Aantrekkelijk IJsselfront en bevaarbare binnenstad

De ChristenUnie zet zich in voor het verbeteren en benutten van de potenties van de Hollandsche IJssel. De ChristenUnie draagt GOUDasfalt een warm hart toe en wil GOUDasfalt de ruimte geven zich verder te ontwikkelen binnen een nieuw vast te stellen Omgevingsplan. Bekeken wordt of een langzaam verkeer verbinding over de Hollandsche IJssel naar de binnenstad tot de mogelijkheden gaat behoren. Deze verbinding sluit indien mogelijk aan op een autoluwe Nieuwe Veerstal. De ChristenUnie vindt investeren in een aantrekkelijk IJsselfront als ‘balkon van de binnenstad van Gouda’ een goed idee. Hierbij kan gedacht worden aan logische routes vanuit de binnenstad, autoverkeer te gast en het inrichten van een hoogwaardig verblijfsgebied. Daarbij wordt onderzocht hoe Gouda goed kan aansluiten op het waternetwerk, om zo pleziervaart een rondje Rijn-IJssel te kunnen bieden.
Ook wordt vaart gezet achter de realisatie van de intieme vaarroute, een route door kleine wateren in Gouda met kleine bootjes kan worden gevaren. Hiermee maken we de vaarambitie uit de toekomstvisie 2030 ‘Gouda ligt goed’ waar met in ieder geval het voltooien van het vaarrondje binnenstad over Achter de Kerk, Zeugstraat en Turfmarkt. Dit vaarrondje uit het plan Intieme Vaarroute kan hetzelfde positieve effect bieden voor de verblijfskwaliteit van de binnenstad voor toeristen en inwoners, als de Binnendieze in Den Bosch. Voor deze vaarroute resten nog 10 bruggen van de in totaal 34 waarvoor maatregelen nodig zijn. Tweederde van de obstakels is dus al opgelost in de afgelopen 10 jaar.
Het mede op initiatief van de ChristenUnie ingestelde waterfonds moet ertoe leiden dat er nu echt stappen worden gezet bij het realiseren van de intieme vaarroute. Wat ons betreft wordt dit fonds de komende tijd nog verder gevuld. De visie ‘Gouda leeft met water’ van de wateralliantie kan daar goede input voor zijn.
Tevens blijft de ChristenUnie zich inzetten om de Havensluis weer in ere te herstellen en opnieuw in gebruik te nemen. Hier zijn koppelkansen bij de dijkverzwaring die gepland staat en kan aangesloten worden op de pilot autovrije binnenstad. De inwoners van de binnenstad worden bij de gebiedsaanpak goed betrokken, zodat bijvoorbeeld ook een oplossing gevonden wordt voor het parkeren van auto’s in de nabijheid.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

GOUDasfalt wordt verder ontwikkeld op basis van vier zones en de raad stelt het Omgevingsplan vast.

Het streven blijft de Havensluis weer te openen en daarmee recreatievaart door de binnenstad van Gouda mogelijk te maken.

Voor het Sluiseiland wordt een gebiedsvisie opgesteld om deze unieke plek aan de Hollandsche IJssel en de Gouwe voor de Gouwenaars te behouden. Uitgangspunt hierbij is dat een containerterminal op Sluiseiland niet gaat komen.

De intieme vaarroute wordt versneld aangelegd door in ieder geval koppelkansen bij vervanging van bruggen te benutten, de herinrichting ‘Achter de Waag’ te benutten en samen te werken met de SBG die dit plan een warm hart toe draagt. Daarbij wordt gekeken naar cofinanciering vanuit de provincie.

De watervisie die in de vorige collegeperiode op verzoek van het college door onder andere de Wateralliantie is opgesteld wordt afgestoft en gezamenlijk met stakeholders wordt een plan van aanpak opgesteld hoe de binnenstad weer aan het water komt te liggen.

Bij een succesvolle pilot autovrije Veerstal wordt doorgepakt en wordt een nieuw IJsselfront vormgegeven en vindt herinrichting plaats zodat Gouda een balkon aan de rivier krijgt.

De oevers langs de Hollandsche IJssel zijn in principe van iedereen. We blijven ons inzetten voor het jaagpad langs de Hollandsche IJssel. Dit doen we door actieve handhaving van landje-pik en door de openbaarheid goed te verankeren in het nieuwe omgevingsplan (bestemmingsplan). Bij bestemmingsplanwijzigingen is de publieke toegankelijkheid van de oevers het uitgangspunt.