,

Donkere wolken boven Gouda

Woensdagavond was er een debat over de kaders m.b.t. bezuinigingen met het oog op de begroting die over enkele weken aan de raad zal worden aangeboden.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota (in juni) was nog onvoldoende financiële informatie beschikbaar om als raad kaders te kunnen stellen voor de begroting die op 10 november a.s. vastgesteld moet worden.

Op verzoek van Gouda Positief en GBG was er op deze avond alsnog de gelegenheid om met elkaar in debat te gaan over de kaders en input aan het college te geven voor de begroting 2013-2016.

Opvallend was dat Gouda Positief er vervolgens voor koos om geen inhoudelijke bijdrage te leveren en de college partijen er ook grotendeels voor kozen om geen inhoudelijke bijdrage te leveren.
GoPo is klaar met dit college en wil het liefst verkiezingen, maar de college partijen bleven vaag over hun matte vertoning. Ze houden hun kruid liever droog tot de bespreking van de begroting. Alsof dat dan nog zin heeft, want dan is alles al uitgewerkt en kan je niet of nauwelijks iets veranderen.

Jammer dat ze hiervoor kozen, want het was het enige moment om nog kaders te kunnen meegeven voor de begroting en met alle financiële perikelen is input en creatief meedenken geen luxe.

De ChristenUnie heeft voor een andere opstelling gekozen en heeft 14 punten ingebracht als input voor de begroting.
We hebben hiervoor veel waardering gekregen en we zijn blij met de toezegging van wethouder Hans van den Akker (Financiën), dat bij de begroting een memo zal worden toegevoegd waarin op deze punten zal worden ingegaan.
Overigens hebben we kritiek geuit over de memo van het college als input voor debat. Het bevatte een aantal richtingen, maar gaf nauwelijks inzicht in de voorgenomen keuzes en maatregelen, terwijl we al over een paar weken de begroting ontvangen.

In vogelvlucht zal ik nu de meeste punten weergeven die we hebben ingebracht.
Als u het complete stuk wilt lezen kunt u me daarvoor mailen: theo.krins@gouda.nl

1. Gelden voor Educatiemiddelen – mogelijk terugbetalen van € 850.000

Goede zaak dat wethouder Van den Akker het risico van terugbetaling zal door vertalen bij het 2e ijkmoment, maar daarmee wel extra taakstelling voor de bezuiniging.

2. Wet Werk en Bijstand
 

Afgelopen jaar heeft een tekort geleid tot een aanslag op onze reserves van 4,5 miljoen euro.
De accountant was begin dit jaar helder: bij een voorzienbaar risico moet je een reservering doen.

Ook voor komend jaar is een overschrijding te voorzien. Op welke wijze is het college voornemens dit al dan niet mee te nemen in de begroting voor 2013

3. Spaarambitie

Het weerstandsvermogen is bedenkelijk laag, maar de bezuinigingsopdracht is daarnaast enorm stevig. In hoeverre blijft de spaarambitie (om het weerstandsvermogen te versterken) voor het college overeind?

O

4. Samenwerking met het bedrijfsleven of burgers en crowdfunding (alternatieve financieringsbronnen).
Bij de voorjaarsnota werd aangegeven dat deze gedachte interessant is. Wordt deze mogelijkheid nu serieus opgepakt? We moeten naar onze mening alle mogelijkheden onderzoeken!

5. Wet HOF (Houdbare Overheids Financiën)
De Wet HOF vertaalt de scherpere Europese afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact in nationale wetgeving. Volgens die afspraken dient Nederland het financieringstekort te beperken tot 3 procent van het bruto binnenlands product. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de mede overheden (gemeenten, provincies en waterschappen), want de beheersing van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie-saldo) geldt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid: bij het relevante EMU tekort horen ook de tekorten van de decentrale overheden. Daarom wil de Rijksoverheid, die beboet kan worden als de 3% norm overtreden wordt, grip hebben op deze mede overheden. Indien de lagere overheden hun tekort niet houden onder de af te spreken percentages, wordt er via het Gemeente- en Provinciefonds een boete opgelegd.
De ChristenUnie wil graag weten in hoeverre met deze naderende wetgeving al wordt rekening gehouden bij de komende begroting.

6. Taskforce versterking weerstandsvermogen 

Gelet op forse bezuinigingstaakstelling voor de komende jaren maakt aanblijven van deze Taskforce de komend jaren noodzakelijk

7. Reserves verbonden partijen

De Taskforce heeft geconcludeerd dat de reserves bij de verbonden partijen zich in een zorgwekkend tempo ontwikkelen en dat het risico bestaat dat de partijen (lees: Gouda e.a.) extra zullen moeten gaan bijdragen.

In hoeverre wordt hier beleid op gemaakt (omgaan met verbonden partijen en meer sturing op de financiën) om een mogelijk financieel debacle te voorkomen?

8. Geen enkele post is meer ‘heilig’: wordt ook gekeken naar Armoedebeleid en Veiligheid

Wat is de reden dat college nu afwijkt van haar uitgangspunten?

Vindt het college het acceptabel om wel te bezuinigen op armoede beleid en tegelijkertijd niet tot 25 duurste gemeenten te willen horen….

Veiligheid: de rijkssubsidies zijn voor een deel beëindigd en we zullen alle zeilen bij moeten zetten voor het zoveel mogelijk in stand houden van wat is opgebouwd en daarmee voor een geloofwaardig veiligheidsbeleid.
Waar denkt het college financiële ruimte te kunnen vinden?

9. Europese subsidies

Nu de bezuinigingstaakstelling alleen maar groter wordt, resteert er steeds minder ruimte voor ambities.

