Ruimte om te ondernemen

Een sterke economie zorgt voor een bloeiende en bedrijvige stad en voor werkgelegenheid. Ondernemers zijn onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, innovatie en leefbaarheid. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat de gemeente Gouda zich opstelt als partner voor ondernemers.
De beschikbaarheid van goed geschoold personeel is van vitaal belang voor de economie. De ChristenUnie wil dat het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. De gemeente moet zich daar samen met ondernemers en onderwijsinstellingen voor inzetten.
Op dit moment is al sprake van een nauwe samenwerking tussen Gouda Onderneemt! en de gemeente Gouda. De ChristenUnie ziet graag dat de goede samenwerking ook in de komende periode wordt gecontinueerd en waar nodig versterkt. De ChristenUnie is blij met het OndernemersFonds Gouda en met het recente besluit omdat te continueren voor de komende jaren.
Gouda moet goed bereikbaar zijn. Het wegennet rond Gouda is de verantwoordelijkheid van de provincie. De gemeente dient daarom volop te lobbyen om ervoor te zorgen dat het verkeer rond Gouda minder vaak vaststaat. Als er werkzaamheden zijn in de openbare ruimte, worden ondernemers daarbij vooraf betrokken. Zo kan de overlast beperkt worden. Ook bij evenementen op de markt
De ChristenUnie vindt het belangrijk om bij aanbestedingen ook kleine lokale ondernemers een kans te geven. Dit kan door opdrachten op kleinere schaal aan te bieden en actief bekend te maken in Gouda.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Het uitgangspunt van de gemeente als partner van ondernemers is ‘ja-mits’ in plaats van ‘nee-tenzij’.

Deregulering en een gastvrije benadering voor ondernemers die zich in Gouda willen vestigen.

Procedures voor het verkrijgen van vergunningen moeten niet onnodig lang duren, maar ondernemers moeten waar mogelijk snel duidelijkheid krijgen.

Bij aanbestedingen zet de gemeente zoveel mogelijk in op het inschakelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde.

Lokale bedrijven krijgen meer mogelijkheden om mee te dingen bij gemeentelijke aanbestedingen.

Inkoop vindt lokaal en/of regionaal plaats, als dit niet aanbestedingsplichtig is en niet tot (substantiële) extra kosten leidt.

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte worden ondernemers nauw betrokken.

Gouda stimuleert goede onderlinge samenwerking tussen ondernemers met (vrijwillig of verplicht) parkmanagement.

De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en andersom wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld te blijven deelnemen aan het Centrum voor Innovatief vakmanschap Smart technology (CIVst).

Een levendige markt is aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Bij evenementen in de binnenstad dient rekening te worden gehouden met de markt. Waar mogelijk leiden evenementen niet tot het afgelasten van de markt.