Mensenhandel en uitbuiting

Mensenhandel betekent per definitie het uitbuiten van mensen. Daarbij wordt dwang, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie gebruikt. Dit komt ook in Gouda voor.
De ChristenUnie wil dat onze gemeente zich, in samenwerking met andere gemeenten in de regio, actief inzet voor beleid tegen deze ernstige en complexe vorm van criminaliteit. Op die manier voorkomen we een waterbedeffect tussen gemeenten en zijn we beter in staat mensenhandel te voorkomen, te signaleren en aan te pakken.
Gouda heeft recent een projectleider aangesteld om een integrale aanpak voor mensenhandel uit te werken. Dit is conform het ‘basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel’, zoals vastgesteld in het landelijke programma ‘Samen tegen mensenhandel’. Belangrijke taken van de projectleider zullen zijn o.a. de verbinding maken tussen de aanpak mensenhandel en het Zorg- en Veiligheidshuis, het organiseren van awareness- en signaleringstrainingen voor de interne organisatie en het maken van (prestatie)afspraken met ketenpartners over signalering, eenduidig registreren en melden van mensenhandel. De projectleider wordt tevens aangesteld als aandachtsfunctionaris voor de gemeente.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Gouda zorgt ervoor dat ieder slachtoffer van mensenhandel, ook ongedocumenteerd, terecht kan bij gemeentelijke voorzieningen zoals opvang en begeleiding. Daarbij moet slachtofferschap losgekoppeld worden van het doen van aangifte.

De gemeente zorgt voor informatiepakketten voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten, bij voorkeur in hun eigen taal, met daarin minimaal de rechten en plichten en de mogelijkheden om melding te maken van misstanden en hulp in te roepen (informatieverstrekking).

Gouda neemt deel aan overlegmechanismen voor mensenhandel.

Gouda creëert bewustwording van het probleem mensenhandel onder haar inwoners.