Groen (onderhoud) en openbare ruimte

De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte, maar dat kan ook heel goed door inwoners gedaan worden. Als de inwoners het zelf doen, zoals in Gouda bij het project ‘groen moet je doen’, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker: de wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale samenhang.
De ChristenUnie wil dat Gouda overal toegankelijk is voor iedereen. Mensen met rollator, blindenstok, rolstoel of kinderwagen, iedereen moet in onze gemeente zijn of haar weg kunnen vinden.
Ook Gouda moet zich voorbereiden op klimaatverandering. Er komen meer hoosbuien en meer hittegolven. Juist bij de inrichting van de openbare ruimte moet je daar nu keuzes in maken, vindt de ChristenUnie. Met meer ruimte voor water en groen wordt de stad robuuster. Tegelijk geeft dit weer meer kansen voor biodiversiteit in de stad.
De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van kwalitatief hoogwaardig stadsgroen en voor de bescherming van milieu en biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen.
De ChristenUnie in Gouda zet zich in voor een beter groenonderhoud, meer zorg voor de stadsparken, de parels van de stad en meer gebruikskwaliteit van de openbare ruimte. Daarbij is extra aandacht nodig voor bodemdaling en de impact op bomen.
Ook is er blijvende aandacht voor overlast van hondenpoep door het aanbieden van zakjes en het plaatsen van voldoende prullenbakken.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

De gemeente geeft ruimte aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden.

We streven naar kwalitatief hoogwaardig groen door het huidige onderhoudsniveau van groen te verhogen.

Er komt een nieuw groenonderhoudsplan voor de gehele gemeente dat voor de investeringen rekening houdt met de zakkende bodem en uitgaat van de gebiedseigen kenmerken.  De pilot van Bergen IJzendoornpark wordt hierbij betrokken.

Er komt een concrete aanpak en voor het Van Bergen IJzendoornpark, Houtmansplantsoen en andere stadsparken, voor een toekomstbestendig beheer en hogere gebruikerskwaliteit. Hierbij wordt aangesloten op de uitkomsten van de pilot ‘van Bergen IJzendoornpark’ en hoe je stadsparken moet aanpassen door klimaatverandering en bodemdaling. Ook wordt gezorgd voor concrete zichtbare stappen.

Door de jaarlijkse uitreiking van de ‘groenprijs’ krijgt het project ‘groen moet je doen’ meer bekendheid. Daarbij kunnen mensen zelf openbaar groen onderhouden. Hierdoor wordt dit vrijwilligerswerk blijvend gewaardeerd.

De ChristenUnie wil dat de inwoners meer betrokken worden bij de herinrichting van de openbare ruimte en in participatie daadwerkelijk ook mee kunnen denken over het uiteindelijk resultaat en zich gekend voelen door de gemeente.

De ChristenUnie pleit voor meer aandacht voor natuur- en milieueducatie.

De ChristenUnie wil de ecologische structuur in de stad versterken en deze geschikt maken voor vogels en kleine zoogdieren. We willen groene gebieden in Gouda behouden en verbinden met de natuur buiten de stad.

Dieren die in nood verkeren moeten de juiste opvang en zorg krijgen.

Er is blijvende aandacht om hondenpoepoverlast te verminderen door het aanbieden van zakjes en het plaatsen van voldoende prullenbakken.

Het burgerinitiatief Singelpark is afgerond. De gemeente zorgt samen met de stad dat het groen in het Singelpark ook kwaliteit blijft houden.

Bij nieuwbouwplannen blijft de groennorm van 15% bestaan.

Struikrovers; de gemeente zet zich in voor behoud van groen door bij herontwikkeling van gebieden dan wel bij herinrichting van particuliere tuinen (internet-platform) de mogelijkheid aan te bieden om planten en struiken gratis eruit te kunnen halen, voordat ze worden vernietigd.

De ChristenUnie maakt zich sterk voor meer bekendheid van de groen en recreatiegebieden om de stad in beheer van de Groenalliantie, welke aantrekkelijker worden door bijvoorbeeld meer (kinder)wandelroutes en een goede balans in natuurwaarden en recreatief gebruik.

Bij het aanbesteden van onderhoud en aanleg van de openbare ruimte probeert Gouda zoveel mogelijk van de Sustainable Development Goals na te streven.  Dit zijn internationale duurzaamheidscriteria.

In Gouda is er voldoende ruimte voor kinderen om te spelen, in speeltuinen, maar ook in bosjes om hutten te kunnen bouwen en in bomen te klimmen.

De openbare ruimte daagt uit tot spelen en bewegen, ook voor volwassenen.

De openbare ruimte geeft ruimte aan water en groen om klimaatverandering te kunnen vangen. Stortbuien kunnen zo beter opgevangen worden, bij hete zomers gaan we zo hittestress tegen.

Er wordt jaarlijks met een aantal raadsleden en bekende Gouwenaren een toegankelijkheidswandeling georganiseerd onder het motto ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Dit is een geblinddoekte wandeling met ervaringsdeskundigen. Doel; betere toegankelijkheid en op basis van de wandeling actie ondernemen om verbeteringen uit te voeren.

De ChristenUnie vindt goed beheer en onderhoud belangrijk. Het wegwerken van de onderhoudsachterstand van bruggen en viaducten heeft prioriteit.

Bij openbare ondergrondse afvalcontainers plaatst de gemeente zoveel mogelijk groen, gras en bloemen om op een positieve manier zwerfafval tegen te gaan.

Bij onderhoud overlegt de gemeente met externe partijen op het gebied van kabels en leidingen zodat de weg maar een keer ‘open’ hoeft.