Duurzame economie

De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. De ChristenUnie hecht grote waarde aan een goede balans tussen werken, zorgen en rusten. De ontwikkeling naar een 24-uurs economie lijkt niet te stoppen. Tegelijkertijd zien we mensen op zoek naar meer rust en onthaasting. De coronacrisis heeft die behoefte onderstreept. Onze samenleving en economie gedijen als er rustmomenten zijn. Vanuit onze christelijke levensovertuiging genieten wij van de zondag als collectief rustmoment.
We zien dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. Soms worden ze zelfs door eigenaren van winkelcentra gedwongen hun winkel op zondag open te stellen. De ChristenUnie is tegen verdere verruiming van de zondagsopenstelling van winkels. Idealiter ziet de ChristenUnie graag dat de koopzondagen worden afgeschaft.
Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werk en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat de gemeente Gouda (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap stimuleert.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Geen verplichte zondagsopenstelling: ondernemers mogen niet contractueel gedwongen worden om op zondag hun winkel te openen.

De gemeente schept goede voorwaarden om, lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap stimuleren.

De gemeente maakt samen met ondernemers en eigenaren bedrijventerreinen aantrekkelijker door groene ruimtes toe te voegen zodat er gesport en gewandeld kan worden in pauzes en avonduren.

De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met de ondernemers inzet op energiebesparing bij bedrijven en opwekking van duurzame energie. Samen met het bedrijfsleven willen wij duidelijke doelen voor energiebesparing opstellen. 

De ChristenUnie ziet graag dat de gemeente een actieve rol blijft vervullen in het faciliteren en stimuleren van het duurzaamheidsplatform.

De gemeente stimuleert de circulaire economie, door kenniskringen die zich richten op het besparen van grondstoffen en door het gebruik maken van elkaars warmte of energie te faciliteren.

De ChristenUnie is tegen ‘verdozing’ van het buitengebied. We verzetten ons tegen de bouw van grootschalige distributiecentra in gebieden met een landschappelijke waarde in het Groene Hart.