Een veilige samenleving

Veiligheid is voor de ChristenUnie een topprioriteit. Wanneer je slachtoffer wordt van bijvoorbeeld een inbraak heeft dat grote impact. Het is primair de taak van de overheid om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Tegelijkertijd zijn burgers de ogen en de oren van de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat het veiligheidsbeleid is gebaseerd op onderzoek en ervaringen in de verschillende buurten. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van Buurt Bestuurt.
Veiligheid gaat over meer dan alleen het beschermd worden tegen geweld. Een schone en nette buurt zorgt bij veel inwoners al voor een veel veiliger indruk dan wanneer een buurt of straat er verwaarloosd uitziet.
Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan. Dit vraagt om een herstelgerichte aanpak van daders.
Het aantal inbraken in Gouda is de afgelopen periode fors afgenomen. Dit neemt niet weg dat iedere inbraak er een teveel is en de impact van een inbraak groot is. De ChristenUnie wil daarom blijven inzetten op het voorkomen van inbraken en de opsporing van inbrekers.

In Gouda hebben we geregeld te maken met autobranden. Ook daarbij geldt dat de impact groot is, terwijl de pakkans helaas laag is. De ChristenUnie vindt het belangrijk om capaciteit te blijven vrijmaken om dit soort misdrijven op te lossen en daders te pakken, desnoods met inzet van (mobiele) camera’s.

Steeds meer mensen worden het slachtoffer van cybercrime, bijvoorbeeld door oplichting via WhatsApp. De ChristenUnie vindt het belangrijk om in te zetten op bewustwording en preventie van cybercrime bijvoorbeeld door voorlichting over digi-veiligheid op scholen en aan ouders, zodat kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media. Ook voorlichting aan ouderen vinden wij erg belangrijk aangezien zij vaak minder digitaal vaardig zijn er daarmee meer risico lopen om slachtoffer te worden van cybercrime.
Op sociale media kan het er heftig aan toe gaan. Er is geregeld sprake van cyber pesten en zelfs van doodsbedreigingen. De ChristenUnie vindt het niet normaal dat mensen ‘los’ gaan op internet en bijvoorbeeld hulpverleners en politici bedreigen of oproepen tot rellen. Het gevaar bestaat dat mensen de daad bij het woord voegen. Wij willen daarom dat er hard wordt ingegrepen, bijvoorbeeld door – voor zover juridisch toelaatbaar – gebruik te maken van digitale gebiedsverboden.

Voor jongeren tussen de 16 en 27 die zich veelvuldig schuldig maken aan strafbare feiten hebben we in Gouda een zogeheten top X aanpak. Deze jongeren worden extra in de gaten gehouden. Met een mix van repressie en zorg wordt ernaar gestreefd om hen op het rechte pad te houden. De resultaten van deze aanpak zijn vooralsnog positief, reden waarom de ChristenUnie inzet op continuering.

Verder vindt de ChristenUnie het belangrijk om verder te kijken dan de individuele dader en in te zetten op een familieaanpak om zo te voorkomen dat bijvoorbeeld jongere broertjes en zusjes ook op het criminele pad raken.

Wij zijn voorstander van de inzet van (flexibele) camera’s op hotspots, mits beperkt (proportioneel) en met oog voor privacy. Verder is het belangrijk om de inzet relgelmatig te evalueren.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?


Veiligheidsbeleid is gebaseerd op onderzoek en ervaringen in de verschillende buurten met inzet van bijv Buurt Bestuurt.

De ChristenUnie wil zich er dan ook voor inzetten dat de openbare ruimte in Gouda er netjes en verzorgd uitziet.

De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders.

Blijvende capaciteit vrijmaken voor woning inbraken en autobranden, desnoods met inzet van (mobiele) camera’s.

Bewustwording en preventie van cybercrime door voorlichting over digi-veiligheid op scholen en voorlichting aan ouderen. Continueren van de Top X aanpak en inzetten op familie-aanpak.