De ChristenUnie heeft ingestemd met het aangepaste bestemmingsplan Ridder van Catsweg 683. Hierin zijn in plaats van 196 woningen nu 172 woningen opgenomen. De parkeerruimte is gelijk gebleven aan het plan van 196 woningen, waardoor meer ruimte ontstaat om bij de woningen te parkeren en is het risico dat het parkeren verschuift naar de omliggende buurt verminderd.  

We hebben zorgvuldig nagedacht over wat voor ons voldoende is qua aanpassingen van het bouwplan. Het was geen makkelijk besluit, voor mij persoonlijk denk ik 1 van de moeilijkste besluit in de 7 jaar dat ik in de raad zit. Dit wordt vooral veroorzaakt door de slechte participatie. In deze wat langere blog meer over dit gevoelige dossier en hoe we tot onze afweging gekomen zijn om uiteindelijk in te stemmen met een bouwplan van 172 woningen.  

 

Impressie bouwplan zonder aanpassing

Eerder bouwplan te hoog en maximale ontheffing parkeren 

Het aangepaste bouwplan heeft nog steeds behoorlijk veel impact op de omgeving. Een woontoren van 32 of 29 meter is nog steeds hoog. En we onderschatten niet dat als je bijvoorbeeld in een woning aan de Haastenburg of Lekkenborch woont, dit plan grote impact heeft. Wel is in het aangepaste plan de dichtstbijzijnde woontoren bij de Haastenburg verplaatst en zijn de woontorens in bouwhoogte met 1 of twee bouwlagen verlaagd om bewoners tegemoet te komen.  


aangepast bouwplan, bouwhoogte

De woontorens in dit bouwplan voldoen nu ook aan eerder gestelde kaders, opgenomen in de nota hoogbouw uit 2005 (25-35 meter). Die nota hoogbouw heeft de gemeenteraad zelf vastgesteld en we moeten hier dus ook rekening mee houden bij onze besluiten. Het is dan ook niet de ontwikkelaar die deze ruimte neemt voor hoogbouw op deze locatie, maar de beleidskaders van de gemeente geven deze mogelijkheid. Daarbij benaderen beide hoogste torens in het aangepaste plan bijna het gemiddelde van deze hoogte van om en nabij de 30 meter. Dit was anders bij het oude bouwplan, waar zelfs een toren van 38 meter was opgenomen. Hierdoor kunnen wij niet anders concluderen dan dat de hoogte voldoet en door de aangepaste hoogte en daarmee het bouwvolume ook meer passend is geworden voor de wijk.  

 

aangepast bouwplan, minder hoog

Woningen zijn hard nodig 

Daarnaast hebben we in Gouda gewoon veel woningen nodig voor (jonge) mensen die in onze stad willen (blijven) wonen. Ook mensen die al lang zoeken of door willen stromen in de wijk zelf. Het mooie van dit plan is dat er niet alleen koopwoningen worden gebouwd (86), maar ook 43 woningen in de middenhuur (max €900,- huur) en 43 in de sociale huur. De ambitie om ook sociale huur te realiseren zorgt ervoor dat een plan als deze groter in omvang wordt met meer woningen, omdat de extra kosten van sociale huur en middenhuur moeten worden gecompenseerd door de opbrengsten uit verkoop van koopwoningen. Aan sociale huurwoningen is een groot tekort in Gouda en dit onderdeel laten vervallen vindt de ChristenUnie geen optie.  

 

Genoeg parkeerplaatsen?  

In Gouda hebben we sinds 2020 nieuw parkeerbeleid, voor de van Loon locatie is het parkeerbeleid en de parkeernormen niet veranderd. Echter kan wel met een motivatie de parkeernorm verlaagd worden. De ChristenUnie heeft bij het besluit over het parkeerbeleid expliciet aangegeven dat de gemeenteraad geïnformeerd moet worden over de van Loon locatie en de Blokker locatie. Op 15 april 2020 is de gemeenteraad over deze onderbouwing geïnformeerd. Alleen onze fractie wilde graag een besluit over deze motivatie nemenDe andere fracties in de raad vonden dat niet nodig en hebben op dat moment niets gezegd over de ambitieuze afwijking van het parkeerbeleid. We vinden het fijn dat in het plan van 172 woningen, het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van het oude plan gelijk is gebleven (234 parkeerplaatsen, 1,4 parkeerplaats per woning). Hierdoor is meer ruimte ontstaan voor het parkeren van auto’s, aangevuld met deelauto’s en fietsen om particulier autogebruik te verminderen. We zien als ChristenUnie nu meer ruimte in de parkeernorm ontstaan om eventuele tekorten die in de eerdere ambitieuze berekening zat nu toch in het plangebied op te kunnen vangen. Ook door deze ruimte zien we nu mogelijkheden het aangepaste plan te steunen.  

