,

De Voedselbank in Gouda is weer open!Op 17 april jl. is weer een memo uitgebracht door het college met informatie over laatste de stand van zaken rondom de Goudse crisisaanpak Corona. Er zijn nu regels opgesteld voor het bezorgen en afhalen van maaltijden door de Goudse horeca.Handhaving


In het algemeen geldt dat de meeste mensen zich vrijwillig houden aan de maatregelen. Die mensen die toch te dicht bij elkaar blijven, worden voor hun eigen gezondheid en die van anderen, aangepakt. De handhavers blijven actief in de stad om ondernemers en inwoners aan te spreken. Er vinden dagelijks, rondes plaats bij winkels, speelplekken, parken en “hangplekken”. Op plekken waar veel drukte was wordt dezelfde dag nog een keer gecontroleerd.


Afgelopen week zijn 33 boetes uitgedeeld (€ 390). In het Paasweekend zijn de parkeerplaatsen bij de Goudse Hout afgezet. Enkele dijkwegen rond Gouda zijn tijdelijk afgesloten vanwege recreatieve drukte. 


Verder zijn er vanwege het mooie weer toch redelijk wat mensen op straat geweest. Het aantal boetes was op Eerste en Tweede Paasdag respectievelijk 9 en 8 stuks. Dus wat hoger dan gemiddeld. We zagen een toename in het aantal mensen in een auto op de parkeerplaatsen. Hierop is extra gehandhaafd en nu zien we weer een afname. 
De dinsdag na de Pasen was extreem rustig.
Gedurende het weekend van 18 en 19 april zijn de parkeerplaatsen bij de Goudse Hout weer afgezet. Vanuit de aanpak van de Paasdagen zijn kleine verbeterpunten voor wat betreft bebording aangegeven. Deze worden meegenomen voor de weekenden rondom Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren.


Werkzaamheden in buitenruimte


Vooralsnog blijven werkzaamheden aan wegen en bijvoorbeeld groenbeheer zoveel als mogelijk doorgaan met in acht name van alle veiligheidsmaatregelen.


Dienstverlening en gemeentelijke processen


Geen bijzonderheden te melden ten opzichte van het vorige raadsmemo.


Onderwijs en kinderopvang


Kinderen in een kwetsbare situatie
Naast de opvang van kinderen van ouders met een vitaal beroep, vindt er inzet plaats voor de opvang van kinderen die in kwetsbare posities verkeren (omdat ze bv. met hun ouder(s) in de maatschappelijke opvang zitten of wegens een onveilige leefsituatie bekend zijn bij het sociaal team en de jeugdbescherming). Een deel van deze kinderen wordt inmiddels opgevangen. 


Gemeente, scholen/BSO’s en andere partners zetten zich hiergezamenlijk voor in. Het aantal kwetsbare kinderen in de opvang zal de aankomende periode naar verwachting gaan toenemen. Knelpunten die hierbij ontstaan, worden zoveel mogelijk in goed overleg weggenomen. 


Een van de uitdagingen is ouders en kinderen te motiveren om daadwerkelijk van het aanbod gebruik te maken. Hierover is afstemming tussen sociaal team, jeugdbescherming en Leerplicht/RMC. Vanuit Leerplicht en RMC worden dagelijks thuisbezoeken afgelegd om zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Tevens is er persoonsgerichte aandacht voor een grote groep oud-VSV’ers in de brede regio en niveau 1-jongeren in het mbo. 


Daarnaast wordt momenteel in afstemming met scholen en kinderopvang invulling gegeven aan de opvang in de periode van de meivakantie. Scholen bereiden zich ‘achter de schermen’ voor op een mogelijke, wellicht geleidelijke, heropening van scholen op termijn. 

