Welkom aan nieuwkomers

We zien het als een Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn. Daarom maken we in onze stad graag ruimte voor de opvang van asielzoekers. Als ChristenUnie staan we positief ten opzichte van het verzoek van het COA om een asielzoekerscentrum (azc) te realiseren in het Goudse Poortgebouw. We zijn blij met alle maatschappelijke initiatieven die momenteel ontstaan om iets te betekenen voor asielzoekers. We realiseren ons ook dat niet iedereen blij is met de komst van asielzoekers om die reden vinden we het belangrijke dat zorgvuldige afstemming plaatsvindt met alle belanghebbenden.

We zijn ons ervan bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is en vinden dit een vraagstuk van de hele samenleving. Integratie is geen keuze maar een morele verplichting. Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de Nederlandse taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. Alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers) verdienen bijzondere aandacht, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot volwassen burgers.

De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen, maar bewaakt ook dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. Dit kan door (tijdelijk) extra huisvesting te realiseren, en door het verbouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden tot woningen. Hierbij willen we als ChristenUnie voorrang geven aan asielzoekers die al in Gouda opgevangen, binnen het quotum, zodat bestaande relaties en het ‘thuisgevoel’ behouden blijft.

Om te kunnen deelnemen aan de lokale samenleving zijn ontmoetingen met andere Gouwenaren van groot belang. Zulke ontmoetingen kunnen mensen op weg helpen met de taal, rechten en plichten, lokale gewoonten en hen introduceren bij verenigingen. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging en ondersteuning

De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Zolang de buitenschuldregeling onvoldoende werkt of landen van herkomst onvoldoende meewerken aan terugkeer mogen uitgeprocedeerde personen daar niet de dupe van zijn.

Resultaten

Hotelboot vluchtelingen raakt verder bewoond

AD Groene Hart
24 december 2021/door ChristenUnie Gouda

Gezond leven doe je samen!

25 september 2021/door ChristenUnie Gouda

Blijvende aandacht voor 50+ers

Onlangs maakte Gouda 50+ bekend  niet mee te doen aan de raadsverkiezingen…
21 augustus 2021/door ChristenUnie Gouda

Jeugdhulp op het VO in Midden-Holland gaat definitief verder

Pilot JeugdOndersteuning op school is geslaagdVanaf 1 augustus…
23 juni 2021/door ChristenUnie Gouda

Sneltesten voor eindexamenkandidaten en hulp bij zelftesten

Op 12 mei is vanuit de gemeente Gouda weer een informatie memo…
13 mei 2021/door Theo Krins

Zonder vrijwilligers gaat in Gouda letterlijk het licht uit

 
1 februari 2021/door ChristenUnie Gouda

Start Centraal meldpunt dak- en thuislozen in Gouda

Op 4 januari 2021 is het Centraal meldpunt dak- en thuislozen…
5 januari 2021/door ChristenUnie Gouda

Eén toegang voor alle sociale hulpvragen bij gemeente Gouda

Sinds 4 januari 2021 is er voor Gouwenaars één centrale toegang…
4 januari 2021/door ChristenUnie Gouda

Gouda sluit zich aan bij Coalition of the Willing

Stichting Vluchteling luidde enige tijd geleden de noodklok.…
11 december 2020/door Theo Krins

Gouda wil onder voorwaarden vluchtelingenkinderen opvangen

In maart heeft de fractie van de ChristenUnie samen met D66,…
30 april 2020/door Theo Krins

Gouda moet ook vluchtelingenkinderen opvangen

AD, 10 maart 2020
11 maart 2020/door ChristenUnie Gouda

Kwetsbare kinderen uit vluchtelingenkampen Griekse eilanden naar Gouda?

Leiden wil 25 kinderen opvangen: ‘Wij kunnen dit aan’

Seksuele uitbuiting

Er…
9 maart 2020/door Theo Krins
Toon meer

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het huisvesten van nieuwe Gouwenaars, verspreid over de wijken.

De ChristenUnie steunt het initiatief voor opvang van asielzoekers in de Goudse Poort.

Kansrijke asielzoekers krijgen vanaf het begin taalles.

Er wordt geïnvesteerd in een goede ontsluiting van het AZC per bus, te voet en per fiets.

Scholen worden gefaciliteerd bij het realiseren van maatschappelijke stages in het AZC.

Maatschappelijke organisaties krijgen waar nodig ondersteuning om zich in te zetten voor asielzoekers.

Activiteiten vanuit de samenleving, zoals maatjes-/buddyprojecten die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen worden omarmd. De gemeente Gouda steunt (financieel) maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden, cultuur en taal.

Voor AMV’ers wordt er in overleg met het COA en het lokale onderwijs een voorschoolprogramma op de opvanglocatie gestart.

De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen.

Het gemeentebestuur maakt een lokaal beleidsplan voor snelle en efficiënte integratie van nieuwkomers, in samenspraak met alle betrokkenen (COA, IND, Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en bedrijfsleven).

Zorgen rondom veiligheid en eventuele overlast worden serieus genomen en daarop wordt gehandeld. Alleen zo blijft het draagvlak voor het opnemen van vluchtelingen geborgd.

Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. Ook voor hen geldt: hoe eerder aan het werk, hoe beter.

Vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen. Binnen de nieuwe inburgeringswet zijn hiervoor voldoende mogelijkheden. ChristenUnie vindt het van belang dat werk dat vluchtelingen doen, aansluit bij hun ervaring en opleidingsniveau van hun oorspronkelijke werk.

De gemeente Gouda zorgt dat er een goede verbinding is tussen de nieuwe inburgeringswet en de ondersteuning bij en bemiddeling naar werk.