 

Veilige oversteek Ridder van Catsweg

In de raadsvergadering van 2 juni 2021 hebben we van de wethouder gehoord dat er bij asfaltwerkzaamheden die binnenkort wordt uitgevoerd, in samenspraak met het wijkteam, er  een veilige oversteek voor langzaam verkeer wordt gezorgd. Dit wordt als het goed is gerealiseerd nog voordat de nieuwe woningen opgeleverd worden. Dit was een veel gehoorde klacht bij de ChristenUnie, ook al voordat dit bouwplan aan de orde was. Fijn dat hier nu naar gekeken wordt! 

 

Participatie 

Bij de participatie is het in dit project duidelijk misgegaan. Ons verkiezingsprogramma Oog voor Gouda startte met het hoofdstuk betrouwbare overheid. Hiervan is geen sprake als niet met omwonenden wordt gecommuniceerd maar gelijk een fors plan gepresenteerd wordt waarin alleen nog marginale veranderingen mogelijk zijn. Dit is onder andere ontstaan doordat, zonder formele betrokkenheid van de raad en de inwoners, met een ontwikkelaar afspraken zijn gemaakt over de gewenste invulling en dit anterieur vast te leggen in een overeenkomst. Een oude manier van projectontwikkeling die we in Gouda niet meer moeten willen, ook gezien de komst van de Omgevingswet. Bovendien heeft de gemeente geen rol gepakt in het proces.  

We vinden dit, hoe slecht dit proces ook is gelopen, toch niet voldoende aanleiding om tegen het aangepaste plan te stemmen. In een nieuw proces blijven onder andere de hoogtes voor het bouwen gelden. De kans dat dan tot een bouwplan wordt gekomen dat minder hoog is en tot meer draagvlak kan gaan rekenen lijkt ons beperkt en is eerder een uitstel van een moeilijk besluit dan een reële optie. De ChristenUnie staat daarnaast ook voor huisvesting voor iedereen, dus moeten er ook sociale huurwoningen en middenhuur gebouwd worden en dat blijft impact hebben op plekken in de stad waar gebouwd wordt.  

 

Wel willen we als ChristenUnie dit soort mislukte participatie in de toekomst voorkomen. We hebben dan ook een motie ingediend samen met CDA, SP, SGP en GroenLinks. waarin we het college het volgende hebben verzocht: 


 • Een inventarisatie te maken van binnenstedelijke bouwlocaties waar de verwachting is dat voor 2026 een grote of gevoelige ruimtelijke (her)ontwikkeling plaats vindt. 
 • De gemeenteraad een voorstel te doen voor de ruimtelijke ontwikkelingen onder 1, met in ieder geval;
  • Een voorstel om (planologische) randvoorwaarden en beleidsuitgangspunten per locatie vast te stellen.  
  • Een voorstel voor de trede van participatie alsmede de participerende partij te inventariseren.  
  • Het voorstel te onderbouwen met juridische, beleidsmatige en financiële aspecten per locatie, in die gevallen die zich daarvoor reeds lenen.  
 • Het voorstel ter besluitvorming uiterlijk 31 januari 2022 aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 •  

  Hierdoor krijgt de gemeenteraad eerder een rol in het proces en kan beter sturen op de uitgangspunten. De motie is bijna unaniem aangenomen in de gemeenteraad.


  Tevens hebben we in april 2021 als ChristenUnie een amendement ingediend waarin is geregeld dat bij gevoelige en grote projecten er standaard een wensen en bedenkingen procedure komt. Dit betekent ook hier nogmaals een rol voor de raad eerder in het proces bij gevoelige en grote projecten. We hopen dat door deze werkwijze te veranderen, in de toekomst de participatie rondom bouwprojecten sterk verbeterd, want dat wil nog niet soepel lopen in Gouda. 