Volksgezondheid, jeugdzorg en Wmo


Voedselbank
De Voedselbank is sinds deze week weer open. Door aanpassingen in de werkwijze kunnen zowel vrijwilligers als klanten voldoende afstand betrachten. Klanten zijn per brief geïnformeerd over dag (donderdag of vrijdag) en het tijdslot (van een uur) dat zij hun pakket kunnen afhalen. Deze werkwijze is door de Voedselbank bekend gemaakt via de sociale media en gemeld bij hulpverlenende instanties. Nieuwe klanten kunnen door verwijzers op de gebruikelijke wijze worden aangemeld. Met deze werkwijze is continuïteit van de ondersteuning van de Voedselbank gerealiseerd.


Maatschappelijke opvang
De opvang in het Best Western hotel van mensen die normaal gebruik maken van de nachtopvang bij Het Kompas van het Leger des Heils, verloopt goed. Ook een aantal mensen die hier nog geen gebruik van maakte, is inmiddels in beeld en benaderd met als doel om ook gebruik te maken van deze opvangmogelijkheid.
Er hebben zich helaas twee incidenten voorgedaan, een poging tot diefstal en een deelnemer is geschorst wegens roken op de kamer. Deze deelnemer verblijft nu in de nachtopvang aan de IJssellaan. Desondanks heeft het hotel ook een vergaderzaal en de binnenplaats opengesteld voor gebruik zodat de mensen lichte recreatieve activiteiten kunnen doen.


Gedeelde zorg
Vanaf 23 maart is er wekelijks een virtueel overleg geweest m.b.t. de corona-crisis met de samenwerkingspartners van het bestuurlijk overleg Gedeelde Zorg. Dit zijn Zorgpartners MH, Groene Hart Ziekenhuis, Vierstroom zorg thuis, Mediis, en Transmuraal netwerk. Behalve deze partners is GGZ Rivierduinen gesprekspartner en is de coöperatie sociaal team ook de eerste twee keer aangesloten geweest op het overleg. Het overleg is bedoeld om te horen wat er speelt en waar behoefte aan is. De sfeer in het overleg is constructief. Zo is er in de eerste twee overleggen gesproken over de toename van besmette patiënten in het ziekenhuis, op de IC, in de verpleeghuizen en thuis met (wijk)verpleging. Er werden adequaat maatregelen genomen om besmette patiënten te isoleren en om te zorgen dat er genoeg bedden beschikbaar zijn in het ziekenhuis. Er is meermaals gesproken over het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen.


De meeste samenwerkingspartners (behalve de gemeente/sociaal team en GGZ Rivierduinen) zitten ook in een dagelijks ketenoverleg Corona regio Midden-Holland. Ook Zorgbrug is hierbij aangesloten. Met vereende krachten hebben zij per 6 april het transferpunt voor de regio geopend waarin drie dingen samenkomen: 
1. de in- en uitstroom naar zorghotels/tijdelijk verblijf voor zowel cliënten met Corona als zonder Corona. 
2. Een speciaal team (wijk)verpleging van Vierstroom voor Corona-patiënten in nauwe afstemming met andere thuiszorgaanbieders. Het is belangrijk om de zorg voor Corona patiënten en niet-Corona patiënten zoveel mogelijk gescheiden te houden. 
3. De mogelijkheid voor aanvragen van testen in de thuissituatie (alleen via de huisarts).

Foto: ReutersTestbeleid
De testcapaciteit is verhoogd en hiermee wordt prioriteit gegeven aan het testen van zorgmedewerkers, zodat zij zoveel mogelijk kunnen blijven werken. Het gaat om de volgende sectoren:

 • –  Gehandicaptenzorg
 • –  Woonzorgcentra
 • –  Wijkverpleging
 • –  Jeugdzorg
 • –  GGZ
 • –  Verpleegkundigen

GGD HM benadrukt dat er altijd een intake vooraf plaatsvindt en of er daadwerkelijk getest gaat worden hangt met diverse factoren samen. Dit verschilt dus per persoon. De testcapaciteit is weliswaar opgehoogd, maar het is nog steeds nodig een goede afweging te maken.
Testen van cliënten in beschermd wonen en de opvang gaat via de huisarts.Beschermingsmiddelen
De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn schaars, landelijk en dus ook regionaal. Hiervoor is landelijk en regionaal een verdelingssystematiek voor opgesteld. De verdeling van de middelen gaat via een centraal meldpunt. De organisaties wordt gevraagd goed te kijken op de site van het RIVM of zij echt beschermingsmiddelen nodig hebben bij de handelingen die zij uitvoeren aangezien er nog steeds een tekort is van deze middelen.


