Woningcorporaties

De ChristenUnie wil dat de gemeente Gouda woningcorporaties de ruimte geeft om innovatief, vraaggericht en toekomstbestendig te kunnen bouwen. Woningcorporaties dragen bij aan de Woonvisie en maken prestatieafspraken.
Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende sociale huurwoningen. Woningcorporaties spelen ook een rol op de koopmarkt. De ChristenUnie zet in op toename van ‘sociale koop’. Het is goed dat er steeds meer goedkope koopwoningen komen, waarbij woningcorporaties medeverantwoordelijk blijven voor het beheer en de woningen uiteindelijk ook weer terugkopen. Dit helpt de kloof tussen huren en kopen te dichten.
Woningcorporaties hebben een blijvende taak ten aanzien van de leefbaarheid, op het niveau van de buurt en de wijk. Daarbij organiseren corporaties het leefbaarheidsbeleid niet alleen voor, maar vooral mét de inwoners van Gouda.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

De gemeente besteedt in de prestatiecontracten met de woningcorporaties aandacht aan de beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen, de leefbaarheid in wijken en de volledige verduurzaming van de woningvoorraad en de sociale koopsector.

Er komt een gezamenlijk plan voor het verbeteren van de energiehuishouding van woningen.

De ChristenUnie zet in op meer betaalbare koopwoningen, om de kloof tussen huur en koop te dichten.

De gemeente Gouda probeert samen met de woningcorporaties voldoende nieuwe sociale huurwoningen te ontwikkelen, zodat vraag en aanbod beter op elkaar zijn afgestemd.

Woningcorporaties realiseren betaalbare huur- en koopwoningen voor alle doelgroepen. Financiering kan deels geregeld worden via een huisvestingsfonds.