Betrouwbare overheid!

1. BETROUWBARE OVERHEID
Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de
overheid maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen.
De gemeente Gouda heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de
samenleving te versterken. De gemeente staat daarom naast de mensen, om hen te stimuleren
hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Maar ook om mee te denken en te ondersteunen waar
dat nodig is. Voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de
overheid een vangnet.
Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of
bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid op een aantal
belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft en handhaaft.
Vertrouwen in de politiek staat onder druk
Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat onder druk. De ChristenUnie ziet dat en
neemt dat serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur de basis vormt voor een bloeiende
samenleving. Net zo belangrijk is een samenleving die zich realiseert dat een overheid niet alles
kan oplossen en zelf ook verantwoordelijkheid neemt.
De ChristenUnie zet in haar werk in de gemeenteraad van Gouda in op luisteren en samenwerken.
Het wel of niet deelnemen in een coalitie is daarbij niet doorslaggevend. Het innemen van
standpunten in de raad wordt primair bepaald door de uitgangspunten van de partij, die o.a. zijn
vastgelegd in het verkiezingsprogramma. Als fractie willen we in Gouda betrouwbaar en
opbouwend aanwezig zijn.
De ChristenUnie zet zich in voor:
Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in Gouda.
Door in te zetten op goede relaties met burgers en tussen openbaar bestuur en burgers.
Eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet zijn na te komen.
Ervoor te zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden. Te
streven naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen zodat er voor alle partijen ruimte is voor
invloed op beleid.
Door de bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit te geven.
Burgerinitiatieven
De ChristenUnie wil dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen
handelen en -samen met anderen en de overheid- de zorg voor de samenleving oppakken.
De gemeente moet op haar beurt dan wel open staan voor initiatieven van inwoners, maar ook
voor initiatieven van instellingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang op het
oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert.
De ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren en daarmee verantwoordelijkheden
op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, groenbeheer of wijkbeheer. Meer
verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om minder
administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, de ChristenUnie kiest voor een college en raad die
durven los te laten.
De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités voorafgaande
aan besluitvorming in de raad. Burgerinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en participatie
stellen we op prijs. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over
de ruimte die er is voor burgerparticipatie.
Overheid en inwoner
De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, (jeugd-)zorg,
maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Zelfs bij die taken waar zij
een primaire verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij steeds zoveel mogelijk samenwerking met de
samenleving (inwoners, bedrijven, organisaties, kerken, scholen enzovoort).
5
Wijken en buurten
De ChristenUnie waardeert het eigene van wijken. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten
om bewoners van buurten (wijken) te betrekken bij zaken die hen raken.
Gouda moet bij de gemeenten horen die voorop loopt in het betrekken van haar inwoners. Daarom
stimuleren wij het Right-to-challenge en doen we graag mee met het landelijke experiment met
een recht op overname waarbij we ruimte geven aan inwoners die maatschappelijke voorzieningen
willen overnemen om de bijbehorende functie voort te zetten. Juist in buurten waar de sociale
cohesie onder druk staat, stimuleert de gemeente inwoners bij gezamenlijke burgerinitiatieven.
De ChristenUnie gaat voor specifiek wijkenbeleid en vindt wijkteams belangrijk. Elkaar kennen en
helpen in de eigen buurt is een heel natuurlijke manier van omzien naar elkaar en participeren.
Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat wijkactiviteiten in wijkcentra en door wijkteams
volop plaatsvinden en financieel worden ondersteund door de gemeente. Ook stimuleert de
ChristenUnie mensen om mee te doen aan landelijke activiteiten zoals NLDoet en Burendag.
De ChristenUnie wil wijken eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen budgetten.
De kracht van de buurt is daarbij uitgangspunt. Financering hiervan komt voor een deel van de
gelden van GoudApot *
Wijkteams worden gefaciliteerd om hun vertegenwoordigende rol te kunnen
vervullen. Voorwaarde is, dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging in de
wijk moet worden aangetoond.
Voor een degelijk beleid is het noodzakelijk beleidsvrijheid te geven met
verantwoording achteraf, om kleine projecten slagvaardig te kunnen aanpakken.
De ChristenUnie zet zich in voor:
Ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen op het
gebied van duurzaamheid, energie, zorg, groenbeheer of wijkbeheer
Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. De
gemeentelijke organisatie biedt hiervoor een eenvoudig systeem.
Meer vertrouwen, minder regels: in de nieuwe college periode komt het college met
voorstellen voor regels die geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden.
Wijken krijgen meer eigen mogelijkheden om keuzes te maken die passen bij de wijk met ook
eigen budgetten.
Geen raadgevende referenda, maar we kiezen er wel voor vroegtijdig open en eerlijk burgers
te betrekken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen.
Heldere procesafspraken bij burgerparticipatie.
De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners eenvoudig Nederlands.
(taalniveau B1).
Right to Challenge en Burgerparticipatie verdienen meer aandacht. Dit kan samengaan met
het overdragen van budget voor burgerparticipatie, zoals bij GoudApot.
Gemeentelijke samenwerking
De ChristenUnie wil minder bestuurlijke drukte. Bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals
gemeenschappelijke regelingen (WGR) vragen een kritische houding. De ChristenUnie is niet per
definitie tegen gemeenschappelijke regelingen, maar die dienen op z’n minst de mogelijkheid in
zich te hebben dat de individuele gemeente eigen beleid kan blijven formuleren. Ook is belangrijk
dat de raad zicht en controle houdt op besluiten die een WGR neemt.
De ChristenUnie zet zich in voor:
De raad maakt afspraken over hoe WGR-en vanuit de raad worden gevoed en gecontroleerd.
*Stichting GoudApot
ontvangt subsidie van
de gemeente Gouda om
budget ter beschikking
te kunnen stellen aan
de stad. Het stimuleren
van inwonersinitiatieven
is een speerpunt.
6
Gouda in de regio
De ChristenUnie wil de centrale functie van Gouda in de regio versterken. Voor de toekomst is het
van belang dat Gouda economisch een sterke stad blijft. Gouda werkt in het Groene Hart met
andere gemeenten samen via de Regio Midden-Holland (Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas,
Waddinxveen en Krimpenerwaard), maar dat kan nog beter.
Uitgangspunt is niet fuseren maar samenwerken op vele terreinen, zoals Wmo, woningbouw,
economie, recreatie, water en duurzaamheid.
De ChristenUnie kiest voor:
De positie van de regio Midden Holland ten opzichte van de omgeving (Zuidvleugel,
Metropoolregio) is niet sterk. Voor de ontwikkeling van Gouda en de regio is een sterke positie
ten opzichte van omliggende regio’s echter cruciaal.
Waarborgen dat er sprake is van voldoende democratische legitimiteit voor de raden in de
Regio Midden-Holland.
Het verder uitbouwen van de samenwerking met de gemeentes in de regio met als
uitgangspunt dat elke plaats vitaal moet zijn en dat rekening gehouden wordt met de
kenmerken van die plaats.
Inzetten op het versterken van de regio ten opzichte van de Zuidvleugel en Metropoolregio.
Financiën
Van de gemeente Gouda verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de
beschikbare middelen. Structurele uitgaven moeten kunnen worden betaald uit vaste inkomsten.
De lokale overheid moet zich ervan bewust zijn dat de middelen schaars zijn en worden opgebracht
door de hele samenleving. Alle burgers betalen mee, hetzij via de landelijke belastingen, hetzij via
de OZB of andere heffingen. Uiteraard is er voor mensen met weinig financiële draagkracht,
maatwerk mogelijk.
In de afgelopen periode is het takenpakket van de gemeenten flink uitgebreid. Hierbij zijn de
financiële risico’s toegenomen. Die risico’s kunnen mogelijk worden ondervangen door efficiënter te
werken, door bijvoorbeeld taken van de gemeente op sociaal gebied, in de openbare ruimte en op
het terrein van veiligheid integraal in te vullen.
Politiek is kiezen
Een goed financieel beleid begint allemaal met het in de begroting en jaarrekening laten zien wat
er precies met de beschikbare financiën is gerealiseerd. Publieke middelen zijn per definitie
schaars; er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. De gemeenteraad moet zorgvuldig
de verschillende wensen, noden en belangen kunnen afwegen.
Bij bezuinigingen moeten de posten die te maken hebben met de nood van individuele burgers,
zorg, veiligheid, cultuur, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen zo veel mogelijk
worden ontzien.
De gemeente koopt duurzaam en circulair in. Keuzes en resultaten zijn meetbaar.
De gemeente als ambtelijke organisatie moet blijven werken aan doelgerichtheid en efficiëntie.
De ChristenUnie kiest voor:
Experimenten met burgerbegrotingen waarbij het budgetrecht van de raad overeind blijft.
De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie. In Gouda zijn de
woonlasten relatief hoog. Inzet is om in de komende raadsperiode de woonlasten te verlagen.
De schulden van de gemeente moeten verder worden afgebouwd.
Heffingen die Gouda aan de burgers oplegt, moeten daar waar mogelijk, gebaseerd zijn op het
principe: de gebruiker betaalt. In Gouda geldt dit al voor huishoudelijk afval, maar het kan ook
bij rioolrechten en parkeren.
Bescherming van persoonsgegevens
Voor een goede vervulling van de toegenomen wettelijke taken en verplichtingen heeft de
gemeente de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Het koppelen van gegevens is
nodig om snel de juiste zorg te kunnen leveren. Onduidelijke privacyregels leiden ertoe dat
zorgverleners de veilige kant kiezen en daarmee goede hulpverlening in de weg staan.
7
Voor het vertrouwen in de overheid is het tegelijk van het grootste belang dat zorgvuldig met deze
gegevens wordt omgegaan. Burgers hebben daar recht op: het recht op bescherming van
persoonsgegevens is een grondrecht en mensen moeten daarom goed geïnformeerd zijn over wat
er met hun gegevens gebeurt.
De ChristenUnie kiest voor:
Medewerkers in het sociaal domein wijzen cliënten zowel schriftelijk als mondeling op hun
rechten op het gebied van privacy.
De gemeente stelt heldere privacystatements op.
Niet de angst voor boetes, maar een intrinsieke motivatie om zorgvuldig om te gaan met
persoonsgegevens moet de basis vormen voor het voldoen aan privacywetgeving.

Thema’s

Blogs