Gouda heeft een uitdaging met de infrastructuur. Onze bodem is niet zo sterk, het fundament voor riool, wegen en gebouwen is kwetsbaar. En dit heeft allerlei vervelende consequenties voor onze burgers en is een forse kostenpost op de gemeentebegroting.

Maar Gouda heeft ook een probleem met een andere infrastructuur. Ook hiervoor geldt dat het fundament aan het afbrokkelen is, dat de bodem kwetsbaar is.

De sociale infrastructuur, het totaal van voorzieningen die burgers gebruiken bij de inrichting van hun bestaan, is in gevaar. Het individualisme en egocentrisme is altijd al een bedreiging geweest. Want als het voortbestaan van voorzieningen afhankelijk wordt van individuele wensen dan is het ‘samen-leven’ voorbij. Als de persoonlijke portemonnee belangrijker wordt dan de ‘mede-burger’ is de gemeenschap failliet.

Maar vandaag de dag wacht een andere bedreiging. De terugtredende overheid is een forse uitdaging voor de samenleving maar wordt desastreus als diezelfde overheid zich ook terugtrekt uit deze ‘omslag in denken’.

De decentralisaties, als typerend voor een terugtredende overheid, is een noodzakelijkheid. Niet alleen uit kosten oogpunt maar juist omdat de regie bij de burger hoort en niet bij overheden of hulpverleners. Maar dat ontslaat de lokale overheid niet van haar taak om deze transformatie goed te begeleiden en vooral te faciliteren.

Een nieuw gebouw neerzetten zonder heipalen is niet alleen dom en gevaarlijk maar geeft op termijn ook ongewenste kostenposten.

Jezelf als lokale overheid nu rijk rekenen door zonder visie te bezuinigen creëert onbetaalde rekeningen voor een komende generatie. Daarom is het zaak om als gemeente te investeren in de ‘heipalen’ van de samenleving.

De ‘heipalen’ van de samenleving die wij ‘sociale infrastructuur’ noemen zijn:

  • Participatie: niemand aan de zijlijn
  • Context: aansluiten bij de eigenheid
  • Preventie: voorkomen beter dan genezen
  • Nabijheid: menselijke relaties en contact
  • Integraal: samenhang en holistische benadering
  • Structureel: geen adhoc beleid of eenmalige acties
  • Innovatie: anticiperen op sociale vraagstukken

De lokale overheid kan deze ‘heipalen’ vorm geven door het faciliteren van het verenigingsleven, vrijwilligerswerk en burgerkracht. Maar vooral is het nodig dat de gemeente een duidelijke ‘sociale agenda’ ontwikkeld die handen en voeten geeft aan zowel de eigen verantwoordelijkheid als ook het faciliteren van burgerkracht.

Gouda – De voorgenomen bezuiniging op de Wijkteams van Gouda roept veel weerstand en onbegrip op. Een herbezinning op de klassieke wijkaanpak is volgens de ChristenUnie niet het probleem maar wel de manier van communiceren en het gebrek aan alternatieve vormen voor burgerparticipatie. Daarom heeft Wout Schonewille geprobeerd om een oplossing te vinden die door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund wordt.

Wijkteams

Al tientallen jaren spelen de wijkteams in Gouda een belangrijke rol bij de leefbaarheid in de stad. Naast platform voor informatie en adviesrecht is het wijkteam onmisbaar voor burgerparticipatie. Door middel van dit soort platformen kunnen burgers meedenken met de gemeente en soms tegengas geven over verkeersveiligheid, inrichting van de wijk, groen en veiligheid. Maar de belangrijkste functie van de wijkteams is volgens de ChristenUnie de investering in de sociale leefbaarheid door organiseren van activiteiten, signaleren van zorgen en omzien naar elkaar.

