Onderwijs

De ChristenUnie is er trots op dat we in Gouda een breed onderwijsaanbod hebben. Recent is het aanbod nog verder verbreed door het via Campus Gouda aanbieden van hbo-modules voor de zorg (Haagse Hogeschool). Daarnaast is er ook een mooie samenwerking ontstaan tussen het Hoornbeeck College, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Driestar Hogeschool waarbij hbo-onderwijs in de vorm van associate degrees wordt gegeven in Gouda. De betrokkenheid van het Mbo Rijnland is daarbij ook van belang. Wat de ChristenUnie betreft blijven we ons ook de komende periode inzetten voor uitbreiding van het hbo-onderwijs in Gouda.

Scholen met een regiofunctie moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, zodat leerlingen op een veilige en duurzame manier hun school kunnen bereiken.

De ChristenUnie juicht maatschappelijke initiatieven door leerlingen toe. In het kader van maatschappelijke stages kunnen leerlingen leren om er te zijn voor anderen en dienstbaar te zijn voor de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld door activiteiten zoals het bezoeken van mensen die eenzaam zijn, het helpen van mensen met boodschappen doen, het organiseren van een kerstdiner voor de buurt, het geven van huiswerkbegeleiding aan kinderen met een (taal)achterstand of het in de buurt opruimen van afval.

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij geven uitvoering aan het bieden van inclusief onderwijs aan alle kinderen. Het is daarbij belangrijk dat het onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd zijn en dat gezamenlijk datgene georganiseerd wordt wat voor leerlingen nodig is om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het belang van de individuele leerling staat daarbij centraal.
Scholen delen zoveel mogelijk kennis om elkaar verder te helpen en zorg voor leerlingen te optimaliseren.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Inzet op uitbreiding van het hbo-onderwijs in Gouda.

Bevorderen maatschappelijke-stages voor middelbare scholieren en mbo- en hbo-studenten.

Voor het versterken van preventie en vroegsignalering werkt de gemeente zoveel mogelijk samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.

In het geval er sprake is van (taal)achterstanden wijzen consultatiebureaus ouders actief op de mogelijkheden van Vroeg- en voorschoolse voorzieningen.

Het is belangrijk dat ouders van deze voorzieningen gebruik maken en dat, als zij daar de middelen niet voor hebben, deelname door de gemeente wordt bekostigd.

In Gouda krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving. De ChristenUnie wil adequate ondersteuning voor leerlingen die uit dreigen te vallen.

De gemeente stimuleert dat er op iedere basisschool binnen een klas of groep, leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag onderwijs kunnen volgen. Het is vaak goed voor alle leerlingen in een klas als er ruimte is voor kwetsbare kinderen. Hierdoor leren kinderen om te zien naar elkaar. Er is voor die klassen dan wel extra ondersteuning nodig.

Elke leerling moet onderwijs kunnen krijgen dat past bij zijn/haar ontwikkeling, daarom passend onderwijs voor elk kind.

Het voorkomen van pesten.

Het versterken van gelijke kansen voor iedereen, mede gezien de impact van de coronacrisis.

Bevorderen van samenwerking tussen scholen, scholen moeten niet primair elkaars concurrent zijn maar kennis delen en elkaar verder helpen.

Rondom het bieden van passend onderwijs moeten scholen hun krachten bundelen en met elkaar samenwerken waardoor zij initiatieven kunnen ontplooien en leraren in kunnen zetten die echt expert zijn op het desbetreffende gebied.

De scholen in Gouda moeten in staat gesteld worden hun pedagogisch klimaat zo vorm te geven dat kinderen en jongeren niet uitvallen. Daar waar dat toch dreigt, moet er een goede verbinding zijn tussen scholen, jeugdzorg en gemeente.

Goede aansluiting tussen (MBO-) onderwijs en bedrijfsleven.