De ChristenUnie wil dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen
handelen en -samen met anderen en de overheid- de zorg voor de samenleving oppakken.
De gemeente moet op haar beurt dan wel open staan voor initiatieven van inwoners, maar ook
voor initiatieven van instellingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang op het
oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert.
De ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren en daarmee verantwoordelijkheden
op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, groenbeheer of wijkbeheer. Meer
verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om minder
administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, de ChristenUnie kiest voor een college en raad die
durven los te laten.
De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités voorafgaande
aan besluitvorming in de raad. Burgerinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en participatie
stellen we op prijs. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over
de ruimte die er is voor burgerparticipatie.