Jeugdhulp

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk om de jeugdhulp te organiseren, met jeugdzorgaanbieders. In Gouda zijn daarvoor veel stappen gezet, maar vanuit de rijksoverheid zijn voldoende middelen nodig. Ook is een integrale blik nodig op de achtergrond van de problemen van kinderen en jongeren die zich melden bij de jeugdhulp.
We zien een maatschappelijke ontwikkeling waarbij ouders en onderwijs steeds vaker een beroep doen op jeugdhulp. Het lijkt lastiger om te accepteren dat bepaalde moeilijkheden bij het leven horen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we in Gouda moeiten in het opgroeien en opvoeden weer bespreekbaar maken, inzetten op normalisatie van het leven waarbij uiteraard niemand met een hulpvraag de deur wordt gewezen.

De ChristenUnie pleit verder voor preventie en vroegsignalering, want jongeren en hun ouders zijn erbij gebaat dat op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Ook wil de ChristenUnie dat de zorgvrager, dus het gezin, samen met de omgeving en professionals één plan maakt.
In Gouda moeten de kosten in de jeugdzorg beheersbaar blijven, zodat er niet tevergeefs een beroep op hulp gedaan wordt.

Om waar nodig snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg te organiseren dichtbij plekken waar kinderen verblijven. Dit kan door het onderwijs samen met jeugdzorg zorgarrangementen te laten ontwikkelen of de jeugdzorg op scholen spreekuren te geven.
Maar niet elke vraag is een jeugdzorgvraag. Onderwijsgerelateerde problematiek is de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Vanwege leerplicht is het schoolgebouw en/of het onderwijs vindplaats (en handelingsplaats) van ondersteuning. De ChristenUnie pleit ervoor expertise binnen de kinderopvang of school te halen om hiermee stevig in te zetten op preventie en te voorkomen dat op termijn doorstroming naar duurdere en zwaardere vormen van zorg nodig is.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

 We zetten een jeugdconsulent in bij huisartsen (vanuit de sociale teams) om jeugdigen met lichte psychosociale problematiek ondersteuning te geven.

Onafhankelijke cliëntenondersteuning voor jeugdigen en gezinnen blijft een belangrijk speerpunt; de jeugdzorg is complex georganiseerd. Hulp bij de zoektocht bij wat valt onder de zorgverzekering, de wet langdurige zorg (Wlz), onderwijs of gemeenten is van belang.

De eigen kracht van gezinnen en het netwerk wordt in alle hulpverlening als eerste benadrukt en betrokken.

De ChristenUnie wil extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen om het aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen en de hulp zo ‘normaal’ mogelijk aan te bieden.

De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders en zorgt voor voldoende deskundige ondersteuning, zodat kinderen, als dat wenselijk, is opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving en pleegouders het volhouden.

De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.

Gezinnen met veel problemen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coördinator belangrijk.
 Inkoop van jeugdhulp gebeurt eerst en vooral op kwaliteit; daarna op prijs. De gemeente legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad.

Voordat het wetsvoorstel voor het vereenvoudigen van de keten rond jeugdbescherming door de Tweede Kamer is goedgekeurd, is het van belang dat er op regionaal niveau door de Jeugdbescherming, VeiligThuis en de Raad voor de Kinderbescherming nauw wordt samengewerkt om dubbel werk en tijdverlies te voorkomen.

 De gemeente Gouda biedt tienermoeders ondersteuning, zorg en begeleiding.

Wij willen aandacht voor de psychische gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren;

Ouders van kinderen die van de Wmo naar de Wlz moeten, hebben vanuit de gemeente een persoonlijke contactpersoon die ondersteunt bij dit proces.