,

Gouda worstelt met financiële tekorten


De gemeente Gouda staat voor een flinke uitdaging om zowel de financiële effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden, als ook de flinke tekorten in het sociaal domein (Jeugd en WMO), grotendeels als gevolg van overheidsmaatregelen, structureel te moeten ombuigen.

 

De ChristenUnie heeft waardering voor het feit bij de voorstellen vanuit het college behoedzaam is gehandeld en er goed op is gelet dat de gemeente “kleur op de wangen” houdt. 

 

Het college gaat zelfs nog een stap verder:

       Leefbaarheid van de stad mag niet in gevaar komen

       Gouda is en blijft een stad waar mensen prettig kunnen wonen

       Binnen het sociaal domein is de inzet om te kiezen voor maatregelen die de doelstellingen van het langer thuis wonen voor ouderen en psychisch kwetsbareniet schaden en als het gaat om het armoedebeleid – die inwoners zo min mogelijk in hun portemonnee geraakt worden. 

       Ook is gekeken waar onderwijs(huisvesting), sport- en culturele voorzieningen, publieke gezondheid en duurzaamheidstaken zoveel als mogelijk konden worden ontzien.

 

Met deze ambities als uitgangspunt is het toch gelukt om een flink aantal ombuigingen te vinden – door vaak te kiezen voor meer effectiviteit en onderschrijdingen – waardoor de tekorten de komende jaren flink afnemen en er in 2024 zelfs weer een klein overschot is!

 

Oog voor Gouda

 

De ChristenUnie is blij dat de ambitie om tot meer hoger onderwijs te komen in Gouda – onder de vlag van Campus Gouda – overeind is gebleven. Voor jongeren en arbeidsmarkt is dit van groot belang. 

 

Ook laat het college zien dat het werken aan duurzaamheid geen hobby voor liefhebbers is, maar gezien onze verantwoordelijkheid voor de schepping en voor de toekomstige generaties van levensbelang en dat daar ook in geïnvesteerd blijft worden.

 

Pijn

 

Er worden echter ook keuzes gemaakt die pijn doen. Voor onze fractie is dat bijvoorbeeld de bezuiniging op groot onderhoud van het Van IJzerdoornpark en Houtmansplantsoen

Ook vinden we het niet indexeren van subsidies in het sociaal domein spannend omdat dit gevolgen voor het aanbod kan hebben, waardoor vrijwilligersorganisaties minder voor de Gouwenaren kunnen betekenen. 

 

Jeugdhulp

 

Er is een flinke doelstelling om de uitgaven voor de jeugdhulp terug te brengen en dat zal veel vergen. Binnen het stelstel – waarbij verwijzers autonoom zijn en de gemeenten de rekening krijgen – is het van belang om scherp op de bal te zitten om echt in te grijpen daar waar de stijging van jeugdhulp door onjuiste prikkels wordt veroorzaakt. Daarbij zijn we ook afhankelijk van de regiogemeenten in Midden Holland. 

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het college zich blijft inzetten om het gezamenlijk optrekken te continueren, zodat aanbieders en cliënten niet met nog meer afwijkende (lokale) regels en voorwaarden te maken krijgen. 

 

De stijging van de jeugdhulp zien wij ook als een probleem van de gehele samenleving. De toegenomen problematiek in gezinnen en opvoedingssituaties – en de heftigheid daarvan – baart de ChristenUnie echt zorgen. Daar moet geld en aandacht voor blijven. Echter, het lijkt er inmiddels ook op – ook in het onderwijs – dat elke opvoedingsvraag een jeugdhulpvraag is geworden. Niet elk moeilijk gedrag vraagt echter om een diagnose. Daar zijn onze jongeren niet mee geholpen. 


 

OZB

 

We beseffen dat we zonder pijn niet tot het gewenste resultaat komen en daarom steunen we – schoorvoetend – het terugdraaien van de verlaging van de OZB, waardoor we jaarlijks 1 miljoen extra binnen krijgen. Het tarief wordt dan conform het landelijke gemiddelde, al is daar – met alle plannen tot verhoging van de OZB in andere gemeenten – nog weinig van te zeggen. 

De ChristenUnie vindt deze verhoging verdedigbaar gelet op de forse bedragen die we in Gouda vrijmaken voor corona en het daarmee in stand houden van voorzieningen in onze stad. Voor de degenen die het echt niet kunnen dragen is er de kwijtscheldingsregeling. 


We hopen overigens dat het college in staat zal zijn om bij de begroting maatregelen voor te stellen die het effect op de woonlasten door deze verhoging voor de Goudse burgers zal verlichten.


Als fractie zullen we bij de begrotingsbehandeling in november a.s. in ieder geval nadrukkelijk terugkomen op de onderwerpen woonlasten en groot onderhoud parken.

 

Speelplekken

 

Het college wil speelplekken sluiten als er onvoldoende kinderen in een bepaalde buurt wonen. De ChristenUnie (en diverse andere fracties) denken daar genuanceerder over. Laten we ter voorkoming van het sluiten van speelplekken eerst nagaan of het op orde houden van het aantal speelplekken ook kan worden opgelost – mits er draagvlak voor is in buurten – door deze plekken te combineren met bijvoorbeeld buitensport en /of groen. Laten we dus vooral creatief hiernaar kijken. Ook zijn er speelplekken met veel overlast. Wellicht is het soms verstandiger om juist die speelplekken aan te pakken door een andere indeling of te sluiten.

 


Sluitende begroting

 

Met de ombuigingen die het college voorstelt zijn we er nog niet als we ieder jaar een sluitende begroting willen hebben. Wat de ChristenUnie betreft is dat ook niet haalbaar, gezien de middelen die het rijk de gemeenten geeft om hun taken in hete sociaal domein uit te kunnen voeren. Onze fractie heeft het college opgeroepen om in nauw overleg met provincie na te gaan of een sluitende begroting vanaf 2024 is toegestaan. Dus dat betekent dat we een tekort hebben bij de begroting over de jaren 2021-2023.

Tevens hebben we het college opgeroepen – ook middels een breed gesteunde motie – om het tekort bij de jeugd als een claim bij het rijk neer te leggen. Ze moet met voldoende middelen over de brug komen.

 

Het college is nu hard aan de slag om met alle input vanuit de Goudse raad de begroting voor 2021 op te stellen. We zijn benieuwd naar de inhoud daarvan en hopen dat we ondanks de coronacrisis en de tekorten in het sociaal domein voldoende kleur op onze wangen kunnen houden!

 

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

4 antwoorden
 1. Jan Hafkamp
  Jan Hafkamp zegt:

  Politiek is keuzes durven maken. Juist in tijd van schaarste. Daarbij past kritische kijken naar ook o.a. speelplekken, zeker op plekken van overlast en alternatieven in speelplekken. Ook durven ontmantelen en dan niet tegelijkertijd alles onderhouden, zoals wisseling van ondergrond e.d. Ook hier gelet kosten baten en (over)lasten. Win tot win. Hier valt zeker op te besparen. En besef het gaat wel om belastinggeld betaald door de (Goudse)burger. Veel wijsheid en daadkracht toegewenst. Altijd bereid om jullie te voeden met informatie op dit punt.

  Beantwoorden
 2. Unknown
  Unknown zegt:

  Een sluitende begroting in 2024 is toegestaan als er sprake is van structureel evenwicht. De structurele lasten moeten dan zijn gedekt door structurele baten.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie