,

Honden en katten slapen straks in een Gouds hotel


Dierdorado, een honden en katten”hotel”, is nu gevestigd in
Waddinxveen. Door de aanleg van de “Moordrechtboog” is het volgens het
management niet meer mogelijk de bedrijfsvoering door te zetten op de huidige
locatie. Het bedrijf gaat zich nu vestigen aan de Goudse Tiendweg in Gouda. (Voor
diegene die niet weten waar de  Goudse
Tiendweg  ligt, klik dan op deze link.)
. Op 18
december heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de komst van
dit hotel naar Gouda. In deze blog neem ik u mee in het bijzondere verloop van
de besluitvorming in de gemeenteraad. Bovendien leg ik uit  waarom we als
ChristenUnie fractie tegen de komst van Dierdorado hebben gestemd. 

Locatiekeuze
De locatie van
de Goudse Tiendweg kwam in beeld aangezien de provincie Zuid-Holland dit pand
in bezit had en dit bedrijf wilde uitplaatsen voor de aanleg van de
Moordrechtboog. Bij vragen van onze fractie of de gemeente Gouda over andere
locaties nagedacht heeft, was het antwoord van wethouder Tetteroo dat ze alleen
gewerkt hadden aan de vraag van deze ondernemer voor deze locatie. Tevens werd
door de wethouder medegedeeld dat de gemeente geen rol speelt in de
locatiekeuze van een bedrijf. Dit is opmerkelijk, aangezien de gemeente wel
degelijk kan bepalen of het een geschikte locatie betreft en een bedrijf zich
ergens mag vestigen. We moesten hier als raad immers een besluit nemen om een
woonfunctie en agrarische bestemming volledig te bestemmen als
bedrijfsbestemming.
Ik heb in ieder
geval in de verkenning gevraagd waarom een dergelijke functie met
geluidsoverlast niet op een bedrijventerrein in Gouda kan komen. Hier is echter
geen duidelijk antwoord op gekomen in de verkenning. Overigens, het probleem
van verplaatsing van Dierdorado was ons inzien zeker niet alleen een Gouds
probleem, maar een regionaal probleem. Waren er in de regio geen betere
locaties voorhanden? Antwoorden hierop zijn niet gegeven, aangezien de gemeente
hier niet om heeft verzocht en het college dit niet heeft willen afwegen.
Het ruimtelijk
beleid van de gemeente heeft dus een zeer hoog gehalte van “u vraagt, wij
draaien”. Zonder een afweging te hebben gemaakt of dit binnen Gouda of de regio
wel de beste locatie is, is meegewerkt aan de vestiging van Dierdorado. Ik hoop
niet dat deze manier van werken de trend word voor de komende jaren…………
Dierdorado niet passend aan een Tiendweg
Enfin, naast de
moeite die we hadden met de geluidsoverlast voor omwonenden en de zeer smalle
ontsluiting over de Tiendweg,  vonden we de onderbouwing voor de
locatiekeuze niet goed. Ook al ligt deze locatie in de oksel van de N207 en de
rondweg om Gouda, het is en blijft het eerste deel dat tot het open
veenweidegebied hoort. In dit kleinschalige landschap past een dierenhotel van
deze schaal, 250 honden en 130 katten, niet thuis.
Daarnaast is het
bijzonder dat de gemeente en ook de provincie voorbij gaan aan hun eigen
opgestelde gebiedsprofiel Krimpenerwaard uit 2014 dat dient als richtlijn voor
nieuwe ontwikkelingen. In het gebiedsprofiel Krimpenerwaard staat de
karakteristiek van een Tiendweg beschreven:
Oorspronkelijk
waren tiendwegen niet bebouwd, maar in de afgelopen eeuw is langs enkele
tiendwegen bebouwing ontstaan. De bebouwing vormt geen doorgaande lintbebouwing
maar bestaat uit losse, verspreid staande boerderijen en burgerwoningen. Aan
het smalle profiel met kade en watergangen aan weerskanten is de
oorspronkelijke Tiendweg te herkennen.
In het
gebiedsprofiel zijn vanwege het behoud van de karakteristiek van Tiendwegen
richtlijnen opgenomen. Hierin staat o.a. opgenomen “dat wordt gestreefd naar
iele, verspreid staande bebouwing; als contrast met de historische
linten”
. De komst van Dierdorado voldoet volgens mij echt niet aan deze
richtlijn. Anders was het wellicht als de schaal kleiner was geweest. Opvallend
is overigens dat de gemeente Vlist een officiële zienswijze heeft ingediend
waarbij ze de vraag stelde of deze locatie wel de goede keuze was. Dit doet een
gemeente niet zomaar.

Nieuwe situatie

Debat over geluidsoverlast en toename arbeidsplaatsen
Opvallend was echter
dat in de gemeenteraad het naast de geluidsoverlast voor omwonenden
voornamelijk over de vraag ging of er wel een toename van arbeidsplaatsen was
voor Gouda. Aangezien in het debat de raadsfracties, uitgezonderd Gouda
Positief, unaniem grote bedenkingen uitte tegen de komst van Dierdorado, kwam
een debat niet erg op gang. We vulde elkaar alleen aan met bedenkingen,
voornamelijk ook op het gebied van geluidsoverlast en andere onderwerpen. Het
leek dus dat de gemeenteraad in meerderheid tegen de komst op deze locatie
was. 
Een “hond” uit de hoge hoed
Op
dinsdagavond, de dag voor de besluitvormende raad, kwam er “opeens” een memo van
de wethouder aan de gemeenteraad. Interessant is dat de wethouder die vrijdag
al gevraagd had langs te willen komen bij onze fractie om over Dierdorado te
spreken zonder de memo aan te kondigen. In de memo stonden willekeurig nog een
aantal thema’s benoemd ter verduidelijking, die toeschreven naar de vestiging
van Dierdorado op de beoogde locatie. In de memo stond voornamelijk iets
benoemd over hoe de handhaving bij geluidsoverlast werkt en dat de wethouder op
de geluidsnormen streng zal toezien. Daarnaast stond een beredenering van het
aantal banen dat Dierdorado voor Gouda zou opleveren. Een “bijzondere
berekening” kwam misschien uit op een beperkte toename van een aantal
arbeidsplaatsen voor Gouda. Dit was voldoende voor zowel de fracties van D66 en
VVD, twee coalitiepartijen, om hun standpunt na bezoek van de wethouder te
veranderen en ineens voor de komst van Dierdorado te zijn. Bijzonder, gezien de
kritische opstelling ervoor en de beperkte nieuwe feiten die in de memo waren
vervat. Daarnaast is de vraag of dit nu een open bestuursstijl is die het
college zegt na te streven.
De memo leidde
bij onze fractie tot wat verwarring. Normaal gesproken moeten alle feiten van
een dossier duidelijk zijn voor het debat om een goed besluit te kunnen nemen. Dit
was niet het geval. Daarnaast leidde de memo voor ons alleen maar tot meer
vragen waar nog niet echt duidelijk antwoord op was gekomen. Wat was er nog
meer niet gedeeld qua informatie? We hebben gelijk die avond nog aanvullende
vragen opgesteld, die uiteindelijk 1 uur voor behandeling in onze mailbox
belandde. Zonder de complete informatie moesten we dus een besluit nemen. 
Besluitvorming
Het was volgens
ons nu niet meer mogelijk op dit moment tot een zorgvuldige besluitvorming te
komen. We hebben dan ook de gemeenteraad voorgesteld de besluitvorming uit te
stellen. Een halve fractie D66 en de fractie van VVD, die hun standpunt hadden
gewijzigd, gingen hierin mee. Echter, een krappe meerderheid van de raadsleden
(14 voor, 16 tegen) wilde het agendapunt gewoon behandelen. Hierdoor kwam er
geen uitstel. Na een schorsing voor het besluit en druk beraad tussen de
fractie van D66 en VVD werd door deze fractie uiteindelijk toch voor de komst
van Dierdorado gestemd. Ook de PvdA, Gouda Positief en Gemeentebelangen Gouda
stemde voor (19 voor, 13 tegen). Hierdoor is Dierdorado op deze locatie in
Gouda welkom. Gezien bovenstaande konden wij niet anders dan tegen dit voorstel
te stemmen.
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

1 antwoord
  1. Anoniem
    Anoniem zegt:

    Als ik het goed begrepen heb was er bij de kazernediscussie reden om met zo'n klein verschil juist voor de mindere mening te kiezen. Raar dat het nu net andersom opeens wel democratisch kan. Daarnaast snap ik niet dat er zo grootschalig dieren opgevangen moeten worden. Ik neem aan dat het risico op zieke dieren dan veel groter is.

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie