Parkeren

De ChristenUnie wil dat er een visie wordt ontwikkeld voor parkeren. Daarbij moet gekeken worden naar voldoende parkeerplaatsen bij nieuwbouw, maar ook naar logische parkeerplaatsen rond de binnenstad. Omdat er steeds meer elektrische auto’s zijn, zullen op steeds meer plaatsen oplaadpunten nodig zijn. Voor deze oplaadpunten komen steeds nieuwe technische mogelijkheden. De ChristenUnie wil dat er een visie komt voor voldoende oplaadpunten, die steeds wordt geactualiseerd.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Parkeernormen rond het station en spoorzone kunnen laag zijn, maar parkeernormen in de rest van de stad worden niet verlaagd. Dit kan alleen lager worden vastgesteld met een goede motivatie en goede participatie in de buurt dat leidt tot voldoende draagvlak voor die maatregelen.

De gemeente ontwikkelt een visie hoe tot voldoende oplaadpunten wordt gekomen voor de verdere toename van elektrische auto’s. Een evaluatie van de samenwerking met de huidige bedrijven maakt hier onderdeel vanuit.

Het aantal laadpalen wordt uitgebreid en volgt de groei van het aantal elektrische auto’s, door bijvoorbeeld toevoegen van laadpunten aan lantaarnpalen, toestaan van EV-kabelgoottegels of een stoeptegel voorzien van een laadpunt, waarbij ook ‘goedkope’ stroom vanuit huis gebruikt kan worden. Daarbij wordt gekeken of een parkeerplaats nog wel gereserveerd moet zijn voor het opladen van voertuigen.

De ChristenUnie is een voorstander dat bij nieuwbouw in de binnenstad dan wel toevoeging van woningen, een afdracht wordt gedaan in een parkeerfonds voor investeringen en toevoegen van parkeerplaatsen rond de binnenstad.

Wij pleiten voor de Vehicle-to-Grid technologie zodat elektrische auto’s als buffer kunnen dienen in het elektriciteitsnetwerk.

Voor de binnenstad wordt een parkeerstrategie opgesteld voor toekomstig parkeerbeleid; hierbij wordt gekeken naar behoefte van de binnenstadbewoners, maar ook naar de wijken eromheen. De stationsgarage die de gemeente Gouda in bezit heeft, wordt niet afgestoten zolang deze winstgevend is. De opbrengsten worden ingezet voor parkeeroplossingen rondom de binnenstad.

Invoeren van betaald parkeren in woonwijken gebeurt pas na zorgvuldige afstemming met de inwoners. Draagvlak is van belang bij het maken van een dergelijke keuze.

De ChristenUnie wil een onderzoek naar de mogelijkheden voor goede parkeervoorzieningen aan de rand van de stad, gekoppeld aan frequent openbaar vervoer, bijvoorbeeld vanaf de GoStores naar de binnenstad.