Zorg voor inwoners in kwetsbare situaties

De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal, bereikbaar en met een menselijk gezicht. Kwetsbaarheid is een kenmerk van het menselijk bestaan, daarom zijn we aan elkaar gegeven zodat we elkaar kunnen helpen.

De ChristenUnie wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van inwoners. De start van de integrale toegang in de afgelopen periode is daarbij van groot belang. We willen blijvend aandacht vragen voor het weghalen van schotten, terugdringen van bureaucratie en voorkomen van onnodige werkprocessen. Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek gevoerd met de aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers en/of een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

 Gouda blijft gebruik maken van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Het menselijk leven kan je niet opdelen in compartimenten, dat vraagt dus een integrale afweging van de gemeente die beleidsdomeinen overstijgt.

Zorgvragers hebben de keuze uit Zorg-in-natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb) om zorg in de eigen context te garanderen. Bij de inkoop van zorg in nature blijft keuzevrijheid en identiteitsgebonden zorg van belang.

Er is structureel overleg tussen kerken (diaconieën) en andere religieuze instellingen en de gemeente om deze instellingen een volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van Gouda.

De gemeente behoudt een goede en onafhankelijke cliëntondersteuning, een toegankelijke klachtenprocedure en ombudsfunctie.

Resultaten