Uitvaartzorg: mogelijkheden islamitisch begraven
Het islamitisch begraven is bij Yarden/de IJsselhof in beperkte mate mogelijk. Op de natuurbegraafplaats worden graven niet voor onbepaalde tijd uitgegeven, het grafrecht met bepaalde tijd kan wel steeds verlengd worden. Bij wijze van maatwerk wordt er op dit moment sporadisch islamitisch begraven bij Yarden/de IJsselhof. Er is bij de Yarden/de IJsselhof geen ruimte voor een apart gedeelte voor islamitische graven. Het thema speelt landelijk. Er zijn in het land en ook in de randstad inmiddels flink wat mogelijkheden om volgens alle vereisten van islamitisch begraven te werken. Daarnaast wordt er binnenkort een grote locatie geopend door Yarden op 30 minuten van Gouda waar dit ook mogelijk wordt. Bij deze locatie is permanent grafrust (voor ieder die dit wil) wel mogelijk.

Ondernemers en zelfstandig ondernemers


Zelfstandig ondernemers
In samenspraak met de VNG en Divosa is door het Rijk een regeling uitgewerkt voor financiële steun aan zelfstandig ondernemers. De inhoud van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is op 27 maart 2020 bekend gemaakt. 


Ondernemers, waaronder zzp’ers, kunnen al sinds vrijdag 3 april 2020 hiervan gebruik maken. De uitvoering van deze regeling had de gemeente Gouda belegd bij RBZ Rotterdam. Op 7 april is besloten dat de gemeente Gouda zelf de Tozo-aanvragen gaat afhandelen. Dit gezien de enorme toestroom van aanvragen bij het RBZ. De gemeente Gouda neemt de reeds bij het RBZ ingediende aanvragen over. En sinds 9 april kunnen nieuwe aanvragen bij de gemeente Gouda worden ingediend. Er is aandacht besteed aan de communicatie richting ondernemers over het veranderde loket voor ToZo aanvragen. Woensdagochtend 14 april had de gemeente via het eigen loket meer dan 100 digitale aanvragen ontvangen. De gemeente zet alles in het werk om alle Goudse ondernemers binnen de afgesproken 4 weken te helpen. Sinds woensdagavond 25 maart 2020 is ook de gemeentelijke voorschotregeling in de lucht voor zelfstandig ondernemers in acute geldnood. Deze ondernemers ontvangen binnen een week noodsteun. Dit is inmiddels 67 keer gebeurd.


Horeca: Bezorgen en afhalen in coronatijd, wat kan en mag?
Sinds 15 maart zijn alle horecabedrijven gesloten op last van de overheid. Enkel afhalen of bezorgen is nog toegestaan. Er zijn wat vragen binnengekomen over het bezorgen van met name bier of wijn bij het eten. De gemeente Gouda heeft de horecabedrijven een mail gestuurd om ze te wijzen op de regels.


