Ouderen

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het functioneren van de samenleving zoals die nu is. Ouderen verdienen aandacht en steun, juist in deze tijd. Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg te vinden, zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of netwerken. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico en isolatie kan op de loer liggen. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

In overleg met de wijk, diaconieën en vrijwilligersinitiatieven en de sociale teams wordt gekeken hoe voorzieningen met een sociale functie open kunnen blijven, bijvoorbeeld door zelfbeheer.
Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid.
De ChristenUnie wil dat ouderen ouder dan 75 jaar (zoals nu reeds gebeurt) indien wenselijk een bezoek kunnen krijgen door vrijwilligers die in nauwe afstemming staan met de gemeente.
Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag een bespreekbaar onderwerp, zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van deskundigheid van kerken of andere religieuze organisaties.
Gouda werkt verder aan dementievriendelijke gemeente door relevante medewerkers een gerichte training aan te bieden, dementie in de samenleving bespreekbaar te maken en de juiste zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Binnen de samenwerking in “Gedeelde Zorg” (met huisartsen, ziekenhuis en wijkverpleging) maakt de gemeente gerichte plannen voor de organisatie van ouderenzorg, waar mogelijk wijkgebonden. De keuzemogelijkheid voor identiteitsgebonden zorg blijft gewaarborgd.

Resultaten