  Tot slot

  We hopen dat hiermee de gang van zaken omtrent dit bouwplan tot het verleden gaan behoren in Gouda en gaan daar als fractie kritisch op toe zien. Bouwen mag, maar wel met de stad en met Oog voor Gouda!  

  Op woensdag 9 december 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het bouwplan op de locatie van de oude landbouwschool aan de Sportlaan 83 in Gouda. Op de locatie komen 59 appartementen en 24 onzelfstandige zorgappartementen. In deze blog meer over de participatie en het besluit van dit bouwplan. Meer informatie over het project zelf is te vinden op https://groenstaet.nl/

  Groenstaet, gezien vanaf Sportlaan


  Voorbereidingen lopen al jaren

  De eerste plannen bij ons bekend dateren alweer uit 2018. Toen werd een fors bouwplan gepresenteerd met ik dacht tot 11 bouwlagen hoog en dichtbij de naastliggende woningen. Ik vond het ontwerp wel mooi, maar het bouwplan was veel te massaal en niet goed ingepast. Inmiddels is het bouwplan aangepast, waarbij het hoogste punt 8 bouwlagen kent. Dichtbij de woningen zijn na een groene inpassing parkeerplaatsen gemaakt en heeft de bebouwing vier bouwlagen. Een stuk minder fors dan het eerste plan en deze bouwhoogte sluit ook beter aan op de naastliggende woonbebouwing qua hoogte.


  Achterzijde bebouwing

  Participatie

  Omwonenden vinden dit bouwplan nog veel te hoog en hebben veel op te merken over hoe zij betrokken zijn bij de plannen. Ze gaven aan dat geïnteresseerden in de woningen tegelijkertijd werden uitgenodigd met omwonenden die bezwaren hadden tegen de plannen en waardoor het lastiger werd die bezwaren te bespreken met de ontwikkelaar. Welke rol de gemeente gedurende het proces speelde is niet geheel duidelijk. Een punt van aandacht voor de invoering van de Omgevingswet. Het proces voor totstandkoming van een nieuwbouwproject moet transparanter en de bewoners moeten goed in positie worden gebracht. Desondanks vind de ChristenUnie het aangepast plan passend en voldoende ingepast in zijn omgeving.


  Amendement; niet parkeren in groen

  De ChristenUnie heeft wel een amendement ingediend voor de omwonenden. Dit is een wijziging op het besluit dat voorligt. In de groenbestemming, die nu juist zorgt dat er een groenbuffer rondom het plan ontstaat, is ook mogelijk om parkeerplaatsen aan te leggen. Dit is ongewenst, omdat omwonenden dan alsnog last hebben van het kijken op auto’s en lichtinstallatie door koplampen. Daarnaast zorgt het amendement ervoor dat ook de groennorm van 15% oppervlakte voor nieuwbouw gehaald kan worden. Het amendement is unaniem aangenomen door de gemeenteraad en hierdoor is dit plan dus op dit punt aangepast. 


  Toelichting amendement in gemeenteraad

  Ontwerp van de woningen

  Als ChristenUnie hebben we ook vragen gesteld over het ontwerp van het plan. In het plan is veel groen opgenomen, zoals een groene dak met (moes)tuinen, maar ook bomen op diverse balkons. Die bomen moeten goed juridisch geregeld worden, anders is de kans groot dat er helemaal geen boom komt en het ontwerp meer iets heeft van ‘greenwashing’. Uit de antwoorden van de gemeente bleek dat dit al goed juridisch geregeld is met de eigenaar.


  Tot slot

  Er is nog werk aan de winkel om de participatie rondom bouwprojecten in Gouda te verbeteren. We moeten onder de Omgevingswet voor participatie als gemeenteraad vooraf kaders meegeven. We hopen dat we hier nog in 2021 ons voor in kunnen zetten, zodat we komen tot nieuwbouwplannen met een transparant proces voor omwonenden. Er zullen trouwens wel altijd tegenstanders blijven, zeker als er hoger gebouwd wordt. De ChristenUnie heeft ondanks dat participatie in Gouda structureel beter moet, ingestemd met het bouwplan voor Groenstaet. 

  foto: Theo Krins

  Gouda heeft last van bodemdaling en daardoor ontstaan vochtproblemen in de woningen. Deze problemen zijn het grootst in een deel van de Goudse binnenstad. De gemeente biedt een oplossing voor dit probleem. Het college kiest voor een variant met een gedeeltelijke verlaging van het waterpeil in het laagste deel van de binnenstad. Binnen dit zogenaamde compartiment wordt vanaf 2024 elk jaar het peil met 5 cm verlaagd. In totaal 25 centimeter. Maar is dit wel de beste variant? En hoe weten we zeker dat er niets misgaat? Gaan de huizen niet scheef zakken? En kunnen de bewoners straks op een schadevergoeding rekenen? In deze blog meer over dit onderwerp en de afweging die de ChristenUnie heeft gemaakt. 


