,

Gouda Schaliegasvrije gemeente!

De winning van schaliegas kent een groot
aantal risico’s voor het milieu, van landschapsaantasting en lekkend methaan,
tot vervuiling van grondwater en ophoping van gifstoffen in de landbouw. Al met
al is schaliegas een sterk vervuilende fossiele brandstof, en als Nederland
ervoor zou kiezen groen licht te geven aan fracking van onze bodem, is het
milieu de zekere verliezer…
De ChristenUnie
Gouda heeft daarom samen met de Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks en de
PvdA een motie ingediend om de gemeente Gouda schaliegasvrij te verklaren. De
Partij van de Dieren was opsteller van deze motie. In de raadsvergadering van
15 oktober 2014 jl. is de motie schaliegasvrij Gouda behandeld en aangenomen
met 28 stemmen voor. Er waren 5 stemmen tegen (CDA/ ½ van de SGP fractie/
Gemeentebelangen Gouda). De gemeente Gouda is dus nu een schaliegasvrije
gemeente.
In deze blog leg
ik uit waarom we deze motie mede hebben ingediend en waarom we dit onderwerp
belangrijk vinden.
Wat is schaliegas?
Op Wikipedia wordt het proces van winning van
schaliegas als volgt beschreven:
Schaliegas is
aardgas dat wordt gewonnen uit schalie. Om dit gesteente te bereiken worden
boringen uitgevoerd die horizontaal worden voortgezet, zodra de steenlaag
bereikt is. Aangezien boringen niet voldoende zijn om het gas te doen
vrijkomen, dient de boorput te worden gestimuleerd. Dit gebeurt door middel van
een techniek die hydraulisch fractureren, fraccen of (Engels)
“fracking” genoemd wordt. Hierbij worden onder hoge druk grote
hoeveelheden water, zand en chemicaliën ingespoten. Door de grote druk breekt
het gesteente. De ontstane scheurtjes worden open gehouden door het ingespoten
zand. Deze mix van water en chemicaliën wordt dan weer opgepompt. Dit
productiewater (produced water) neemt zware metalen en van nature radioactieve
elementen uit de ondergrond op. Dit moet als chemisch afval worden verwerkt.
Een gedeelte van de gebruikte chemicaliën en vloeistoffen blijft echter in het
gesteente achter.

Risico’s winning Schaliegas
In een factsheet van Milieudefensie staan duidelijk de
risico’s benoemd van schaliegaswinning. Hier moet gedacht worden aan vervuiling
van waterbronnen, grootschalig waterverbruik, inbreuk op landschap en natuur,
ongevallen, seismische effecten (aardbevingen) en klimaatverandering. 
De ChristenUnie
is landelijk ook niet overtuigd van de onderzoeksresultaten die in november
2013  door minister Kamp werden gepresenteerd m.b.t. het veilig winnen
schaliegas. ,,Ik vind het opmerkelijk dat Kamp op basis van alleen een
literatuurstudie stelt dat schaliegas veilig is te winnen”, zegt tweede kamerlid Dik-Faber. ,,Een
maatschappelijke kosten en baten analyse ontbreekt. Bovendien gaat het
onderzoek volstrekt voorbij aan de Nederlandse situatie. Logisch dat mensen
zich zorgen maken. Ook gemeenten en waterbedrijven zijn niet overtuigd. De
voorraad schaliegas is zo beperkt, die kan het Groningse gas nooit vervangen.
Ik zie geen rol voor schaliegas in de overgang naar schone energie. We hebben
schaliegas niet nodig dus waarom dan risico’s voor het milieu nemen in
bovendien dichtbevolkt gebied?”
Rol van de
gemeente bij schaliegaswinning
De gemeente
Gouda is bij de winning van schaliegas diegene die een (omgevings-)vergunning
moet verlenen voor bijvoorbeeld het bouwen van de installatie. Wanneer de
winning van schaliegas niet past in het bestemmingsplan, moet de gemeenteraad daarover
ook een besluit nemen. Door in duurzaamheidsvisie en energiebeleid al reeds op
te nemen dat we deze energiewinning niet willen en onderbouwen waarom we dat
niet willen, wordt het lastiger om zonder meer schaliegas te winnen binnen de
gemeentegrenzen van de gemeente Gouda. Met de motie die we hebben
ingediend zal het college zorgdragen dat dit onderwerp een plek krijgt in de
nieuwe duurzaamheidsvisie/ energiebeleid.
Dit is de reden
dat de ChristenUnie Gouda de motie mede heeft ondertekend. Ook al is de kans
klein dat Gouda, gezien de dichte bebouwing binnen de gemeentegrenzen veel
risico’s loopt de eerste gemeente te worden voor proefboringen, is het ook een
belangrijk signaal aan hogere overheden, zoals de provincie en het rijk.
Duurzaamheidsbeleid
in Gouda
De ChristenUnie
heeft naast het steunen van deze motie haar inbreng voor de maatschappelijke
vergroeningsagenda van het college verwoord in de notitie ChristenUnie gaat voor een duurzaam Gouda
Het onderwerp
schaliegas bewijst overigens dat duurzaamheidsbeleid naast een
uitvoeringsagenda essentieel is. We zullen dit als ChristenUnie Gouda actief
inbrengen bij de verdere totstandkoming van de maatschappelijke
vergroeningsagenda van het college. 

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie