Biodiversiteit

De biodiversiteit (soortenrijkdom) neemt landelijk schrikbarend af. Doel is om de biodiversiteit en natuurrijkdom te versterken.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Vergroening van het stedelijk gebied (met gebruikmaking van inheemse soorten).

Het opzetten van een nulmeting biodiversiteit zodat de ontwikkeling in Gouda kan worden gevolgd. Dit doen we samen met bewoners(groepen).

Meetbare biodiversiteitsdoelen te formuleren.

Bij aanbesteding van groenbeheer het bevorderen van biodiversiteit als onderdeel van de gunningscriteria mee te nemen.

Investeren in het overleg tussen beleid, uitvoering en vrijwilligers(organisaties) met als voorbeeld het maaien.

Natuurvriendelijke maatregelen te treffen bij plagen.

Bij bestemmingsplannen altijd een paragraaf biodiversiteit op te nemen.

Investeren in het overleg tussen beleid, uitvoering en vrijwilligers(organisaties), met als voorbeeld het in overleg inplannen van het maaien van bermen.

Bij de uitvoering en ontwikkelingen van de plannen voor de aanpassingen aan de klimaatveranderingen ook het behoud van biodiversiteit mee te nemen.