Kadernota

In de Kadernota 2015 -2018 wordt er niet alleen zo’n 70% van het budget wegbezuinigd bij de wijkteams, ook is er nog geen plan hoe burgerparticipatie in 2015 vorm moet krijgen. Deze bezuiniging is dan ook getypeerd als een politieke keuze zonder een evaluatie en onderbouwing. Er is blijkbaar veel onwetendheid over burgerparticipatie en de manier hoe sociale samenhang vorm krijgt. Dit bleek uit de reacties van coalitiepartijen tijdens de bespreking van de Kadernota op 9 juli. Incidentele burgeractiviteiten werden gelijk gewaardeerd als de structureel investering vanuit de wijkteams. Er werd gesuggereerd dat sociale teams (professionele hulpverleners) prima taken van de wijkteams konden oppakken, dit staat echter haaks op meer burgerparticipatie en geeft onnodige kosten.

Motie

In een poging om een goede oplossing te vinden voor de wijkteams en te voorkomen dat de sociale infrastructuur in 2015 schade oploopt heeft de ChristenUnie contacten gelegd met andere partijen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een gezamenlijke motie van PvdA en ChristenUnie die steun had van de meerderheid in de raad. Spijtig genoeg heeft de PvdA in tweede instantie hun steun weer ingetrokken en is met een eigen motie gekomen. Deze motie van PvdA gaat echter voorbij aan de specifieke rol van de wijkteams en is niet meer dan een herbevestiging van het college standpunt.

Toekomst

De ChristenUnie maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de leefbaarheid in Gouda. Vanaf 2015 wordt er veel verwacht van burgers en hun ‘eigen kracht’ maar dat vraagt wel om een cultuuromslag in denken. Wout Schonewille: ‘het is naïef om te denken dat vanaf 1-1-2015 alle Gouwenaren actieve vrijwilligers worden die als burger participeren. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de stad en moet dit faciliteren. Sociale samenhang ontstaat niet vanzelf, dat vraagt om een investering van de gemeente Gouda’.

Gouda – Als afsluiting van de week van Zorg en Welzijn presenteerde de ChristenUnie zaterdag 15 maart een Actieplan ‘Uw zorg is onze zorg’ als een recept voor blijvende betaalbare zorg dichtbij mensen. Wout Schonewille heeft namens de ChristenUnie Gouda dit plan overhandigd aan ’t Swanenburghs Hofje om vrijwilligers en mensen in de zorg, hulpverleners en hulpvragers, een hart onder de riem te steken.

‘We staan aan de vooravond van grote veranderingen in de zorg. Dat is niet alleen nodig omdat de zorg anders onbetaalbaar wordt maar voor de ChristenUnie geldt vooral dat het recht doet aan de gemeenschapskracht.’ Volgens Wout Schonewille is de zorg nu teveel opgesloten in instituties en bureaucratie wat een enorme afstand geeft naar de zorgvrager. Nu de zorgtaken op het bordje van de gemeente komen wil ChristenUnie Gouda dat de menselijke maat leidend is.

De komende vier jaar wil Wout Schonewille, de zorgexpert binnen de fractie, daarom dat er in Gouda keuzevrijheid blijft in de zorg. ‘Effectieve zorg sluit aan bij de identiteit van de zorgvrager en ook het Persoonsgebonden Budget moet blijven bestaan’. Ook moet er volgens de ChristenUnie  een verbinding gelegd worden tussen formele en informele zorg. Professionals en vrijwilligers moeten goed met elkaar samenwerken. Er zijn vele vrijwilligers werkzaam in de zorg en die zijn van grote waarde voor de zorg en dat wil ChristenUnie Gouda waarderen met een taart. Namens het bestuur van ’t Swanenburghs Hofje, een eeuwenoud hofje van waaruit mensen met maatschappelijke en psychosociale problemen worden begeleid, nam Gert Vink de taart en het actieplan in ontvangst. Schonewille: ‘al die vrijwilligers zoals bij ’t Swanenburghs hofje, Stichting Present en in de zorginstellingen in Gouda verdienen het om in de schijnwerpers gezet te worden’.