  Wat houdt het voorstel van het KBB in?

  Op advies van o.a. De technische Universiteit Delft en Deltares  stelt het college nu het volgende voor in het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB): 

  • Een peilverlaging van het water gedurende 5 jaar van in totaal 25 centimeter in het laagste deel van de binnenstad. Dit nieuwe peilgebied wordt gemaakt door twee dammen. 
  • Het vernieuwen van riolering en aanbrengen van drainagesysteem om het watersysteem goed te kunnen beheersen binnen het nieuwe peilgebied en aan de randen. 
  • Alle panden binnen het gebied van peilverlaging die op houten palen zijn gebouwd, krijgen een funderingsonderzoek voor de start van de verlaging van het waterpeil. 
  • De gemeente Gouda en het waterschap Rijnland komen binnen een half jaar met een voorstel hoe de eventuele schade aan de pandeigenaren betaald moet worden. 
  • De gemeente Gouda en het waterschap Rijnland gaan gedurende de peilverlaging alles monitoren om zo te onderzoeken of alles goed gaat of dat eventueel bijgestuurd moet worden. 
  • De gemeente Gouda en het waterschap Rijnland doen een vervolgonderzoek naar de gevolgen van hoogteverschillen die ontstaan tussen de verschillende panden met verschillende soorten funderingen (huizen die zijn gebouwd op staal, op stuit of op houtenpaal fundering). 

  Het startschot voor dit voorstel wordt gegeven met het raadsbesluit dat op 28 oktober 2020 is genomen. Dit is nodig om met de voorbereidingen te kunnen starten, zodat het peil vanaf 2024 elk jaar met 5 centimeter omlaag kan. 


  Voorstanders van het plan

  De voorstanders van het plan zijn voornamelijk bewoners uit de binnenstad die nu al last hebben van vocht in hun woningen. Bij hevige regenval moeten ze soms zelfs hun huizen al dweilen en komt het rioolwater omhoog. Ze hebben direct baat bij maatregelen en ze hebben liever dat direct al gestart wordt met de oplossing. Dit zijn bijvoorbeeld bewoners uit de Looierspoort en de Turfmarkt. Alhoewel, ook insprekers die op de Turfmarkt wonen een andere mening hebben. 


  Tegenstanders van het plan

  foto: Theo Krins

  Het eerste idee in de zoektocht naar een oplossing was een peilverlaging van de gehele stadsboezem met 10 centimeter. De stadsboezem rijkt tot de Breevaart en Karnemelksloot en de gehele binnenstad, een flink gebied. Deze variant, variant 2a, betekent echter dat tot 1.200 woningen kans hebben op schade aan hun fundering door droge paalkoppen. De wateralliantie met een aantal deskundigen, een aantal stadsbewoners en de meeste tegenstanders van de gekozen variant door het college, vinden dit toch het beste idee. Dit lost echter de natte voeten van bewoners in de woningen in het laagste deel van de binnenstad niet of maar beperkt op. Terwijl de bedoeling is met deze aanpak tot 2050 vooruit te kunnen. Daarnaast hopen de bezwaarmakers op innovaties die kunnen zorgen voor een betere aanpak. De vraag is echter wat die innovaties dan kunnen zijn. Navraag door mij bij een funderingsexpert leerde dat dit een onverstandige keuze is. Wel is het zo dat ook tegenstanders over het algemeen wel van mening zijn dat het waterpeil moet dalen. De manier waarop en hoeveel, daar bestaan dus andere inzichten over. 

  Ook was vrees voor het instorten van kades en bruggen. Echter, de gemeente geeft aan dat de inspecties uit 2018 geen directe zorg op de kwaliteit van de kademuren heeft opgeleverd en dus in orde zijn. 


