Samen tijdens corona

Betrouwbare overheid

Als iets ons leven de afgelopen periode heeft getekend is het wel corona, niemand kon er omheen en het heeft onze samenleving soms enorm op scherp gezet. We verwachten dat we in Gouda ook de komende jaren te maken hebben met corona en vooral de effecten hiervan. ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ mag dan als slogan uitgesleten zijn, het is wel waar. Daarom willen we als ChristenUnie dat in het toekomstige coalitieakkoord hier specifiek aandacht aan wordt gegeven.

De ChristenUnie wil dat in het coalitieakkoord corona en de effecten hiervan op elke portefeuille wordt meegenomen.

Onze zorg

De impact van Corona en de lockdowns op het welzijn is niet alleen een gevoel maar ook feitelijk aangetoond door onderzoeken. Zowel de fysieke als psychische gezondheid is afgenomen en volgens het CBS is de psychische ongezondheid niet eerder zo hoog geweest als in 2021. Daarom wil de ChristenUnie dat er niet alleen aandacht is voor de economische impact maar juist de impact op het welzijn bepalend is bij besluitvorming.

Goede monitoring op het welbevinden van onze inwoners en adequate interventies als hierom gevraagd wordt.

Aandacht voor het welbevinden van de professionals die een toegenomen werkdruk en stress ervaren.

Gezin en jeugd

Door Corona worden gezinnen meer teruggeworpen op hun eigen omgeving, gezin. En juist als het gezin niet de veilige plek is die het zou moeten zijn kan dit enorme gevolgen hebben op kinderen.

Daarom is het essentieel dat hulpverleners in contact blijven met gezinnen die kwetsbaar zijn. Hierbij is gebleken dat er niet een eenduidige visie is bij zorgorganisaties. De ChristenUnie is van mening dat, ondanks Corona, hulpverleners zoveel als mogelijk fysiek aanwezig moeten blijven in gezinnen. Daarnaast wil de ChristenUnie van de nood een deugd maken door te investeren in e-health en andere manieren van zorg bieden.

Zoveel als mogelijk fysieke aanwezigheid van hulpverleners in kwetsbare gezinnen.

Stimuleren van e-health en andere manieren van zorg en hulp bieden.

Economie

Corona heeft er met name bij Goudse winkeliers en de horeca zwaar ingehakt. Zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. De binnenstad was de afgelopen tijd minder levendig doordat evenementen (begrijpelijkerwijs) zijn afgelast. De ChristenUnie wil graag dat er weer meer leven in de brouwerij komt zodra dat kan. Dit biedt ook kansen voor winkeliers en horeca.

Gouda helpt winkeliers om consumenten te stimuleren lokaal te kopen, daarmee steunen we onze middenstand en het is nog duurzaam ook.

  Horecabedrijven krijgen voorlopig waar mogelijk de ruimte voor een groter terras.

  Gouda stimuleert en faciliteert waar nodig het organiseren van evenementen met een plan B om binnen de coronamaatregelen alternatieve vormen mogelijk te maken.

  Binnen de gemeente is er een helder aanspreekpunt voor corona gerelateerde vragen

  Ondersteuning voor ondernemers door budget coaching en/of steun bij hulp door ‘Over Rood’ en of MKB Doorgaan.

Werk en inkomen

Door corona is het risico op problematische schulden vergroot. Daarnaast treft de digitalisering van hulpverlening kwetsbare mensen vaak extra hard omdat zij gemiddeld minder digitaal vaardig zijn.

De gemeente is extra alert op problematische schulden en zorg voor adequate schuldhulpverlening aan particulieren en ondernemers.

Waar nodig worden extra middelen vrij gemaakt voor budgetbeheer.

De gemeente zorgt ervoor dat gemeentelijke loketten en bijvoorbeeld sociale teams ook in tijden van corona fysiek toegankelijk blijven voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.

Onderwijs

Door corona hebben veel leerlingen achterstanden opgelopen. Gelukkig heeft de rijksoverheid geld beschikbaar gesteld om achterstanden in de te lopen (NPO-gelden). Het is belangrijk dat Gouda zorgt voor een integrale en meerjarige aanpak.

Covid-19 heeft laten zien dat het belangrijk is dat het binnenklimaat van scholen op orde is. Gouda moet daar de komende tijd hard mee aan de slag.

Gouda borgt dat er een integrale en meerjarige aanpak van onderwijsachterstanden komt.

De luchtkwaliteit op scholen wordt geïnventariseerd en waar nodig verbeterd.

Sport

In het begin van Corona zagen we een toename van bewegen, mensen gingen meer wandelen en waren zich bewust van de noodzaak van bewegen. Echter zagen we daarna een afname van bewegen, mensen worden corona-moe en de sport-deelname is door de lockdowns fors afgenomen. We zullen het beleid op bewegen moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid van ‘meer buiten en meer ongeorganiseerd’. Daarom wil de ChristenUnie dat Sport.Gouda hier bewust op in zet en nieuwe vormen van bewegen gaat stimuleren. Daarbij willen we de verenigingen niet verwaarlozen en de georganiseerde sport ondersteunen bij het anders organiseren van hun aanbod.

Investeren in nieuwe vormen van bewegen die gericht zijn op ‘meer buiten en meer ongeorganiseerd’.

Ondersteunen van sportverenigingen bij het aanpassen van hun aanbod zodat dit aansluit bij de huidige situatie.

Kunst en cultuur

De culturele instellingen hebben zwaar te lijden gehad onder corona. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de Goudse culturele infrastructuur overeind blijft.

Waar nodig moet de tijdelijke subsidieregeling voor de culturele sector gecontinueerd worden.