,

Eenheid is kracht

In
december 2012 heeft de Provincie (als toezichthouder) een brief gestuurd aan de
gemeenteraad van Gouda in verband met de begroting 2013. In deze brief verzoekt
de toezichthouder de gemeenteraad om voor 1 mei 2013 een reactie te sturen op hun
brief.
De
raad heeft vervolgens aan het college gevraagd om zo’n reactie voor te bereiden
en aldus is geschiedt.Toonzetting


De
toonzetting was echter nogal optimistisch en deed naar de mening van de
ChristenUnie en ook diverse andere fracties geen recht aan de ernst van de
financiële situatie in Gouda.
Gouda
Positief, GBG en Trots wilden de brief radicaal aanpassen en heel duidelijk
aangeven wat de minderheid van de raad vindt van de financiën in Gouda. Deze
invalshoek ging ons veel te ver, temeer daar we juist bij voorkeur een
krachtig, gezamenlijk geluid willen laten horen.
We
hebben toen als fractie besloten om de brief zoveel mogelijk in tact te laten
en alleen daar aanpassingsvoorstellen te doen, waar naar onze mening de
toonzetting echt anders moest.


Amendement


Tijdens
de bespreking van de tekst van de brief merkten we dat er brede sympathie voor
onze aanpassingen was en na de nodige afstemming met verschillende fracties hebben we vervolgens een
amendement opgesteld met de gewenste wijzigingen in de brief.
Op
de besluitvormende raadsvergadering van 24 april werd dit amendement met 25 stemmen voor en
4 tegen aanvaard. Behalve Gouda Positief, Trots en GBG stemden alle andere
partijen voor het amendement. De brief die is verzonden wordt nu gelukkig breed gedragen. 

De partijen die tegen hebben gestemd hebben helaas gemeend er goed aan te doen een eigen reactie naar de provincie te sturen. Ze hebben door deze verdeelde actie naar mijn mening de stad geen dienst bewezen.

Voor
de ChristenUnie was het een mooi resultaat en we zijn blij dat onze constructieve opstelling tot brede steun in de raad heeft geleid.

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

8 antwoorden
 1. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Onderstaand de brief die door de meerderheid van de gemeenteraad is geaccordeerd.

  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
  Postbus 90602
  2509 LP Den Haag

  31 maart 2013

  Reactie op brief: toezichtsregime begroting 2013

  Geachte leden van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ,

  In uw brief van 19 december 2012 aan de raad van de gemeente Gouda heeft u gemeld dat de begroting 2013 voldoet aan de criteria voor repressief toezicht. Deze brief bevat tevens een verzoek aan de raad om een reactie te sturen. Voorliggend document is de invulling daarvan, waarbij we willen opmerken dat er in de gemeenteraad uiteraard verschillende politieke opvattingen leven over het door het college gevoerde beleid.

  Aanpak

  Bewoners, bedrijven en het bestuur van de stad Gouda hebben een gezamenlijk belang om in de stad te blijven investeren, ook in financieel moeilijke tijden. In de huidige situatie is het extra complex om telkens de juiste balans te vinden tussen enerzijds de ambitie om de stad mooier en beter te blijven maken en anderzijds om steeds een financieel solide beleid te voeren, zeker nu in de lopende bestuursperiode al voor circa € 20 miljoen aan bezuinigingen is ingevuld. Ook de problematiek van de zakkende bodem blijft een complicerende factor voor Gouda. Gouda is er desondanks wederom in geslaagd om een meerjarig sluitende programmabegroting 2013-2016 te presenteren. Maar er zijn ook aandachtspunten. Het Goudse bestuur weet waar deze punten liggen en pakt deze op.

  Paragraaf grondbeleid

  In uw brief adviseert u om de grondexploitatie met een hogere periodiciteit te actualiseren.
  De actuele ontwikkelingen ten aanzien van de grondexploitaties worden in Gouda twee keer per jaar met de raad besproken, zowel voorafgaand aan de vaststelling van het MPG in het voorjaar (cijfermatig) als tussentijds in het najaar (weergave van trends). Deze frequentie bestaat al enige tijd en is destijds uitgebreid vanuit de behoefte van de raad aan meer grip op de grondexploitaties, een van de grootste risicoposten. De risico’s rondom de grondexploitaties zijn goed in beeld en Gouda heeft als reactie daarop de afgelopen jaren al geanticipeerd op mogelijke toekomstige tegenvallers. Hiervoor zijn voorzieningen gevormd. Mogelijke verliezen zijn dus al genomen, en zo nodig wordt de voorziening opnieuw bijgesteld. Tegelijkertijd geldt dat de woningbouwplanning goed aansluit bij de regionale woonbehoefte, zoals u ook heeft bevestigd. Er is dus geen aanleiding om de huidige methodiek nu te wijzigen.

  Paragraaf financiering

  U adviseert tevens om kaders te stellen voor de schuldpositie, vanwege de ontwikkeling van het vreemd vermogen in relatie tot het eigen vermogen. Er bestaat echter al een kader voor het beoordelen van de schuldpositie, namelijk het BBV-kader. De gemeente Gouda blijft daarbinnen, immers, de kapitaallasten die voortvloeien uit de huidige leningenportefeuille zijn op te vangen via de reguliere exploitatie. Bovendien wordt de schuldpositie strak gemonitord en daalt deze vanaf 2016.