  Raambuurt

  De Raambuurt had wel een terecht punt die ze in brachten in de behandeling in de gemeenteraad. De oudere panden zijn meestal gefundeerd op staal en die zakken dus mee met de bodem en hebben nu ook al last van vocht. Het KBB biedt voor hen geen directe oplossing. De gemeente erkend wel de problemen maar wil eerst het onderzoek uitvoeren naar het hoogteverschil tussen verschillende panden, voordat tot een verdere maatregelen wordt genomen. Dit komt mede doordat in de Raambuurt een zeer diverse afwisseling van funderingstypen voorkomt naast elkaar. Ik snap deze uitleg wel maar zal namens de ChristenUnie wel scherp op letten welke aanpak gekozen wordt op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. Immers, dit gebied moet ook droge voeten houden! 


  Schadevergoeding

  Bewoners aan het Regentesseplantsoen maken zich ook zorgen. In de raadsbehandeling vroeg ik waar de zorg met name zat. Ze wilden vooral een eerlijke schadevergoeding, ze snapten ook wel dat er iets moest gebeuren. De vergoeding is nog in nader onderzoek bij de gemeente en het waterschap. De eerste uitkomst was echter dat de peilverlaging valt onder het normaal maatschappelijk risico en hierdoor er dus weinig kans was dat er een vergoeding inzit. Een advocaat van de tegenstanders van het voorliggende plan beweerde weer dat dit niet klopte. De ChristenUnie vindt het van belang dat straks een schaderegeling wordt aangeboden die eerlijk is op basis van een goed juridisch advies. Daarbij wil ik wel de terechte kanttekening plaatsen dat het wel een eerlijke regeling moet zijn voor alle inwoners in de stad! Immers, er zijn vele woningen in Gouda die ook al funderingsherstel nodig hebben gehad en waarvoor geen schadevergoeding bestond. Als de juridisch basis gelijk is kan je voor binnenstadbewoners niet zomaar iets anders regelen als voor de rest van de gemeente met funderingsproblemen. Hierbij blijft gelden: gelijke monniken, gelijke kappen. 


  Schade een probleem? 

  Een punt van zorg blijft bij mij zeker bestaan gezien schade. Je verandert het gehele watersysteem. Dat het schade kan toebrengen aan historische panden is dan mogelijk. Vooral ook omdat funderingen van verschillende woningen naast elkaar vaak toch op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Echter, er moet een knoop doorgehakt worden om het probleem op te lossen. Door een gerichte aanpak in een klein gebied is het risico voor schade terugbracht. Daarnaast wordt in het project veel zorg besteed zowel voor als tijdens het proces van waterpeilverlaging en wellicht wordt er een schaderegeling ingesteld. 

  De ChristenUnie vraagt wel alertheid gezien de lange doorlooptijd van dit project. We hebben in een door een bijna unaniem gesteunde motie (met mede-indieners PvdA, PvdD, GroenLinks en D66) opgeroepen om:

  • de gemeenteraad tot 2032 in de P&C cyclus, met door het college nader te formuleren beleidsindicatoren, te informeren over de uitkomsten van de onderzoeks- en monitoringsresultaten van het KBB en waar nodig tussentijds te informeren. 
  • wanneer de uitkomsten van onderzoek en monitoring moeten leiden tot een bijstelling van de aanpak, dit ook te doen en de gemeenteraad hierbij te betrekken.

  Dit laatste punt in de motie is opgenomen om te zorgen dat we de koers eventueel nog kunnen bijstellen als dat nodig is gedurende dit ingewikkelde en omvangrijke project. 


  Gouda Waterstad

  Het besluit van het KBB heeft ook een effect op de ambitie van Gouda Waterstad. De gemeente Gouda heeft al langere tijd de ambitie de historische vaarroutes verder te versterken. Ook de wateralliantie heeft de ideeën voor Gouda in 2019 vervat in de visie “Gouda leeft met water”, die ook aan het college is aangeboden. Dit is de reden dat we als ChristenUnie een motie hebben opgesteld. Het is namelijk waardevol om te bezien waar de kansen liggen om concrete stappen te gaan zetten voor het beter benutten van de kwaliteiten van de historische waterstructuur. De motie (mede ingediend door PvdA en SGP) die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad draagt het college op:


  1. Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2021 een inventarisatie op te leveren die in beeld brengt in welke mate en via welke concrete projecten Gouda stappen neemt die in lijn liggen met de ambitie van de watervisie. 

  foto: Theo Krins

  2. In het kader van deze inventarisatie aan te geven op welke manier koppelkansen mogelijk zijn binnen geplande (gemeentelijke) werkzaamheden (bijvoorbeeld vervangen bruggen en kades) en welke mogelijkheden er zijn voor (co)financiering van de projecten. 


