Betaalbare en klimaatvriendelijke energie en warmte

De ChristenUnie wil zuinig zijn op de Schepping. Daarom moeten we stoppen met energie verspillen en in plaats daarvan duurzaam energie opwekken. Daarbij is het voor de ChristenUnie belangrijk om mensen niet op hoge kosten te jagen. Energiearmoede is een groot probleem en moet voorkomen of opgelost worden. Voor de ChristenUnie is maatwerk belangrijk, ook als het gaat om het isoleren en duurzaam maken van woningen.

De ChristenUnie wil naar een lokaal vormgegeven energiesysteem van volledig hernieuwbare energie. De gemeente heeft de regie in deze lokale energietransitie en zorgt er ook voor dat het doel haalbaar en betaalbaar is en iedereen de overstap mee kan maken.

De ChristenUnie wil energiecoaches blijven inzetten. Zij begeleiden inwoners bij het verduurzamen van hun woning en het benutten van subsidies. Overtuigen en stimuleren werkt daarbij beter dan verplichten.

 

De bereidheid van inwoners om het initiatief te nemen voor het besparen en zelf opwekken van energie is groot. De gemeente moet (groepen) inwoners zo veel mogelijk ondersteunen en stimuleren in die energietransitie.
Voor grootschalige projecten is het belangrijk dat omwonenden nauw betrokken worden bij plannen voor energieopwekking, zoals zonne-energie, windmolens en warmtenetten, en dat zij kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Belangrijk is dat dit voor iedereen bereikbaar is (dus ook voor inwoners met een kleinere portemonnee).

Onze doelstelling is dat Gouda in 2040 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een eigenaar van een bedrijfspand of bestaande woning. De gemeente Gouda speelt hier lokaal op in door te zorgen voor passende plannen en voorlichting. Dat kan door samen te werken met wijkteams en andere burgerinitiatieven.

De ChristenUnie vindt het belangrijk zorgvuldig met zonne-energie projecten om te gaan. Daarom zijn we kritisch als het gaat om zonneparken op het land als dat ten koste gaat van natuur en biodiversiteit. Eerst moet de gemeente zich richten op het plaatsen van zonnepanelen op de grote lege daken van gebouwcomplexen, waaronder gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed, corporatiebezit en VVE’s.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Voor inwoners:

Isolatie van de woning is de eerste stap. Daarna volgen maatregelen als zonnepanelen en de inzet van een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet.

De gemeente ondersteunt de minima bij het verduurzamen van hun woning.

De gemeente Gouda gaat in gesprek met woningcorporaties en grote VVE’s over de aanleg van zonnepanelen en isolatiemaatregelen.

Een inwoner van Gouda kan op één plek terecht voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn woning aan te passen. Het liefst met lokale partners.

Nieuwbouwwoningen zijn gasvrij en hebben voldoende aansluitingen voor het opladen van een elektrische auto. Deze laadpunten moeten ook gebruikt kunnen worden voor het gebruik van de accu van de auto als reservecapaciteit van het stroomnet.

Voor ondernemers:

De ChristenUnie ziet een rol voor de gemeente in het faciliteren van duurzaamheidsfondsen en duurzaamheidsleningen.

De gemeente Gouda stimuleert de verduurzaming van bedrijfspanden en kantoorpanden.

Winkels stoken niet voor de vogels; deuren dicht beleid in de winter.

Terrasverwarmers gebruiken veel fossiele brandstoffen. De ChristenUnie wil graag dat horecaondernemers gebruik maken van duurzame alternatieven zoals elektrische heaters, dekens of elektrische kussens.

Voor de gemeente:

De gemeente geeft het goede voorbeeld, ook op het gebied van energiebesparing en zuinige verlichting.

Op de daken van gemeentelijke panden worden zo veel mogelijk zonnepanelen neergelegd.

Duurzaamheid pakt de gemeente Gouda integraal aan en wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen (duurzaamheidstoets).

De gemeente neemt in de verkeers- en vervoersplannen CO2-emissiereductie integraal op. Met aandacht voor alternatieven voor de auto, het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fietsverkeer.

De gemeente zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, binnen de landsgrenzen, het liefst zo regionaal mogelijk opgewekt en ingekocht wordt.

Met woningcorporaties spreken we af dat zij voorloper zijn bij de energietransitie. Sociale huurwoningen moeten in hoog temp worden voorzien van zonnepanelen en worden zoveel mogelijk energieneutraal, waarbij de totale woonlasten gelijk blijven.

In Gouda wordt het plaatsen van snelladers voor elektrische auto’s op voor het publiek toegankelijke plekken waar normaal gesproken kort wordt geparkeerd gestimuleerd. Denk daarbij aan parkeerplaatsen bij winkelcentra, buurthuizen enzovoorts.

De gemeente onderzoekt en stimuleert het plaatsen van zonnepanelen boven parkeerplaatsen als vorm van meervoudig ruimtegebruik.

Inzameling herbruikbare grondstoffen

De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2025 mag er nog 30 kilo restafval per persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. De ChristenUnie wil afval zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld bij de bron, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik.

Afval scheiden is de norm maar moet wel zo worden vormgegeven dat de inwoners niet worden ontmoedigd en het risico op zwerfafval omlaaggaat.

Het afvalbrengstation is dé plek waar grondstoffen een nieuw leven kunnen krijgen. Er moet daar dus ruimte zijn voor het inzamelen van goederen voor kringloop- en reparatiedoeleinden.

Dit wordt gestimuleerd door het vestigen van reparatiebedrijven en kringloopwinkels bij het afvalbrengstation mogelijk te maken. De circulaire economie wordt daardoor zichtbaar.

Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit.

Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond het voorkomen en hergebruiken van afval, zwerfvuil en compost.

Bij aanbesteding neemt de gemeente op dat grondstoffen aan het eind van de levenscyclus eenvoudig te scheiden en herbruikbaar moeten zijn.

Gezamenlijk aanpak circulaire economie met lokale branche en ondernemersverenigingen (bijv. voor het uitwisselen van lokale reststromen).

Er komen inzamelpunten voor luierafval en incontinentiemateriaal, bijvoorbeeld bij kinderdagopvanglocaties, kinderboerderij, peuterspeelzalen en het ziekenhuis.