2020 zijn ruim 1.000 aanvragen Tozo ingediend. Meer dan 750 aanvragen zijn volledig afgehandeld. Van de afgehandelde aanvragen is ca 90% toegekend. Voornaamste redenen om een aanvraag niet toe te kennen zijn: de ondernemer heeft een dubbele aanvraag ingediend, beide echtelieden hebben aangevraagd terwijl maar één persoon Tozo kan ontvangen en het hebben van inkomsten boven bijstandsniveau. 
Aan ondernemers is tot nu toe ruim € 2 miljoen aan bijstand in de vorm van levensonderhoud of bedrijfskapitaal uitgekeerd. Er is 170 keer een beroep gedaan op de broodnoodmaatregel. 
De regeling kan nog ruim twee weken worden aangevraagd, tot en met 31 mei 2020.
Ondernemers
Nieuwe ondernemersenquête
Vanuit het Corona team is het initiatief genomen om een vervolg enquête uit te zetten om te peilen hoe het met het Goudse bedrijfsleven gaat. Gevraagd wordt in hoeverre ondernemers gebruik gemaakt hebben van de regelingen van het rijk en de gemeente, wat de omzetontwikkeling is, of ondernemers uit de voeten kunnen met de zgn. 1,5 meter economie en welk perspectief zij hebben op de toekomst. 


Inmiddels zijn al 85 reacties binnen. Vanuit de gemeente kan worden meegedacht over concrete vragen waar ondernemers of organisaties tegenaan lopen in het kader van de 1,5 meter regel. Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente zijn met elkaar in overleg over inrichtingsvereisten en handhaving wanneer de horeca en terrassen weer open mogen. Afgesproken is om expliciet met elkaar vinger aan de pols te houden over de ontwikkelingen in de eerste weken vanaf 1 juni. Het terrassenplan van de horecaondernemers op de Markt is in behandeling. Streven is om uiterlijk 20 mei een set uitgangspunten en randvoorwaarden te hebben, zodat e.e.a. op tijd is voor heropening op 1 juni. 
Er zijn inmiddels ook andere horecazaken met plannen. 

