Prostitutie

Prostitutie is geen gewoon beroep. Prostitutie is ongelijkwaardig, er is bijna altijd sprake van machtsongelijkheid, economische ongelijkheid en genderongelijkheid. Daarom is de ChristenUnie tegen prostitutie.
Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende werkelijkheid achter de schone schijn.
Met de verschuiving van prostitutie van de clubs en bordelen naar het thuiswerken/via internetdiensten aanbieden, neemt de onzichtbaarheid van de prostitutiebranche toe en daarmee ook het risico op misstanden. De coronacrisis heeft deze ontwikkeling versterkt.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Prostituees die willen uitstappen worden niet op dezelfde locatie opgevangen als prostituees die nog actief zijn, om de kans te verkleinen dat uitgestapte prostituees weer aan de slag gaan.

Gouda zet zich in de regio ook in voor eerlijke financiering van organisaties die uitstapprogramma’s aanbieden waarbij organisaties die positief staan ten opzichte van prostitutie niet langer worden bevoordeeld.

Prostitutiecontrole en controle door de GGD vindt structureel plaats, ook om prostituees te kunnen benaderen om hen te bewegen met behulp van een uitstapprogramma, het werk in de prostitutie achter zich te laten.

Naast uitstapprogramma’s wil de ChristenUnie ook investeren in hulpverlening aan prostituees in het algemeen door het actief benaderen van (illegale) prostituees met een aanbod voor (schuld) hulpverlening. Doel is daarbij om prostituees weerbaarder te maken en (financiële) kwetsbaarheid te verminderen.

De ChristenUnie is voor een uitsterfbeleid voor bestaande seksinrichtingen en het voorkomen van de vestiging van nieuwe.

De gemeente Gouda zorgt voor een veilige opvang voor slachtoffers van loverboys, pooiers en mensenhandelaren.

Voor exploitanten moet ondernemen in de prostitutiesector zo moeilijk mogelijk gemaakt worden. Daarvoor komt er een one-strike-you’re-out-beleid. Na de ‘out’ wordt een pand herbestemd door de raad.

Onder jongeren speelt sexting en grooming een steeds grotere rol. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouders en scholen samen optrekken als het gaat om voorlichting en hulpverlening.

Wijkteams/professionals volgen een training om loverboysituaties en gevallen van mensenhandel (thuisprostitutie) in de wijk te herkennen en maken afspraken met de politie over handhaving, melding en begeleiding.

In het prostitutiebeleid van Gouda richten we ons op:

  • Analyse van huidige lokale situatie binnen de gemeente
  • Regulering vergunde seksbranche
  • Hulpverlening en positie van sekswerker
  • Toezicht en handhaving
  • Aanpak van misstanden
  • De mogelijkheid van het inrichten van een zgn. Overweeghuis voor vrouwen die overwegen uit de prostitutie te stappen.