Welkom aan nieuwkomers

We zien het als een Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn. Daarom maken we in onze stad graag ruimte voor de opvang van asielzoekers. Als ChristenUnie staan we positief ten opzichte van het verzoek van het COA om een asielzoekerscentrum (azc) te realiseren in het Goudse Poortgebouw. We zijn blij met alle maatschappelijke initiatieven die momenteel ontstaan om iets te betekenen voor asielzoekers. We realiseren ons ook dat niet iedereen blij is met de komst van asielzoekers. Om die reden vinden we het belangrijk dat zorgvuldige afstemming plaatsvindt met alle belanghebbenden.

We zijn ons ervan bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is en vinden dit een vraagstuk van de hele samenleving. Integratie is geen keuze maar een morele verplichting. Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de Nederlandse taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. Alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers) verdienen bijzondere aandacht, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot volwassen burgers.

De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen, maar bewaakt ook dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. Dit kan door (tijdelijk) extra huisvesting te realiseren, en door het verbouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden tot woningen. Hierbij willen we als ChristenUnie voorrang geven aan asielzoekers die al in Gouda opgevangen worden, binnen het quotum, zodat bestaande relaties en het ‘thuisgevoel’ behouden blijft.

Om te kunnen deelnemen aan de lokale samenleving zijn ontmoetingen met andere Gouwenaren van groot belang. Zulke ontmoetingen kunnen mensen op weg helpen met de taal, rechten en plichten, lokale gewoonten en hen introduceren bij verenigingen. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging en ondersteuning

De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Zolang de buitenschuldregeling onvoldoende werkt of landen van herkomst onvoldoende meewerken aan terugkeer mogen uitgeprocedeerde personen daar niet de dupe van zijn.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het huisvesten van nieuwe Gouwenaars, verspreid over de wijken.

De ChristenUnie steunt het initiatief voor opvang van asielzoekers in de Goudse Poort.

Er wordt geïnvesteerd in een goede ontsluiting van het AZC per bus, te voet en per fiets.

Scholen worden gefaciliteerd bij het realiseren van maatschappelijke stages in het AZC.

Maatschappelijke organisaties krijgen waar nodig ondersteuning om zich in te zetten voor asielzoekers.

Activiteiten vanuit de samenleving, zoals maatjes-/buddyprojecten die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen, worden omarmd. De gemeente Gouda steunt (financieel) maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden, cultuur en taal.

Voor AMV’ers wordt er in overleg met het COA en het lokale onderwijs een voorschoolprogramma op de opvanglocatie gestart.

 De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen.

Statushouders wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen. Binnen de nieuwe inburgeringswet zijn hiervoor voldoende mogelijkheden. ChristenUnie vindt het van belang dat werk dat statushouders doen, aansluit bij hun ervaring en opleidingsniveau van hun oorspronkelijke werk.
De gemeente Gouda zorgt dat er een goede verbinding is tussen de nieuwe inburgeringswet en de ondersteuning bij en bemiddeling naar werk.

Resultaten

Verloskunde blijft in Zoetermeer!

Vandaag werd bekend dat de afdeling Verloskunde toch blijft in…
18 april 2024/door Mirjam Roos

Zorgen om bevallen in Gouda

Is er straks nog wel voldoende plek om in Gouda te bevallen?…
15 februari 2024/door Mirjam Roos

Van betekenis zijn…

‘..geroepen om present te zijn vanuit mijn geloof. Om te werken…
12 maart 2022/door ChristenUnie Gouda

Wie is er naïef?

Een bericht op onze social media kanalen heeft nogal stof doen…
11 maart 2022/door Wout Schonewille

Laat je stem horen

Een dag na de laatste raadsvergadering stond ik op met het nieuws…
10 maart 2022/door ChristenUnie Gouda

Gastblog: Van onschatbare waarde

Van onschatbare meerwaarde
Vandaag regende…
2 maart 2022/door ChristenUnie Gouda

Gastblog: Ergens geen mening over hebben durf je het aan?

Uitgesteld oordeel

Daar lag hij. Een man van begin veertig,…
28 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

Gastblog: Wil je gezond zijn?

Is het jou ook opgevallen? Gezondheid is meer dan ooit een thema.…
22 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

in Beeld: Lennart Visser

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oAJMJLbswyQ"…
8 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

‘Noodwet nodig om de bouw van ouderenwoningen te versnellen’

Er is een noodwet nodig om de bouw van onder meer ouderenwoningen…
2 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

Alleen Goudse Poort in beeld als AZC

Bron: AD-GH 18 januari 2022
18 januari 2022/door ChristenUnie Gouda

Hotelboot vluchtelingen raakt verder bewoond

AD Groene Hart
24 december 2021/door ChristenUnie Gouda
Toon meer