Maatschappelijke Opvangvoorzieningen en mensen met psychische problematiek.

De gemeente heeft de verplichting mensen die, door wat voor oorzaak dan ook geen dak boven het hoofd hebben, opvang te bieden. Opvang heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen en vervolgens te begeleiden naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar zelfstandigheid.

Het is van groot belang dat mentale problemen bespreekbaar zijn. Het initiatief hiervoor kan worden genomen door sociale teams in nauwe samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg in de wijk en de Factteams van de GGZ. De gemeente steunt de sociale teams hierbij. De gemeente steunt en stimuleert buurthuizen en buurtnetwerken en activiteiten voor psychische kwetsbare mensen. De ChristenUnie ziet een groot belang om door buurthuizen ontmoeting te faciliteren en eenzaamheid tegen te gaan. Eenzaamheid en doelloosheid kan makkelijk bijdragen aan het uit de hand lopen van gewone psychische processen doordat er niemand terugpraat, mensen zich niet aangeraakt voelen. Buurtbewoners worden betrokken bij bijv. een repaircafé, een handwerkgroep, een leesclub. Samenwerking tussen wijkagenten, meldpunt Zorg en overlast, Factteams (GGZ) en sociale teams van de gemeenten zijn van groot belang. Zowel signalen van psychische nood van mensen in de wijk als signalen van structurele factoren die stress en eenzaamheid bevorderen.

Mensen met ‘verward gedrag’ zorgen in toenemende mate voor overlast. De ChristenUnie is blij dat er Gouwe Huse worden gerealiseerd om deze mensen op een passende wijze op te vangen, met toezicht en in een rustige omgeving waardoor overlast in woonwijken afneemt.

Resultaten

Hotelboot vluchtelingen raakt verder bewoond

AD Groene Hart
24 december 2021/door ChristenUnie Gouda

Gezond leven doe je samen!

25 september 2021/door ChristenUnie Gouda

Blijvende aandacht voor 50+ers

Onlangs maakte Gouda 50+ bekend  niet mee te doen aan de raadsverkiezingen…
21 augustus 2021/door ChristenUnie Gouda

Jeugdhulp op het VO in Midden-Holland gaat definitief verder

Pilot JeugdOndersteuning op school is geslaagdVanaf 1 augustus…
23 juni 2021/door ChristenUnie Gouda

Sneltesten voor eindexamenkandidaten en hulp bij zelftesten

Op 12 mei is vanuit de gemeente Gouda weer een informatie memo…
13 mei 2021/door Theo Krins

Zonder vrijwilligers gaat in Gouda letterlijk het licht uit

 
1 februari 2021/door ChristenUnie Gouda

Start Centraal meldpunt dak- en thuislozen in Gouda

Op 4 januari 2021 is het Centraal meldpunt dak- en thuislozen…
5 januari 2021/door ChristenUnie Gouda

Eén toegang voor alle sociale hulpvragen bij gemeente Gouda

Sinds 4 januari 2021 is er voor Gouwenaars één centrale toegang…
4 januari 2021/door ChristenUnie Gouda

Gouda sluit zich aan bij Coalition of the Willing

Stichting Vluchteling luidde enige tijd geleden de noodklok.…
11 december 2020/door Theo Krins

Gouda wil onder voorwaarden vluchtelingenkinderen opvangen

In maart heeft de fractie van de ChristenUnie samen met D66,…
30 april 2020/door Theo Krins

Gouda moet ook vluchtelingenkinderen opvangen

AD, 10 maart 2020
11 maart 2020/door ChristenUnie Gouda

Kwetsbare kinderen uit vluchtelingenkampen Griekse eilanden naar Gouda?

Leiden wil 25 kinderen opvangen: ‘Wij kunnen dit aan’

Seksuele uitbuiting

Er…
9 maart 2020/door Theo Krins
Toon meer

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Er is voldoende en adequate opvang voor dak- en thuislozen. Niemand in Gouda slaapt buiten zijn/haar wil op straat.

Opvang is zo kort en zo sober mogelijk; cliënten worden gestimuleerd via een hulptraject stappen te zetten om het eigen leven weer op te pakken.

De ChristenUnie is voorstander van het concept Wonen eerst voor dakloze mensen met meerdere problemen. Daarbij is maatwerk nodig, voor iedere doelgroep.

Terug in dakloosheid wordt (zoals reeds ingezet) voorkomen door een “waakvlamfunctie”.

Jongere daklozen blijven apart gehuisvest.

De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden.

De gemaakte afspraken met de GGZ en in het Zorg – en Veiligheidshuis worden gemonitord en waar nodig aangescherpt. De gemeente blijft inzetten – in het kader van het hervinden van de eigen kracht -, op zelfhulpgroepen voor mensen met verward gedrag en op de beschikbaarheid van woonruimte;

De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de wijkteams blijven inzetten op een goede samenwerking en maken afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag. Nadrukkelijk moet worden voorkomen dat deze mensen in een politiecel terecht komen.

We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk, en intensievere samenwerking tussen GGZ, huisartsen, maatschappelijke opvang, woningcorporatie, schuldhulpverlening en andere zorg- en hulpverleners en herstelgroepen.