Samen tegen corona

Gemeente Gouda

Als iets ons leven de afgelopen periode heeft getekend is het wel corona, niemand kon er omheen en het heeft onze samenleving soms enorm op scherp gezet. We verwachten dat we in Gouda ook de komende jaren te maken hebben met corona en vooral de effecten hiervan. ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ mag dan als slogan uitgesleten zijn, het is wel waar. Daarom willen we als ChristenUnie dat in het toekomstige coalitieakkoord hier specifiek aandacht aan wordt gegeven.

De ChristenUnie wil dat in het coalitieakkoord corona en de effecten hiervan op elke portefeuille wordt meegenomen.

Economie

Corona heeft er met name bij Goudse winkeliers en de horeca zwaar ingehakt. Zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. De binnenstad was de afgelopen tijd minder levendig doordat evenementen (begrijpelijkerwijs) zijn afgelast. De ChristenUnie wil graag dat er weer meer leven in de brouwerij komt zodra dat kan. Dit biedt ook kansen voor winkeliers en horeca.

Gouda helpt winkeliers om consumenten te stimuleren lokaal te kopen, daarmee steunen we onze middenstand en het is nog duurzaam ook.

  Horecabedrijven krijgen voorlopig waar mogelijk de ruimte voor een groter terras.

  Gouda stimuleert en faciliteert waar nodig het organiseren van evenementen met een plan B om binnen de coronamaatregelen alternatieve vormen mogelijk te maken.

  Binnen de gemeente is er een helder aanspreekpunt voor corona gerelateerde vragen

  Ondersteuning voor ondernemers door budget coaching en/of steun bij hulp door ‘Over Rood’ en of MKB Doorgaan.

Onderwijs

Door corona hebben veel leerlingen achterstanden opgelopen. Gelukkig heeft de rijksoverheid geld beschikbaar gesteld om achterstanden in de te lopen (NPO-gelden). Het is belangrijk dat Gouda zorgt voor een integrale en meerjarige aanpak.

Covid-19 heeft laten zien dat het belangrijk is dat het binnenklimaat van scholen op orde is. Gouda moet daar de komende tijd hard mee aan de slag.

Gouda borgt dat er een integrale en meerjarige aanpak van onderwijsachterstanden komt.

De luchtkwaliteit op scholen wordt geïnventariseerd en waar nodig verbeterd.

Kunst en cultuur

De culturele instellingen hebben zwaar te lijden gehad onder corona. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de Goudse culturele infrastructuur overeind blijft.

Waar nodig moet de tijdelijke subsidieregeling voor de culturele sector gecontinueerd worden.

Werk en Inkomen

Door corona is het risico op problematische schulden vergroot. Daarnaast treft de digitalisering van hulpverlening kwetsbare mensen vaak extra hard omdat zij gemiddeld minder digitaal vaardig zijn.

De gemeente is extra alert op problematische schulden en zorg voor adequate schuldhulpverlening aan particulieren en ondernemers.

Waar nodig worden extra middelen vrij gemaakt voor budgetbeheer.

De gemeente zorgt ervoor dat gemeentelijke loketten en bijvoorbeeld sociale teams ook in tijden van corona fysiek toegankelijk blijven voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.