  In het tweede kwartaal van 2021 kunnen we dus zien op welke wijze het college zich inzet en wil inzetten om Gouda als Waterstad verder op de kaart te zetten.   Doorvaarbaarheid

  Niet alleen de ambitie Gouda Waterstad is van belang, ook de doorvaarbaarheid ter hoogte van de geplande dammen is van belang. Zo kan je bijvoorbeeld zorgen dat in de toekomst een rondje binnenstad met kleine boten mogelijk is. Ik heb daarom gepleit om i.p.v. dammen een tweetal klepstuwen te plaatsen achter elkaar, zodat doorvaren met bootjes mogelijk blijft. In de eerste onderzoeken blijkt dat de kosten mee kunnen vallen en het zou toch zonde zijn als dit niet gelijk meegenomen werd. Daarom heb ik in een bijna unaniem aangenomen motie (mede-indiener SGP) opgeroepen om: 

  1. Rijnland te vragen de peilscheidingen minimaal zo aan te leggen dat tegen zo laag mogelijke kosten aanpasbaar zijn in de toekomst en de dekking voor de meerkosten hiervan te vinden.
  2. In verband met de urgente wateroverlast Rijnland te vragen het ontwerpproces op te starten op basis van de bovenstaande uitgangspunten.
  3. De gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2021 te informeren over de meerkosten en voor en nadelen van het (alvast) doorvaarbaar aanleggen van de peilscheidingen zodat de gemeenteraad kan besluiten de meerkosten van deze aanvullende variant te dragen. 
  4. In het bovenstaande voorstel de haalbaarheid van cofinanciering in beeld brengen o.b.v. een verkenning bij mogelijke financiers als de provincie en Rijnland. 

  foto: Theo Krins

  Tot slot 

  Het KBB besluit is geen makkelijke keuze, maar langer wachten kan voor delen van de binnenstad niet. We hebben als ChristenUnie ook veel tijd besteed aan dit onderwerp en met vele experts gesproken. Ook de raad is de laatste jaren veelvuldig geïnformeerd en meegenomen. We nemen nu dus een weloverwogen besluit en kiezen op dit moment voor een aanpak die op basis van de kennis die we nu hebben de beste aanpak lijkt. We geven door dit besluit een startschot voor een aanpak die hopelijk zonder veel bijstellingen gaat zorgen voor droge voeten in de binnenstad van Gouda! 

  Omwonenden zijn camperplaats op Klein Amerika meer dan zat

  Overlast van tientallen kampeerwagens en afval van kampeerders

  Omwonenden en automobilisten ondervinden veel overlast van de camperplaats op Klein Amerika aan de rand van de Goudse binnenstad. Er zouden te veel campers staan en de kampeerders laten afval achter.

  Campers die vier of vijf parkeerplekken naast elkaar in beslag nemen. Containers van bewoners die vol zitten met afval van campereigenaren. Omwonenden zijn de overlast van de parkeerplaats aan hun achtertuin meer dan zat.

  Klein Amerika is een plek waar van de gemeente dertig campers mogen staan, maar in het hoogseizoen komen er veel meer, zeggen bewoners. ,,Laatst telde ik er maar liefst 85”, verzucht omwonende Germa Schouten. ,,Veel toeristen zetten hier hun camper neer. Het gebeurt ook weleens dat de campereigenaar weer lijkt door te reizen, maar later gewoon terugkeert en de camper op een ander plekje neerzet.”

  ,,Soms is het hier net een camping”, vult Lisette Verdouw aan, die haar auto hier weleens stalt. ,,Ze staan niet alleen op de camperplekken. Ze nemen hele parkeerplaatsen in. Wij betalen 8 euro, zij ook. Als ik verkeerd parkeer krijg ik een boete. Zij staan op meerdere parkeerplaatsen en er wordt niets aan gedaan.”

  Rode lijnen
  Dat het aantal campers op de parkeerplaats flink is gestegen, merkt ook bewoner Esther Koenraad. ,,Als vrienden bij mij langskomen, vinden ze moeilijk een plekje.”

  Een rondje over het terrein leert dat bezitters van een camper al snel zo’n vier tot vijf parkeerplekken in beslag nemen. Campereigenaren Werner en Gerlinde Kintopf houden zich wel netjes aan de rode strepen die op het asfalt zijn aangebracht. ,,De wagen neemt veel ruimte in, maar we staan niet verkeerd”, zeggen ze.

  Dit in tegenstelling tot de wagens ernaast, die over de strepen heenstaan. Over de tarieven op Klein Amerika is het tweetal zeer te spreken. ,,Veel goedkoper dan in andere landen waar we geweest zijn.”

  Maar het is niet alleen het gebrek aan parkeerplaatsen, de kampeerders laten ook veel afval achter, zeggen omwonenden. ,,De buurvrouw heeft laatst haar kliko geleegd. Een dag later gooiden campereigenaren uit Spanje er vieze luiers in. Vervolgens vertrokken ze weer”, vertelt Schouten.

  Ook de Goudse gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie vindt dat de handhaving op Klein Amerika tekort schiet. ,,Beheer is nodig gelet op de campingachtige taferelen”, stelt de partij, die het Goudse college van b en w om opheldering vraagt.

  De gemeente Gouda wil niet reageren voordat de vragen van de ChristenUnie aan het college van burgemeester en wethouders zijn beantwoord. Eerder dit jaar liet de gemeente weten dat de donderdagen en zaterdagen het drukst zijn op Klein Amerika. ,,Dit seizoen houden we bij hoe de druk op de parkeervoorzieningen is en op grond daarvan kunnen we zo nodig voor 2019 passende maatregelen voorstellen”, liet de woordvoerder destijds weten.

  AD, 21 september 2018

  De fractie van de ChristenUnie heeft hier onlangs vragen over gesteld aan het college:

  http://theokrins.blogspot.com/2018/09/campers-veroorzaken-overlast-op-klein.html

  http://christiaanquik.blogspot.com/2018/09/veel-campers-op-klein-amerika.html

  Krant van Gouda, 4 februari 2016
  Column van Beatrijs Lubbers  Op woensdag 24 juni 2015 heeft de gemeenteraad een
  nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. Deze verordening regelt de verdeling
  van woonruimte van goedkope huurwoningen. Dit zijn huurwoningen onder de
  huurtoeslaggrens van €710,68 (prijspeil 1 januari 2015). Het aanbod van
  goedkope woningen is veel kleiner dan het aantal actieve woningzoekenden. De
  slagingskans in Gouda voor woningzoekende ligt gemiddeld op 16%. Doel van de
  verordening is om de voorraad goedkope huurwoningen transparant, evenwichtig en
  rechtvaardig te verdelen, en verdringing van woningzoekenden (lagere inkomens)
  die op goedkope woningen zijn aangewezen, te voorkomen. Wij hebben als
  ChristenUnie, ondanks een amendement van D66, voor de huisvestingsverordening
  gestemd. In deze weblog leg ik uit waarom.

  Vragen
  De stukken die over de huisvestingsverordening gingen,
  leverde bij ons veel vragen op. We hebben daarom vooraf technische vragen
  ingediend. We vroegen hier onder andere hoe de slaagkans t.o.v. omliggende
  gemeenten is, hoeveel urgentiegevallen er paar jaar zijn, hoe de vergunningen
  worden verstrekt, waarom het aanbieden van huurwoningen niet op 1 website bekend
  wordt gemaakt en waarom er geen criteria zijn opgenomen waaraan getoetst wordt
  t.b.v. urgentiegevallen en mantelzorg. tevens ontbrak in de bijlage het beleid
  voor het toewijzen van woonwagenlocaties. 
  De antwoorden die we ontvingen gaven voor ons voldoende
  zekerheid dat de te weinig goedkope huurwoningen zo eerlijk als mogelijk
  verdeeld worden. 
  Urgentie 
  Veel sociale huurwoningen worden toegewezen met
  urgentie. In 2014 was dit 9% van de voorraad (522 verhuurde woningen). In dit
  percentage is echter nog niet de huisvesting van verblijfsgerechtigden en
  huisvesting van mensen uit instellingen en maatschappelijke opvang meegenomen.
  In 2015 is de taakstelling om 122 vergunninghouders te huisvesten. De wethouder
  lichtte in de behandeling nog toe dat de verwachting is dat de urgentiegroep in
  de toekomst 40% van de sociale huurwoningen. Dit is een hoog percentage
  t.o.v.  het totaal aantal verhuringen. De ChristenUnie wilde bezien of er
  nog groepen kunnen worden toegevoegd. Gezien de verwachtingen naar de toekomst
  toe hebben we hiervan afgezien. 
  Mantelzorg; toezegging
  In de nieuwe verordening moest nu ook verplicht worden
  opgenomen dat mensen die mantelzorg verlenen ook voor urgentie in aanmerking
  kunnen komen. Wanneer en hoe is niet beschreven in de verordening en dat kan
  tot veel onduidelijkheid leiden. We hebben de wethouder gevraagd of nog
  criteria worden opgesteld. De wethouder zegde in de behandeling toe hier werk
  van te maken en ook aan de hand van ervaring deze criteria verder vorm te
  geven. 
  Schaarste op de woningmarkt
  In het debat ging het voornamelijk over de schaarste
  in Gouda. Het CDA dacht zelfs dat het niet regelen van de woningmarkt bij kan
  dragen aan de oplossing. Dat betekent  dat sociale huurwoningen niet meer
  bereikbaar zijn voor de mensen die het het hardst nodig hebben. Ik kon dit
  standpunt niet volgen. D66 wilde de goedkope huurwoningen in privaat bezit (10%
  tot 15% van het totaal) afzonderen van de verordening, zodat deze op de vrije
  markt konden worden verhuurd. Dit zou betekenen dat die mensen die de woning
  het hardst nodig hebben nog minder makkelijk een woning kunnen krijgen. Dit
  terwijl de private partijen op dit moment totaal geen problemen hebben met het
  verdeelsysteem. Tevens zorgt dit besluit ervoor dat deze woningen de interesse
  krijgen van andere investeerders die proberen meer winst te behalen, waardoor
  deze woningen zeker niet meer goedkoop verhuurd zullen gaan worden. Wij
  waren in het debat dan ook behoorlijk uitgesproken dat dit geen goede ideeën zijn
  voor het oplossen van de schaarste.
  Besluitvorming in de raad
  Uiteindelijk kwam D66 tijdens de besluitvorming met
  een minder vergaand amendement (wijzigingsvoorstel) die zorgde dat bewoners met
  een urgentieverklaring niet zonder meer voorrang krijgen bij de toewijzing van
  woningen die in bezit zijn van private partijen (10 tot 15 % van de Goudse
  woningmarkt). Dit betekent dat mensen met een urgentie minder aanbod krijgen en
  het tekort aan woningen voor deze groep waarvoor nu juiste goedkope
  huurwoningen bedoeld zijn, alleen maar toeneemt. Dit terwijl we weten dat het
  aantal urgentiegevallen in de toekomst nog sterk toeneemt. De wethouder gaf aan
  dat uiteindelijk deze groep zelfs 40% kan gaan uitmaken van alle woningtoewijzingen
  (nu circa 20%). Met dit amendement is het aanbod van woningen voor de
  urgentiegevallen verminderd. Wij vonden dit dan ook een slecht idee en hebben
  dat duidelijk verwoord in de behandeling. Dit amendement werd helaas wel met
  een krappe meerderheid  aangenomen (17 voor, 16 tegen). D66, Gouda
  Positief, SGP, CDA waren de indieners en de VVD fractie steunde dit voorstel
  ook. Aangezien de ChristenUnie de huisvestingsverordening wel een belangrijk
  instrument vind, hebben we uiteindelijk voor de verordening gestemd, maar dus
  wel afstand genomen van deze wijziging. 
   

  Leo Vromantoren Gouda Oost (nieuwe huurwoningen)

  Woonvisie
  Ons inziens is het helaas niet anders en moeten we
  constateren dat op dit moment te weinig goedkope woningen  worden
  aangeboden. Dat betekent niet dat we niets moeten doen. In de toekomst moeten
  we meer aanbod toevoegen. Aangezien het college op dit moment bezig is met het
  opstellen van een woonvisie voor Gouda, verwachten we hierin dan ook zeker een
  oplossing. Daarbij kan zeker gedacht worden aan het transformeren van leegstaande
  kantoren voor woningen. Jongerenhuisvesting in Gouda verdient daarbij ook zeker
  de aandacht!