Oog voor Gouda

Iedereen wil gezien worden, als mens, om wie je bent. De ChristenUnie wil dat de inwoners van Gouda zich gezien weten door de overheid en door elkaar. Gouda bestaat uit mensen, die samen wonen, werken en ontspannen. De ChristenUnie stelt daarom de inwoners van de stad centraal, met hun wensen en noden. Daarbij beseffen we dat Gouda onderdeel is van een land, een wereld, een Schepping, waarvoor we verantwoordelijk zijn. En wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Zijn Woord voor ons het anker is.

Iedereen heeft behoefte aan een thuis, aan veilig en passend onderdak. We willen allemaal een fijne leefomgeving. De ChristenUnie wil dat de gemeente zich hiervoor inzet, met oog voor balans tussen alle verschillende behoeftes. Dat betekent soms dat wensen botsen. Dan moet de gemeente elk belang afwegen, een besluit nemen en daarover duidelijk communiceren.

Wie hulp nodig heeft voor onderdak, geld of zorg, moet bij de gemeente terecht kunnen. De overheid biedt een vangnet voor wie het niet zelf of met anderen redt. Daarbij staat de gemeente naast mensen, om mee te denken en te stimuleren waar dat nodig is. De ChristenUnie wil dat de gemeente maatwerk biedt en de mens ziet als individu.

Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, gender, seksuele geaardheid (LHBTI), handicap of welke reden dan ook. Onderling contact en het respecteren van elkaars zienswijzen is daarbij cruciaal.

Er zijn regels en grenzen nodig in een samenleving. Die zijn er als bescherming en moeten gehandhaafd worden. Mensen hebben allereerst een eigen verantwoordelijkheid om voor zichzelf en anderen te zorgen. De gemeente heeft als taak de samenleving te versterken.

Missie
De ChristenUnie houdt van de stad Gouda. Wij zijn gericht op het welzijn van alle inwoners. Twee teksten uit de Bijbel die ons daarbij inspireren: “Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.” (Zacharia 7:9-10) en “Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.” (Jeremia 29:7)

De politieke missie van de ChristenUnie staat daarbij in het perspectief van geloof, hoop en liefde. Wij geloven in en vertrouwen op God met de Bijbel als ons anker. De Bijbel is geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld kennen. De ChristenUnie wil dit praktisch vormgeven voor alle inwoners van Gouda