Wat wordt nu concreet gedaan om met andere gemeentes in Zuid-Holland gezamenlijk in te zetten op het verkrijgen van Europese subsidies
(zie ook aanbeveling Taskforce)? Zijn er al afspraken gemaakt?

10. Inzet vrijwilligers / WMO 

Het is verleidelijk om een extra inzet van vrijwilligers te gaan vragen, maar laat het college daarbij wel reëel blijven: we moeten waken voor een onrealistisch beroep op de samenleving.

Als hiervoor concrete plannen worden gemaakt, dan verwachten we van het college een helder beleid, met als inzet dat het een positieve uitwerking op de samenleving heeft.

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

5 antwoorden
 1. Suzanne
  Suzanne zegt:

  Goed stuk Theo.
  Ik begrijp alleen niet dat als GoPo en GB dit debat hebben aangevraagd GoPo geen inhoudelijke bijdrage wil inleveren. Als je een debat aanvraagt dan verwacht je op zijn minst dat je jouw inhoudelijke bijdrage daarin aan kan geven. Vind ik erg zwak van GoPo.

  Dan nog even iets wat mij bijzonder verbaasd. Er wordt gesproken over "sparen". Hoe kan de gemeente sparen als ze tekort hebben? Moet je me die truck toch eens uitleggen.

  Beantwoorden
 2. Michel
  Michel zegt:

  Een deel van de bezuinigingen wordt gebruikt om te sparen.

  Er is voor volgend jaar nog geen tekort, want nog geen begroting, maar wel minder inkomsten uit het Rijk. Dat gat moet worden gevuld, en in de begroting komen de voorstellen hoe dat moet gebeuren.

  Beantwoorden
 3. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Beste Suzanne, dank voor je reactie en compliment!
  Sparen is mogelijk als je extra bezuinigt en dan dat deel gebruikt om je vermogenspositie te versterken.

  Beantwoorden
 4. Johan Weeber
  Johan Weeber zegt:

  Hoi Suzanne,
  Ik kan me voorstellen dat je onze bijdrag zwak vond, als je de context van onze aanvraag niet kent. Andere partijen zullen deze context ook niet geven, om ons in deze hoek kunnen plaatsen, lekker makkelijk. Wat voorafging: De voorjaarsnota van het College was dit jaar bijzonder dunnetjes, omdat er nog een aantal onzekerheden vanuit het Rijk op de gemeente afkomen. Hoewel wij er dan voor gekozen zouden hebben om een aantal scenario's door te rekenen en daar je beleid op te baseren, koos de wethouder ervoor uitstel te vragen tot september, als de cijfers vanuit het Rijk wel bekend waren. Wij hebben daar toen mee ingestemd, onder de voorwaarde dat er een kadernota zou liggen, waarover we zouden kunnen debatteren. In deze kadernota zouden wat ons betreft een aantal keuzes voorliggen : gaan we de belastingen verhogen, of gaan we besparen op het apparaat, gaan we instellingen sluiten, of proberen we ze te helpen met zelfraadzaamheidscursussen, weet ik veel. Op basis van het debat hierover zou dan de begroting opgesteld kunnen worden. Echter, wat schetst onze verbazing, toen we de notitie van de wethouder kregen stond daar eigenlijk niet veel anders in dat Gouda een bepaald bedrag extra zou moeten bezuinigen en dat geen enkel onderwerp taboe zou zijn in de komende bezuinigingsronde. Zwaar beneden de maat dus, want daarover kun je niet debatteren. Wij hebben lang geaarzeld of we het debat niet beter zouden kunnen cancellen, ook nog contact met Jan Mans hierover gehad. Uiteindelijk hebben we het debat maar doorgang laten vinden, zodat we de vinger nog eens op de zere plek van het College zouden kunnen leggen. Theo heeft dat heel goed en heel inhoudelijk gedaan, complimenten daarvoor. Wij hebben dit niet meer kunnen opbrengen, omdat wij de vorige jaren allles hebben gedaan om onze creativiteit erin te gooien(alternatieve begroting, kerntaken etc). Is paarlen voor de zwijnen geweest, nu moeten ze het echt zelf maar uitzoeken. We wachten de desastreuze begroting in november maar af, waarover we, zoals Theo zei, niet echt meer wat kunnen zeggen. En dan zien we wel hoe creatief het College is geweest….

  Beantwoorden
 5. Suzanne
  Suzanne zegt:

  Theo, Johan en Michel, dank voor jullie reactie. Begrijpen doe ik het wel maar… verplaats jullie jezelf eens als burger zijnde en dan elke x maar in de media moet lezen dat Gouda moet bezuinigen. Soms met als reden dat het Rijk minder geeft. Maar nooit als reden om te sparen. De burgers van Gouda lezen alleen maar dat Gouda moet bezuinigen en dat daarom de lasten weer omhoog gaan. Nooit is er maar enige reden in de media gezien dat de Gouda wil gaan sparen en dat daarvoor geld op tafel moet komen.Dan is het ook niet gek dat de geluiden vanuit de burgers ontstemd zijn. En ook als het zo zou zijn dat Gouda geen tekort heeft maar toch wil sparen, dan vind ik het ontoelaatbaar dat het sparen verhaald wordt op de burgers. Het grootste deel van de burgers van Gouda kunnen zelf niet eens sparen. Dan zie ik toch liever, zoals door sommigen van jullie al aangegeven, dat er intern maar eens in het ambtelijke apparaat gezocht moet worden wat efficiënter kan en daardoor geld bespaard kan worden. Ik denk als dat goed gedaan wordt er een beerput opengetrokken wordt. Misschien eens een goed idee om een dik vet groot gedrukte kolom in de media te laten plaatsen waarin de Goudse politiek eens kort maar krachig uitlegt waarom het gaat en welke plannen er dan voor het toekomstige spaargeld op stapel liggen.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie