De gemeente, dat zijn we samen

De ChristenUnie wil dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen. Samen met anderen en de overheid pakken we de zorg voor Gouda op. Met elkaar vormen we de samenleving en werken we aan gerechtigheid. Bij het uitwerken van de zorg voor Gouda en de wereld om Gouda heen willen we gebruikmaken van de uitganspunten zoals die zijn opgesteld in de Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s).

De gemeente moet dan wel open staan voor initiatieven van inwoners. Ook initiatieven van verenigingen, bedrijven, kerken en andere (religieuze) instellingen zijn welkom, vooral als die het algemeen belang op het oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, meedoet, vergemakkelijkt en bijdraagt. De ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren en daarmee verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om een college, raad en ambtenaren die durven los te laten.

De ChristenUnie wil dat inwoners kunnen meedenken met de raad voordat besluiten genomen worden. Dit kan via platforms en andere organisaties. Initiatieven van inwoners en wijken willen we ruimhartig verwelkomen. Burgerparticipatie stimuleren wij omdat we ervan overtuigd zijn dat het goed is gebruik te maken van de kennis en ervaring van onze inwoners.
Daar hoort bij dat vooraf duidelijk wordt gemaakt wat de regels zijn voor het samenspel en de ruimte die er is voor participatie. Hierbij wordt de ‘participatieladder’ gebruikt zodat verwachtingen vooraf duidelijk zijn.

De ChristenUnie waardeert het eigene van wijken. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van buurten (wijken) te betrekken bij zaken die hen raken. Gouda moet bij de gemeenten horen die vooroplopen in het betrekken van hun inwoners.

Juist in buurten waar de sociale cohesie onder druk staat, stimuleert de gemeente inwoners bij gezamenlijke burgerinitiatieven. De ChristenUnie gaat voor specifiek wijkenbeleid en vindt wijkteams belangrijk. Elkaar kennen en helpen in de eigen buurt is een heel natuurlijke manier van omzien naar elkaar en participeren. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat wijkactiviteiten in wijkcentra en door wijkteams volop plaatsvinden en financieel worden ondersteund door de gemeente. Ook stimuleert de ChristenUnie mensen om mee te doen aan landelijke activiteiten zoals NLDoet en Burendag.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, groenbeheer of wijkbeheer. 

Een eenvoudig systeem voor indieners van burgerinitiatieven.  

Een vanzelfsprekende en grote plaats voor burgerparticipatie bij de (invoering van de) Omgevingswet.  

Vroegtijdig open en eerlijk burgers te betrekken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen, maar geen referenda 

Heldere procesafspraken bij burgerparticipatie.  

Duidelijke spelregels voor de participatie van burgers en de reactie van de gemeente daarop.