Klimaatadaptatie en Natuurbeleid

Vergroening stedelijk gebied en schone lucht
Natuur is goed voor de mens. De komende periode behouden en breiden we daarom groen uit in Gouda en vervangen we zoveel mogelijk bestrating door groen. Verdichting en vergroening moeten hand in hand gaan om hittestress te verminderen, biodiversiteit in de stad te vergroten en bij te dragen aan schonere lucht en betere leefbaarheid. We ondersteunen particuliere initiatieven en groepen die daaraan bijdragen.

 • De ChristenUnie pleit voor goede voorlichting (campagne) over het stoken van hout en over het nut van houtrookfilters.
 • De ChristenUnie pleit bij nieuwbouw voor een biodiversiteitsnorm.
 • Bij het opnieuw vaststellen van bestemmingsplannen wordt ook de biodiversiteit en een groennorm meegenomen.

Biodiversiteit.
De biodiversiteit (soortenrijkdom) neemt landelijk schrikbarend af. Doel is om de biodiversiteit en natuurrijkdom te versterken. Dit doen we in Gouda door:

 • Vergroening van het stedelijk gebied (met gebruikmaking van inheemse soorten).
 • Het opzetten van een nulmeting biodiversiteit zodat de ontwikkeling in Gouda kan worden gevolgd. Dit doen we samen met bewoners(groepen).
 • Meetbare biodiversiteitsdoelen te formuleren.
 • Bij aanbesteding van groenbeheer het bevorderen van biodiversiteit als onderdeel van de gunningscriteria mee te nemen.
 • Investeren in het overleg tussen beleid, uitvoering en vrijwilligers(organisaties) met als voorbeeld het maaien.
 • Natuurvriendelijke maatregelen te treffen bij plagen.
 • Bij bestemmingsplannen altijd een paragraaf biodiversiteit op te nemen.
 • Investeren in het overleg tussen beleid, uitvoering en vrijwilligers(organisaties), met als voorbeeld het in overleg inplannen van het maaien van bermen.
 • Bij de uitvoering en ontwikkelingen van de plannen voor de aanpassingen aan de klimaatveranderingen ook het behoud van biodiversiteit mee te nemen.

Toekomstbestendig waterbeheer

‘Leven met water’ raakt Gouda in bijzondere mate. Door versteende gebieden en de toename van extreme buien ontstaat steeds vaker overlast en schade. De extremen merken we ook in lange droge, hete periodes. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente een strategie ontwikkelt. Dit vraagt goede samenwerking met de waterschappen.
Er moet een plan komen waarin de gemeente en het waterschap het watersysteem als één systeem beschouwt, los van de verschillende verantwoordelijkheden. Waterschappen kunnen meer binnenstedelijk investeren dan ze tot nu toe doen, immers het merendeel van hun inkomsten komt uit de bebouwde omgeving. Vervolgens kan met dit plan de samenwerking worden gezocht met de provincie en het deltaprogramma, om de noodzakelijke financiering van de projecten rond te krijgen.

 • Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente gaat samen met de diverse werkgroepen door met stimuleren van bewustwording op dit punt (actie steenbreek).
 • Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer en gebruik van regenwater.
 • De gemeente blijft de aanleg van groene-blauwe daken (financieel) stimuleren en geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Gouda aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen leveren meer rendement.
 • De waterberging in de binnenstad van Gouda wordt vergroot door het heropenen van oude grachten.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente gaat samen met de diverse werkgroepen door met stimuleren van bewustwording op dit punt (actie steenbreek).

Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer en gebruik van regenwater.

De gemeente blijft de aanleg van groene-blauwe daken (financieel) stimuleren en geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Gouda aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen leveren meer rendement.

De waterberging in de binnenstad van Gouda wordt vergroot door het heropenen van oude grachten.