Aan het werk

Het hebben van werk is voor elk mens belangrijk. Werk is voor mensen de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen en waar mensen contacten aangaan met anderen.
Voor mensen met een beperking moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nou betaald, of via vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld en maakt bedrijven hiervoor enthousiast, ook door ze te ontzorgen.
Mensen met een beperking verdienen aandacht en begeleiding op de werkvloer door een coach of een collega die kennis heeft van de problemen die ze dagelijks ervaren. Dit zorgt voor meer begrip van collega’s en meer werkplezier bij de werknemer. Het is belangrijk dat UWV en gemeenten deze ondersteuning inkopen/aanbieden. Daarbij zijn we alert op misbruik van ‘gratis werk’ (zoals werkervaringsplaatsen) als dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen.
Re-integratietrajecten die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen moeten juist worden gestimuleerd. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat initiatieven zoals JobHulpmaatje ook in de toekomst op steun kunnen blijven rekenen.

De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving kan, zeker voor het welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. Ook voor de maatschappij.
Met de Participatiewet is de rol van het SW-bedrijf (Sociale Werkplaats) veranderd. Dit vraagt om zorgvuldigheid omdat de expertise van het SW niet verloren mag gaan.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen.

De gemeente zet in op meerjarige projecten en programma’s van vrijwilligers waarbij kwetsbare doelgroepen meerjarig worden ingezet in het bedrijfsleven en/of in maatschappelijk organisaties.

De gemeente zoekt in samenwerking met het bedrijfsleven naar kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken en naar begeleiding vanuit de samenleving via vrijwilligers.

De ChristenUnie vindt dat de gemeente heel zorgvuldig moet zijn als het gaat om het vragen van een tegenprestatie. Het is belangrijk dat een tegenprestatie zoveel mogelijk aansluit bij de eigen kennis en talenten van mensen. De tegenprestatie mag niet ten koste gaan van regulier werk en ook mantelzorg geldt als tegenprestatie.

De ChristenUnie wil dat er aparte aandacht is voor re-integratie van 55-plussers omdat deze groep aan andere aanpak vraagt. Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-trajecten (leerwerktrajecten) bieden, worden door de gemeente beloond.

De gemeente zet zich extra in om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers-) werk te krijgen, waardoor zij structuur krijgen in hun dagelijkse leven.

Gouda blijft ook in de toekomst financiële steun bieden aan JobHulpMaatje.

In Gouda komt er maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten en vormen van regelarme bijstand. Bijvoorbeeld door het instellen van regelluwe zones, het doen van parttime werk, duidelijk beleid m.b.t. giften en bijverdiensten en door het mogelijk te maken een eigen bedrijf of onderneming te starten met behoud van uitkering.

De gemeente zorgt ervoor dat er een goed vindbare plek of loket is waar jongeren, werkzoekenden, mensen met een beperking, nieuwkomers en werkgevers tot een optimale match kunnen komen.

Op aanvragen voor een bijstandsuitkering wordt zo snel mogelijk beslist om financiële problemen te voorkomen.

De gemeente is proactief en zorgt dat bij de aanvragers van een bijstandsuitkering meteen kunnen aangeven of zij een voorschot willen ontvangen.

Minima kunnen in een keer alle regelingen aanvragen waar zij recht op hebben om het hen zo makkelijk mogelijk te maken en onnodige bureaucratie tegen te gaan.

  De ChristenUnie in Gouda zet zich in voor een bijstandsbeleid vanuit vertrouwen en de menselijke maat waar mensen een fatsoenlijk inkomen hebben en zelf regie houden over hun leven.

  De gemeente blijft inzetten op het aan het werk helpen van het zogeheten ‘granieten bestand’ van mensen die langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

  De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid waarin mensen niet gezien worden als een kostenpost, maar ondersteund worden om een bijdrage te leveren aan de buurt en gemeente waar ze wonen. De gemeente is daarin een betrouwbare partner die met vertrouwen in mensen, uitgaat van mogelijkheden van inwoners en daarin niet de regels leidend laat zijn. Dit kan door bijvoorbeeld te werken met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand.

  Solidariteit komt van twee kanten. Dit betekent dat er rechten zijn maar ook plichten. De gemeente staat daarin dicht bij haar inwoners en helpt bij het herstellen van een fout. We bestempelen mensen niet zomaar als fraudeur. Wanneer mensen bewust misbruik maken van regelingen, fraude plegen of niet willen werken, stellen we duidelijk een grens en is er geen recht meer op uitkering.

  In Gouda zijn we alert op arbeidsdiscriminatie op welke grond dan ook. De gemeente zelf moet ook oog hebben voor ongelijkheid in eigen beleid.