  Paragraaf weerstandsvermogen

  U verzoekt in uw brief om structurele maatregelen om de weerstandscapaciteit te vergroten. Gouda heeft in de programmabegroting 2013-2016 al een meerjarig herstelplan verwerkt. Vanaf 2014 is er een structurele spaaroptie geïntroduceerd, waarmee elk jaar een bedrag gereserveerd wordt voor toevoeging aan de algemene reserve. Een maatregel die noodzakelijk werd geacht door de Goudse gemeenteraad. Door deze toevoeging enerzijds, maar ook door een daling op termijn van het benodigd weerstandvermogen ten gevolge van het voltooien van lopende projecten anderzijds, zal over een aantal jaren het weerstandsvermogen zich weer meer richting het gewenste niveau ontwikkelen. Vanzelfsprekend blijft de raad voortdurend alert op mogelijkheden om – in aanvulling op dit herstelplan – nog extra toevoegingen aan de algemene reserve te doen, maar die opties zijn zeker in crisistijd schaars.

  Beantwoorden
 2. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Vervolg van de brief:

  WWB

  Als het gaat om de WWB verzoekt u om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen. In de begroting 2013 is al gemeld dat de middelen die Gouda van het Rijk ontvangt voor deze medebewindstaak naar verwachting voor het eerst toereikend zullen zijn. Voor de periode van januari tot en met maart 2013 zijn de lasten voor de WWB in lijn met het beschikbare budget, al laat de huidige ontwikkeling op de arbeidsmarkt het toekomstig beroep op de regeling moeilijk inschatten.
  Ook heeft Gouda recent een positief besluit mogen ontvangen van het ministerie van SZW op de aanvraag voor de IAU 2011. Het Ministerie van SZW heeft in het besluit betreffende de IAU geoordeeld, dat de gemeente Gouda adequaat beleid heeft gevoerd en voldoende maatregelen heeft getroffen om de instroom te beperken en de uitstroom te bevorderen. In het bijzonder door de ontwikkeling van nieuw participatiebeleid en extra maatregelen heeft de gemeente zich volgens het ministerie actief ingezet om de lasten op het inkomensdeel te verlagen en efficiënt om te gaan met het beschikbare participatiebudget.

  Aanhoudende crisis

  Tot slot. De raad in Gouda verwacht dat de effecten van de crisis nog enige tijd doorwerken. Om een financieel solide beleid te kunnen blijven voeren, zijn nieuwe bezuinigingen onvermijdelijk. In de Voorjaarsnota 2014-2017 zullen de gewijzigde kaders worden opgenomen. Het bestuur in Gouda heeft al eerder bewezen naar aanleiding van dit soort ontwikkelingen forse ingrepen niet uit de weg te gaan. Er zijn wederom scherpe keuzes noodzakelijk, uiteraard in combinatie met de wens om de stad perspectief te kunnen blijven bieden.

  Beantwoorden
 3. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Beste Anoniem,

  De brief is gestuurd namens drie fracties en dus slechts een deel van de oppositie.
  Afgezien van de inhoud van die aparte brief, wijs ik in mijn blog op het feit dat ik een verdeelde reactie naar de provincie niet verstandig vind.

  Beantwoorden
 4. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Een verdeelde reactie is juist prima. Gek dat meneer Krins dat niet verstandig vindt, temeer omdat een unanieme reactie vanuit de gehele gemeenteraad nauwelijks denkbaar is. Zou meneer Krins niet begrijpen dat we in een democratie leven en dat er meer is dan enkel de mening van de Christen Unie ?

  Hetgeen meneer Krins niet verstandig vindt, zegt dus helemaal niets over de realiteit.

  Zijn reachtie zegt eigenlijk dat hij zichzelf buiten genoemde realiteit plaatst.

  Objectivus

  Beantwoorden
 5. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Geachte Anoniem,

  We kunnen een dispuut blijven voeren via deze blog, maar het lijkt me beter om een gesprek met elkaar aan te gaan. Als u mij een mailtje stuurt of belt maken we een afspraak.

  Even kort op uw reactie(s):
  Als de provincie aan de raad om een reactie vraagt is het niet verstandig om met meerdere brieven te komen. Dat wordt door hen ook niet op prijs gesteld en het ondermijnt je positie.

  Het is wel degelijk mogelijk om een reactie namens alle fracties te sturen, maar het vraagt aan iedereen de bereidheid om daar aan te willen meewerken. Die bereidheid ontbrak nu bij een aantal fracties.

  Het gaat daarbij niet om de mening van de
  ChristenUnie! De inhoud van de brief wordt gesteund door 9 van de 12 fracties!

  Ik sta 100% in de realiteit, maar uw realiteitsbeleving is blijkbaar anders en dat mag, maar laten we elkaar wel blijven respecteren.

  Beantwoorden
 6. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Dat is waar het om gaat he meneer Krins….uw positie….de positie van de CU…het zijn tot in den treure van die pathetisch kinderlijke machtsspelletjes die u speelt via uw blogs…de CU wordt niet voor niets de schijnheiligheidspartij genoemd. U kunt zich verdedigen wat u wil maar uw blogs gaan er al lang niet meer in als Gods woord in een ouderling….zó doorzichtig !

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie