Wonen

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. Helaas zijn er veel te weinig huizen beschikbaar. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, de huizenprijzen zijn enorm gestegen en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot.
De ChristenUnie wil dat Gouda een plan maakt om te zorgen voor goede woningen voor iedereen. De gemeente moet daarom goed weten wat de inwoners willen en nodig hebben. Er moeten voldoende passende huurwoningen zijn en er moet ruimte zijn voor nieuwbouw.
De ChristenUnie knokt voor de kansen van starters en jonge gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen, voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen. In Gouda moeten meer mogelijkheden komen om door te stromen naar passende woonruimte. Hiervoor moeten nog meer betaalbare en levensloopbestendige (huur)woningen gebouwd worden, maar zullen ook andere creatieve oplossingen nodig zijn, zoals een volkshuisvestingsfonds.
Gouda moet niet alleen veel huizen bouwen, maar ook zorgen voor goede kwaliteit van de hele omgeving. Een bouwproject moet passen in de buurt. Voordat een projectontwikkelaar begint, moet er een plan liggen met eisen voor het gebied. Dit noemen we een beeldkwaliteitsplan. Zo regelen we vooraf wat nodig, gewild en verantwoord is.
De ChristenUnie wil dat Gouda een verhuurvergunning invoert. Hiermee kunnen huisjesmelkers, malafide verhuurders en bemiddelingsbureaus effectief worden bestreden en vooral studenten en arbeidsmigranten beter worden beschermd tegen wanpraktijken. Daarnaast voeren we in Gouda de opkoopbescherming van bestaande betaalbare koopwoningen snel in, ter bescherming tegen buy-to-let. De koper wordt verplicht te gaan wonen in de woning die hij koopt, niet alleen bij nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw. Daarmee reguleert de gemeente meteen ook de toeristische verhuur beter.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Het woonbeleid van Gouda moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én toekomstige ontwikkelingen. De ChristenUnie wil daarin samenwerken met de buurgemeentes.

Naast woningcorporaties krijgen ook maatschappelijke organisaties en marktpartijen een belangrijke rol in het op te stellen en uitvoeren van woonbeleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sociale teams, wijkraden en huurdersverenigingen.

In de Woonvisie moet aandacht zijn voor passende huisvesting voor alle inwoners van Gouda. Er is een concreet uitvoeringsplan nodig om voor iedere doelgroep woonruimte te ontwikkelen. Dit kan door woningen te reserveren voor starters, senioren en andere doelgroepen.

De ChristenUnie wil lege kantoren verbouwen naar woningen. Ze moeten wel bij woongebieden aansluiten, want we willen geen woningen midden op bedrijventerreinen.

De ChristenUnie zet in op het verminderen van de leegstand op bedrijventerreinen onder andere door voortzetting van de versnellingskamer Goudse Poort.

In Gouda komt er ruimte voor de bouw van Tiny Houses, bijvoorbeeld in Westergouwe of op GOUDasfalt.

Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen.

De ChristenUnie is voor een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw (zodat huizen niet opgekocht worden door huisjesmelkers).

Bescherm huurders en particuliere kopers beter. De ChristenUnie wil dat Gouda een verhuurvergunning en opkoopbescherming invoert.

Gouda zet zich in om starters ruimte te geven op de woningmarkt. Dat kan met startersleningen, Duokoop en koopgarant. In Gouda onderzoeken we de mogelijkheden voor ‘duo-wonen’, waarbij jongeren en senioren een woning delen.