Financiën van gemeente Gouda

Het geld van Gouda is van ons allemaal. Het moet eerlijk verdeeld worden, in het belang van alle inwoners van Gouda. Van de gemeente Gouda verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen.

In de afgelopen jaren heeft het Rijk het takenpakket van alle gemeenten flink uitgebreid. Hierbij zijn de financiële risico’s toegenomen. De ChristenUnie dringt aan op efficiënt financieel beleid en het goed in beeld hebben en beheersen van risico’s.

Politiek betekent keuzes maken

Geld kan maar één keer worden uitgegeven. Er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. De gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, noden en belangen kunnen afwegen. Bij eventuele bezuinigingen wil de ChristenUnie zo veel mogelijk rekening houden met de nood van individuele burgers.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Zo veel mogelijk duurzaam, fairtrade en circulair inkopen als gemeente. Keuzes en resultaten zijn meetbaar.

Beter benutten van mogelijkheden voor Europese subsidies.

Voldoende ambtelijke capaciteit om burgers goede dienstverlening te bieden en de schouders te kunnen zetten onder de uitdagingen waar Gouda voor staat.

Gezond financieel beleid met voldoende reserves om calamiteiten te kunnen opvangen. Structurele uitgaven moeten met structurele middelen begroot te worden en dus niet met incidentele meevallers.

Zorg voor elkaar en zeker voor onze kwetsbare medemensen staat voorop bij het maken van financiële en beleidsmatige afwegingen.

Tijdige uitvoering van noodzakelijk onderhoud, zodat latere generaties geen last krijgen van achterstallig onderhoud.

De lokale belastingdruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie.

De dienstverlening van de gemeente (heffingen en leges) is zoveel mogelijk kostendekkend.

Heffingen die Gouda aan de burgers oplegt, moeten daar waar mogelijk, gebaseerd zijn op het principe: de gebruiker betaalt. In Gouda geldt dit al voor huishoudelijk afval.