Afhalen
Het (laten) afhalen van maaltijden, etenswaren en alcoholvrije dranken is mogelijk. Daarbij mag in de zitgelegenheid niets geconsumeerd worden, ook geen blikje fris. In de zaak moeten de klanten onderling tenminste 1,5 meter afstand houden en betalingen zoveel mogelijk via pin. De klant moet zijn bestelling elders (bij voorkeur thuis) consumeren. Dit geldt ook voor een ijssalon, cafetaria en pizzeria. Alles moet er op gericht zijn de duur van het verblijf in de horecazaak zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen, bijvoorbeeld door vooraf te laten bestellen en een afgifteloket in te richten.Bezorgen alcoholhoudende dranken?
De Drank- en Horecawet blijft – ondanks alle maatregelen met betrekking tot het coronavirus – ‘gewoon’ van kracht. Een horecabedrijf mag enkel alcoholhoudende drank verstrekken aan iemand die plaats neemt in het restaurant of op het terras. Onder de huidige maatregelen mag dit dus niet.

De verkoop van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse (bijvoorbeeld thuis) is enkel toegestaan vanuit het slijtersbedrijf. Zwak-alcoholhoudende dranken mogen verkocht worden vanuit levensmiddelenwinkels of vanuit een webshop. Bij een webshop moet de levering plaatsvinden vanuit een afgesloten ruimte waar geen klanten komen en moet de leeftijd van de koper gecontroleerd worden bij aflevering.
Het bezorgen van zwak-alcoholhoudende drank op bestelling is toegestaan mits dat niet vanuit een horecalokaliteit en/of terras gebeurt, maar vanuit een niet voor publiek toegankelijke besloten ruimte plaatsvindt.
Wat betekent dit in de praktijk?

 • Bij het afhalen van maaltijden mogen geen zwak-alcoholische dranken zoals een fles wijn of bier
  verkocht worden.
 • Het bezorgen van maaltijden en zwak-alcoholische dranken op bestelling is wel toegestaan.
 • Let wel: dit geldt alleen voor zwak-alcoholhoudende dranken! Het afleveren van sterke drank op bestelling is enkel toegestaan voor een webshop verbonden aan een slijtersbedrijf en de reguliere slijterij.Tijdelijk
Hoewel niemand weet hoe lang de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus nog van kracht zijn, gaan we er vanuit dat dit een tijdelijke situatie is.


Parkeren
Om flexibele bevoorrading van de detailhandel en bezorgen door restaurants te faciliteren zijn de tijden waarop de zakpalen omlaag staan, vanaf het begin van de Coronacrisis aangepast. Op verzoek van ondernemers zijn deze tijden deze week nog verder uitgebreid.


Wel krijgt de gemeente klachten van inwoners over het parkeren van voertuigen, zoals auto’s, scooters en fietsen voor het bezorgen of afhalen van eten. Natuurlijk zijn de in het algemeen geldende verkeersregels van toepassing.


Mocht blijken dat horeca ondernemers echt tegen onoverkomelijke parkeerproblemen aanlopen voor het kunnen bevoorraden van de auto om eten te kunnen bezorgen, dan kunnen ze hiertoe een gemotiveerd verzoek indienen bij de gemeente.

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

3 antwoorden
 1. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Mooie mail, met veel wetenswaardigheden.
  Uit heel deze toestand kunnen we goed zien
  dat het roer om moet. b.v. beschermingsmiddelen
  in Belgie en Duitsland verplicht mondkapjes dragen
  hier behoeft dat niet. Heel vreemd, en wat zijn we
  als westerse landen stom geweest, om veel dingen
  in China/Hongkong, India te laten produceren nu zie je de
  gevolgen. Het tweede probleem zit er aan te komen
  Medicijnen te kort.

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Volgens de VN worden de mensenrechten bedreigd door de corona-crisis.
  Vraagje: hebben autochtonen ook mensenrechten of alleen maar plichten?
  Ik begrijp de VN wel en ook de dramatiek van de situatie. Maar ik vind de analyse van de VN wel eenzijdig.

  Natuurlijk horen we bij de welvarende landen en is mededogen met de minderbedeelden zeker op zijn plaats, maar zouden wij, onze (groot-) ouders ook inspanningen hebben gepleegd om dit allemaal op te kunnen bouwen wat we hier hebben?

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie