Oog voor Mobiliteit

Goede wegen, paden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk om economische, sociale en culturele activiteiten te ondernemen. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Maar de groeiende mobiliteit mag niet ten koste gaan van onze leefomgeving.

Bij verdeling van de openbare ruimte en instelling van verkeerslichten binnen onze gemeente kiest de ChristenUnie daarom voor het STOP principe: Eerst Stappen, dan Trappen (fiets), dan Openbaar vervoer en vervolgens pas de Personenwagen. Meer dan de helft van de verplaatsingen gebeurt op korte afstand. Daarom krijgt langzaam verkeer in Gouda voorrang. Dit maakt onze woonomgeving leefbaar, veilig en duurzaam.

De ChristenUnie gaat zich de komende periode verder inzetten voor verduurzaming van de mobiliteit (volledig CO2-neutraal in 2040).

We investeren in sociaal veilige wandelroutes. Er komt meer ruimte voor de fiets met een fijnmazig netwerk en doorfietsroutes met een hoge kwaliteit. Tevens blijven er snelle, frequente en rechtstreekse busverbindingen bestaan.

We nemen hierbij het recent vastgestelde verkeerscirculatieplan als basis om deze doelen te realiseren en sluiten dicht aan op de afspraken die al politiek zijn gemaakt over de 1e tranche van maatregelen. Hiermee houden we de ingezette koers vast en zorgen we dat we vanuit visie verder werken. Daarbij is het zoeken van draagvlak voor verschillende maatregelen van groot belang.

De ChristenUnie blijft ook de komende periode aandacht vragen voor de toename van het vliegverkeer met toenemende geluidsoverlast en luchtvervuiling als gevolg. Leefbaarheid, milieu en economisch belang moeten goed afgewogen worden.