Publieke zorg
Onderwijs en Kinderopvang
De opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen is tot en met de meivakantie goed verlopen. De kinderen uit het primair onderwijs zijn veelal op school opgevangen, met inzet van de buitenschoolse opvang, of op de bso-locatie. Het vakantieprogramma voor de VO-leerlingen op het Kesper College, in samenwerking met de brede school en Sport.Gouda was een groot succes. Het programma was afwisselend, de begeleiders sloten goed aan bij de leerlingen. De leerlingen hebben het erg naar hun zin gehad.
Sinds 11 mei gaan de kinderen in het primair onderwijs weer naar school. De meeste scholen laten de kinderen twee hele dagen naar school komen. De woensdag wordt wisselend ingevuld: de ene week de helft van de kinderen, de andere week de andere helft, of specifiek voor kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen. Indien nodig blijven de scholen extra opvang bieden aan kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen. Sommige ouders zijn er nog een keer expliciet op gewezen dat de scholen weer open zijn.
De afstemming tussen de scholen en de buitenschoolse opvang verloopt goed. De leerlingen die op school zijn geweest, kunnen die dag gebruik maken van de BSO. Een aantal scholen heeft gebruik gemaakt van ondersteuning vanuit de gemeente bij de inrichting van zogenaamde schoolstraten, om het verkeer tijdens het halen en brengen van de kinderen te reguleren. Voor de organisatie van het leerlingenvervoer worden nog enkele puntjes op de i gezet.
Het voortgezet onderwijs bereidt zich voor op openstelling van de scholen vanaf dinsdag 2 juni, onder voorwaarden. Het ‘Voorlopig protocol heropening scholen’ van de VO-raad is daarbij leidend. Dit protocol bevat voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne en praktische adviezen voor de uitvoering van de richtlijnen. Het advies kan nog aangepast worden, op basis van de richtlijnen die op 20 mei vanuit het Outbreak Management Team worden verwacht. Het is te verwachten dat de leerlingen slechts een beperkt deel van de lesweek op school aanwezig kunnen zijn, vanwege de 1,5 meter voorwaarde. Dit varieert per school op basis van de praktisch beschikbare ruimte. Scholen zullen nog nader uitwerken hoe het lesaanbod eruit ziet voor de leerlingen die niet op school zijn.
Tot 1 juni zullen de VO-scholen opvang blijven bieden aan kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen. Indien nodig zullen deze kinderen ook na 2 juni extra opgevangen worden op de scholen.
Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid tijdens sluiting scholen en peuteropvang
De gemeente subsidieert activiteiten i.h.k.v. het onderwijsachterstandenbeleid. Deze activiteiten hebben er de afgelopen periode aan bijgedragen dat kinderen met (risico op) een onderwijsachterstand en hun ouders extra zijn ondersteund. Vanuit de peuteropvang hebben VVE peuters een aangepast aanbod ontvangen. Vanuit de basisscholen met schakelklassen hebben de schakelklasleerlingen een extra, aangepast, aanbod ontvangen. Ook de activiteiten van de Brede School i.h.k.v. het onderwijsachterstandenbeleid zijn in aangepaste vorm doorgelopen. Zo hebben het Mentorproject, de Voorleesexpress en een teamlid van de Brede School 46 vrijwilligers geworven om ouders en kinderen thuis, online, extra te ondersteunen en zijn de thuisprojecten, ter versterking van het educatieve thuismilieu, op afstand doorgegaan. 
De Brede School is in overleg met de 3 grootste PO schoolbesturen over het organiseren van een zomerschool, voortbouwend op de reeds bestaande zomeracademie. Ook met het VO wordt gesproken over een zomerschool, om opgelopen onderwijsachterstanden aan te pakken.  
Veilig Thuis
Doordat veel gezinsleden met elkaar in afzondering verkeren, kunnen spanningen ontstaan. Door de beperkte sociale contacten is het voor sommige mensen lastig om hulp te vragen. Met een landelijke publiciteitscampagne worden betrokkenen en omstanders uitgenodigd om contact op te nemen met Veilig Thuis bij (vermoedens van) huiselijk geweld.
Sinds 1 mei is bij apotheken het codewoord ‘Masker 19’ ingesteld, waarmee slachtoffers van huiselijk geweld hulp kunnen vragen. De apotheker neemt het slachtoffer apart en draagt zorg voor contact met Veilig Thuis.
Vanaf 25 mei gaat de chatfunctie van Veilig Thuis in onze regio ‘live’. Via de website van Veilig Thuis krijgen bezoekers een chatfunctie aangeboden en zodat zij geruisloos contact en advies kunnen krijgen.
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

4 antwoorden
 1. Anoniem
  Anoniem zegt:

  In het voetgangersgebied in het centrum fietsen mensen (vooral jongeren) vaak rakelings langs de voetgangers Leid tot gevaarlijke situaties en met de anderhalve wordt al helemaal geen rekening gehouden door de fietsende mensen Teveelfietsers in het voetgangers gebied dus Is daar toezicht op?

  Beantwoorden
 2. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Beste "anoniem", op dit moment is door de Grip4-situatie de regie bij de Veiligheidsregio. Als je iets kwijt wilt, raad ik aan om ons te mailen of te bellen.

  Beantwoorden
 3. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Beste andere "anoniem", door handhaving wordt zoveel mogelijk opgetreden bij situaties die niet voldoen aan de 1.5 meter afstand, maar het is ondoenlijk om overal te handhaven. Overigens mag er in het voetgangersgebied niet overal gefietst worden tijdens de winkeltijden. Zal het punt aankaarten bij de interne organisatie.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie