,

Goudse raad in cijfertjes 2020

We hebben een bijzonder en ook ingewikkeld jaar achter ons door Corona. Ook de vergaderingen van de Gemeenteraad waren anders en alle maatregelen hadden, net als op iedereen, ook effect op ons werk als Raadsleden. Toch is er vergaderd en doorgewerkt door de Raad en hier willen we op terugkijken en 2020 analyseren. Sinds 2014 blikt de ChristenUnie fractie terug op basis van de feitelijke cijfers uit het RIS (RaadsInformatieSysteem) van Gouda. Hierbij worden het aantal moties, amendementen en art38 vragen objectief weergegeven en op basis van deze cijfers reflecteren we graag op het stemgedrag van de Goudse gemeenteraad.

Anders maar niet minder actief

Ook al was het jaar 2020 ingewikkeld qua vergaderen het lijkt geen effect te hebben gehad op de inzet van de Raadsleden. De stijgende lijn sinds 2014 van het aantal moties/amendementen en het aantal schriftelijke vragen is doorgezet in 2020. Nog even kort een samenvatting:

  • Amendement: tekstwijziging in een besluit
  • Motie: uitspraak of oproep van de raad waarmee het college aan het werk wordt gezet
  • Schriftelijke vragen: naast technische vragen zijn dit de ‘politieke’ vragen, eerder genoemd als art38

Deze drie instrumenten gebruiken we om inzicht te geven in de activiteiten van de Gemeenteraad. Vanzelfsprekend geeft dit niet alle werkzaamheden weer van de Raad maar het geeft wel een boeiende indruk qua inzet en productiviteit.

Voor een overzicht van andere jaren verwijs ik graag naar onderstaande links:

2015: Hyperactief of productief

2016: Goudse raad in cijfertjes

2017: Goudse raad in cijfertjes

2018: Goudse raad in cijfertjes

2019: Goudse raad in cijfertjes

Cijfers 2020 1.jpg

Als we inzoomen op 2020 kunnen we bekijken welke partijen verantwoordelijk zijn voor deze cijfers, waarbij de grote van de fractie ongetwijfeld een rol speelt in de beschikbare tijd en dus inzet. Ook je positie in de gemeenteraad kan effect hebben, maak je als partij wel of niet onderdeel uit van de coalitie?

Cijfers 2020 2.jpg

Op basis van de ingediende moties, amendementen en vragen staat de ChristenUnie bovenaan gevolgd door D66 en daarna CDA. Het minst ingediend hebben GoudaPositief, Gouda’s 50+ en GBG. Het aantal zetels betekent echter niet automatisch dat je als partij minder actief bent. De SP en de PvdD zijn net zo actief met 1 zetel als de PvdA en VVD met 4 zetels. Uiteindelijk telt het resultaat in de politiek, dus niet alleen het indienen van bijv. een motie maar ook of die aangenomen wordt. Daarbij speelt het mede-indienen ook een rol bij je effectiviteit als politieke partij.

Cijfers 2020 3.jpg

Als totale Gemeenteraad hebben we een percentage van 61% aangenomen moties en amendementen, daarmee zijn we effectiever dan in 2019 met 40%.

Duidelijk is dat inzet niet vanzelfsprekend resultaat geeft. Geen één partij heeft alle ingediende moties aangenomen gekregen. Van de VVD en G50+ zijn geen moties/amendementen aangenomen. De ChristenUnie heeft de meerderheid gekregen bij 20 van de 22 moties/amendementen en heeft daarmee,  gevolgd door CDA en GrL, het meest resultaat.

Soms worden moties ook ingetrokken nav de bespreking in een raadsvergadering. In 2020 gebeurde dit 15 keer (12%), in 2019 was dit 18% en 2018 23% dus dat neemt af.

Productiviteit

Om de ‘Productiviteit’ van de afzonderlijke partijen in beeld te brengen heb ik een optelsom gemaakt van de inzet (ingediende moties etc.), de samenwerking (mede-ingediend) maar ook het resultaat (aangenomen). Hiervoor gebruiken we de volgende berekening: Inzet (ingediend tov totaal van moties/amendementen en art38) + samenwerking voor 40% (mede-ingediend tov totaal) + resultaat (aangenomen tov ingediend).

Vanzelfsprekend zijn de percentages een keus en daarmee subjectief, ook wordt er geen waardering toegekend aan de inhoud van moties, amendementen en is daarmee niet meer dan een statistische weergave. Toch kan op basis van onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt worden hoe de productiviteit per partij en per jaar is geweest.

Cijfers 2020 4.jpg

Elkaar steunen

In de politiek draait alles om steun en samenwerken, in je eentje krijg je weinig voor elkaar in een gemeenteraad. Daarom is het boeiend om te ontdekken hoe de onderlinge relaties zijn tussen de partijen. Waar wordt er gesteund, mede-ingediend en maakt het dan nog uit of je van de coalitie of oppositie bent? In onderstaande tabel wordt de relatie weergegeven met de partij op de verticale as. Hieruit wordt bijvoorbeeld duidelijk dat G50+ beperkte steun kreeg van de andere partijen, behalve van de SP en PvdD. In deze tabel zie je ook of de relatie wederzijds, bijv. PvdA steunt voor 20% D66 terwijl D66 -1% steun geeft aan PvdA, gebaseerd op het mede-indienen en voor/tegenstemmen.

Cijfers 2020 5.jpg

Deze informatie kun je ook optellen voor alle coalitie of oppositie partijen waardoor duidelijk wordt welke partijen ‘steun geven’ aan coalitie (geel gearceerd) of de oppositie in 2020. Hieruit blijkt dat er brede steun is voor de coalitie partijen, behalve bij GoPo en VVD. Steun voor de oppositie komt vooral van SP en G50+.

Cijfers 2020 6.jpg

Als we dit weergeven voor elk van de drie coalitieperiodes die we hebben gehad sinds 2014 kan de steun vergeleken worden per coalitie.

Cijfers 2020 7.jpg

Hieruit blijkt dat de steun voor de oppositie het minst groot is in 2018-2022. Procentueel is de steun voor de coalitie in 18-22 gelijk gebleven aan 16-18 maar beduidend groter dan in 14-16.

Waarom

Soms wordt mij gevraagd waarom ik dit doe en of het wel terecht is dat ik als raadslid van de ChristenUnie deze cijfers weergeef. Ben ik niet vooringenomen en zijn de cijfers wel objectief is dan de kritiek. Ik snap zeker de vragen maar de cijfers zijn objectief en ik daag iedereen uit om zelf de cijfers te verzamelen en na te rekenen, het is tenslotte openbare data en reproduceerbaar.

Het ‘waarom’ van deze informatie komt voort uit mijn behoefte om Gouwenaren bewust te maken van hun geweldige recht om te stemmen. Laat die stem dan ook echt het verschil maken. Soms heb ik het vermoeden dat kiezers meer afgaan op mooie beloften of uitstraling van een persoon dan op de resultaten van de afgelopen jaren. Hopelijk geven deze cijfers het juiste inzicht zodat elke stem bewust en onderbouwd gegeven kan worden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie