Kunst en cultuur

De ChristenUnie is blij met de Goudse culturele instellingen. De Goudse bibliotheek en de schouwburg vielen in het verleden niet voor niets in de prijzen en ook de Garenspinnerij en Museum Gouda leveren een belangrijke bijdrage aan het Goudse culturele aanbod. De Sint Jan heeft zich de afgelopen tijd goed op de kaart gezet als onderdeel van het ‘Grootste museum van Nederland’. Verder is het culturele aanbod de afgelopen jaren nog uitgebreid met bijvoorbeeld de Theaterbakkerheij.

Tegelijkertijd kunnen de kracht van kunst en cultuur in Gouda nog beter worden benut. Met kunst en cultuur worden gedachten, passies, waarden en overtuigingen overgebracht. In een tijd waarin we elkaar steeds minder verstaan, is kunst belangrijk om de samenhang in de stad te vergroten. Om elkaar te begrijpen.

Cultuurhuis Garenspinnerij is een plek waar jong en oud, vanuit verschillende lagen van de samenleving op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur in aanraking komen. Cultuurhuis Garenspinnerij moet een belangrijkere rol gaan spelen in het verbinden van al deze groepen, en actief op zoek gaan naar groepen die ondervertegenwoordigd zijn. Daarbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de urban curator. De urban curator is namens de vier culturele instellingen actief in wijken om zo kunst nog dichter bij de mensen te brengen. Wat ons betreft gaan we daar mee door.

Cultuurhuis Garenspinnerij moet cultureel ondernemerschap aanjagen, kunstvormen samenbrengen en zorgen voor een goede financiële basis van nieuwe initiatieven. Samenwerking met andere instanties, ook buiten de culturele sector, en individuen moet hierbij worden gestimuleerd.

De ChristenUnie vindt dat de culturele subsidies niet uitsluitend ten goede dienen te komen van de grote culturele instellingen. De noodzaak van subsidies moet periodiek worden geëvalueerd. Daarbij dient getoetst te worden in hoeverre cultureel ondernemerschap en kostenbeheersing gestalte krijgen. Als dat tot vermindering van subsidie leidt, kunnen de vrijgekomen gelden ingezet worden om nieuwe culturele initiatieven of culturele instellingen die nu geen subsidie krijgen een opstart en/of aanjaagsubsidie te verstrekken. De ChristenUnie wil de ontwikkeling van vernieuwend cultuuraanbod verder stimuleren met een cultuurinnovatiefonds.

Daarnaast pleit de ChristenUnie voor aanpassing van de kaders voor subsidie via de GoudApot zodat koren meer kans maken op subsidie. Zo ontstaat een bruisende culturele stad waar mensen trots op zijn en waar nieuwe initiatieven een kans krijgen. Als structurele subsidie aan culturele instellingen noodzakelijk is, wordt die wat de ChristenUnie betreft vooral ingezet om kinderen, jongeren en minima in aanraking te brengen met kunst en cultuur.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Kunst kan een verbindende rol spelen. De ChristenUnie wil dat daar nog meer op wordt ingezet.

De urban curator wordt de komende jaren gecontinueerd om zo nog meer mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur.

De ChristenUnie wil dat het huidige culturele aanbod op peil blijft en waar mogelijk wordt uitgebreid.

Er komt een cultuurinnovatiefonds om zo de ontwikkeling van vernieuwend cultuuraanbod te stimuleren.

De kaders voor subsidietoekenning door de GoudApot worden heroverwogen, zodat culturele activiteiten eerder voor subsidiëring in aanmerking komen en aanvragen voor koren niet bijna per definitie afstuiten op de vereiste bijdrage aan de sociale cohesie. Ook moet het mogelijk zijn repeterend een aanvraag te kunnen doen voor jaarlijks terugkerende belangrijke activiteiten. Het is fair dat kunstenaars betaald worden voor hun werkzaamheden. Een aanvraag bij de GoudaPot mag niet worden afgewezen uitsluitend omdat de kunstenaar betaald krijgt.

Cultureel ondernemerschap dient volop te worden gestimuleerd, subsidies laten daarom bij voorkeur een dalende lijn zien.

(Kinderen van) minima kunnen met hulp van de stadspas kosteloos of tegen gereduceerd tarief deelnemen aan beeldende vorming, theater- en muzieklessen en/of sport. De gemeente zorgt voor voldoende bekendheid van de stadspas, zodat hier ook daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt.

De gemeente stimuleert samenwerking tussen culturele instellingen onderling en tussen scholen en culturele instellingen.

Meer gedichten en/of dichtregels op panden in de binnenstad.